Събиране на опасни битови отпадъци в Стара Загора на 11 и 12 май

За поредна година Община Стара Загора и фирма „БалБок Инженеринг“ АД организират кампания за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата. Мобилните пунктове ще бъдат разположени на 11 май 2023 г., от 10:00 до 16:00 часа – на паркинга на парк „Артилерийски“, а на 12 май 2023 г., от 10:00 до 16:00 часа – на паркинга до парк „Зелен клин“.

В Мобилните пунктове гражданите могат да предават:

 1. лекарства с изтекъл срок на годност;
 2. живак, живачни термометри и други уреди, съдържащи живак;
 3. лакове и бояджийски материали, разтворители;
 4. остатъци от строителна химия – лепила, пяна, силикон и др.;
 5. домакински препарати / битова химия;
 6. фотографски материали;
 7. киселини / основи;
 8. мастила;
 9. празни опаковки, обозначени със символите за опасност;
 10. препарати за растителна защита и борба с вредители.

opasni otpadatsi

Опасните отпадъци се приемат безвъзмездно.

Опасните отпадъци може да се познаят по символите, изобразени на опаковките им.

Включването на отпадъци с опасни свойства в общия поток битови отпадъци влияе отрицателно върху здравето на хората, замърсява околната среда и нарушава нормалната експлоатация на депата и системите за оползотворяване на отпадъци.

Системата за разделно събиране на опасни битови отпадъци включва:

 1. организиране на мобилни събирателни пунктове за приемане за последващо третиране на опасни битови отпадъци два пъти годишно с продължителност най-малко от два дни през всеки период. Датите и мястото за разполагане на мобилните събирателни пунктове се определят в срок до 31 януари на съответната година.
 2. приемане на опасни отпадъци от домакинствата, генерирани на територията на общината извън организиран мобилен събирателен пункт по заявка от страна на Община Стара Загора.
 3. последващо транспортиране и третиране на приетите по време на работата на мобилните пунктове и по заявка опасни отпадъци от домакинствата.
 4. провеждане на информационни кампании включително изготвяне и отпечатване на информационни материали.

За повече информация може да посетите http://www.balbok.com/bg/products/Natsionalna-sistema-za-sybirane-na-opasni-otpadytsi-ot-domakinstvata.

Община Стара Загора призовава гражданите да се включат в кампанията за предаване на опасни отпадъци от домакинствата.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема