УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ е определена за университетска болница

Министерският съвет прие Решение за определяне на Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД, гр. Стара Загора, за университетска болница. Решението е в резултат на предложение на министъра на здравеопазването, който определя кои лечебни заведения или техни клиники/отделения придобиват правата на университетски болници/клиники или отделения за срока на одобрението.

umbal

Предложението на министъра на здравеопазването се прави въз основа на мотивирано искане от съответния ректор на висшето училище, съгласувано с ръководителя на лечебното заведение.

Съгласно Закона за лечебните заведения университетските болници са многопрофилни или специализирани и в тях се осъществяват дейности по направленията: клинично обучение на студенти и докторанти по медицина и/или дентална медицина и/или фармация; клинично обучение на студенти по специалности от професионално направление „Здравни грижи“; следдипломно обучение на лекари, лекари по дентална медицина, фармацевти, специалисти по здравни грижи.

 

новини Стара Загора  www.infoz.bg

Теми:

На подобна тема