Безработицата в община Стара Загора през октомври 2023 г. е 2,8%

През месец октомври 2023г. в област Стара Загора на работа са постъпили 546 безработни лица. От тях на първичен пазар на труда са устроени общо 495 лица, по програми 34 лица, по мерки 14 лица и по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ - 3 лица. 119 от общо постъпилите на работа са с работническа специалност.

215 са от групата на специалистите и 212 са безработни лица без квалификация.

По степен на образование с висше образование са 109 лица, със средно 310 и с основно и по-ниско 127 лица, информираха от Дирекция „Бюро по труда“ – Стара Загора.

През месец октомври в бюрата по труда от област Стара Загора са заявени общо 767 свободни работни места, 611 от които са на първичен пазар на труда. По програми са заявени 142 свободни работни места, в т.ч. по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – 1 лице и по мерки 14 лица.

Равнището на безработица през месец октомври 2023г. е 4,2% при 5,5% за страната – стойността за областта се запазва спрямо предходния месец и е по-висока с 0,3% спрямо месец октомври 2022 г. (3,9%).

Към 31.10.2023 г. броят на регистрираните безработни лица в бюрата по труда от област Стара Загора е 5 378, като спрямо предходния месец (5523) е отчетено увеличение на броя им с 55. В сравнение с месец октомври 2022г. регистрираните безработни се увеличават с 383 (от 4 995 през месец октомври 2022г. на 5 378 лица през 2023г.).

С най-ниско равнище на безработица от областта са община Казанлък – 2,6% и Стара Загора – 2,8%, следвани от община Павел баня – 2,9%, а с най-високо – общините Николаево – 34,3% и Братя Даскалови – 22,5%.

Област Стара Загора е на 4-та позиция по показателя равнище на безработица сред 28-те области в страната след София град, Варна и Перник.

Новорегистрираните безработни лица през месеца са 1135 и са от различни икономически дейности според класификацията по икономически дейности. Регистрираните от сектор „Услуги” са 39,5% (448), 29,7% са регистрираните от сектор „Индустрия” (337), от Аграрния сектор – 3,6% (41). Безработните лица, които не са определили отрасъла, от който са освободени от работа през месеца са 309 – 27,2%.

През месец октомври 2023 г. в бюрата по труда на област Стара Загора са регистрирани 3069 жени (57,1%) и 2309 мъже (42,9%). Броят на жените се увеличава спрямо предходния месец с 33 /3 036/, а при мъжете с 22 (2287).

С най-голям дял е възрастовата група над 55 г. – 22,8% (1228), като безработните лица над 50 г. са 1 875 – 34,8% от общо регистрираните. Регистрираните безработни лица в групата от 50 до 54 г. са 647 или 12%.

С най-нисък относителен дял са младежите до 19 г. – 1,7% (93).

През месец октомври 2023 г. регистрираните младежи до 29 г. общо са 807, като делът им е 15% от всички безработни лица. Безработните младежи намаляват с 56 спрямо предходния месец (751).

Регистрираните продължително безработни лица с престой в бюрото по труда над 1 година в Област Стара Загора са 781 и съставляват 14,5% от всички регистрирани безработни. Спрямо предходния месец броят им намалява с 52 лица (833).

По образователна структура регистрираните безработни лица са:

С висше образование – 753 души и относителен дял 14%. Броят им спрямо предходния месец се увеличава с 37 (716).

Безработните със средно образование, в т.ч. със средно професионално образование, съставляват 37,7% от цялата разглеждана съвкупност и са 2 030. Спрямо предходния месец се увеличават с 67 (1963).

Безработните с основно и по-ниско образование са 2 595 души или 48,3%. Спрямо предходния месец те намаляват с 49 (2644).

По професионална структура регистрираните безработни са:

с работнически професии – 17,7% (952);

специалисти – 24,2% (1300);

без специалност и професия – 58,1% (3126).

Регистрираните извън групата на безработните лица – заети, учащи и пенсионери са 43. Започналите работа от тези групи през месеца са 24.

worker 2

новини Стара Загора  www.infoz.bg