Тракийският университет е с нов Академичен съвет

Общото събрание на Тракийски университет – Стара Загора избра на свое заседание днес членовете на Академичния съвет на висшето училище за мандат 2023 – 2027 г. След тайното гласуване от делегатите бяха определени членовете на Съвета – общо 45 души, сред които хабилитирани и нехабилитирани преподаватели от различните структурни звена на университета, както и представители на студентите, докторантите и служителите.

Академичният съвет е орган за управление във висшите училища, който е отговорен за ръководство на учебната и научната дейност и има ключови функции при определяне на образователната политика и на специалностите, формите и степените, по които се провежда обучението, както и при утвърждаване на учебните планове. Съветът също така е отговорен за дефиниране на научната политика на висшето училище и решава основни въпроси, свързани с организацията и съдържанието на научноизследователската дейност. В ключовите компетенции на АС влизат още приемът и контролът по изпълнението на мандатната програма, както и приемът на отчети за резултатите от дейността, годишен доклад с финансовите и натуралните показатели на висшето училище, одобрения за членства в международни организации и др.

Trakiyski uni

новини Стара Загора  www.infoz.bg

На подобна тема