Община Стара Загора подаде 75 проектни предложения за първия етап за саниране на жилищни сгради

Община Стара Загора подаде документите на желаещите да се включат в първия етап на процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“, финансирана от Националния план за възстановяване и устойчивост. 75 са допустимите многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост.

sanirane blokove

Те са проектирани преди 26 април 1999 г. Те са на обща стойност 117 363 906 лева и разгъната застроена площ 383 973.16 кв. м.

Одобрените сгради ще получат до 100% безвъзмездна финансова помощ, а основната цел на програмата е подобряване енергийните характеристики на жилищните сгради. Това включва достигане на клас на енергопотребление „В“ на многофамилните жилищни сгради, намаление на енергийното потребление на страната, както и редуциране на емисиите на парникови газове. С изпълнението на мерките се цели постигане на 30% спестяване на първична енергия за всеки обект от жилищния сграден фонд, подобряване на условията и качеството на живот чрез технологично обновление и модернизиране на сградния фонд и др.

Ще има прием на проекти и по втори етап от реализирането на подмярката, но в него безвъзмездната финансова помощ ще бъде 80% от допустимите разходи и ще стартира след края на текущата процедура. Кандидатстването ще приключи на 31.12.2023 г.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

Теми:

На подобна тема