Преките чуждестранни инвестиции в област Стара Загора към края на 2022 г.

По данни на Националния статистически институт преките чуждестранни инвестиции в нефинансовия сектор в област Стара Загора към 31.12.2022 г. възлизат на 870,9 млн. евро. В края на 2022 г. най-голяма е стойността на преките чуждестранни инвестиции в промишлеността – 764,4 млн. евро, като е регистриран спад от 24,6% спрямо предходната година.

С най-голям размер на преките чуждестранни инвестиции е община Гълъбово – 429 млн. евро, следвана от община Стара Загора – 249,3 млн. евро и община Казанлък – 102,8 млн. евро, съобщиха от Териториално статистическо бюро – Югоизток. Намалението се дължи на спад в сумата на инвестициите в община Гълъбово, където в края на 2020 г. те са били в размер на 667,4 млн. евро. Също така към 31.12.2020 г. преките чуждестранни инвестиции в промишлеността за област Стара Загора са в размер на 964,2 млн. евро.

Преки чуждестранни инвестиции в предприятията от нефинансовия сектор към 31 декември на съответната година в област Стара Загора

pci 2022

 


 

Чуждестранна пряка инвестиция е всяко вложение, което включва дългосрочни отношения, отразяващи дълготрайния интерес на резидент на чуждестранна икономика (чуждестранен пряк инвеститор) в предприятие - резидент на българската икономика (инвестиционно предприятие). Пряката инвестиция включва както първоначалната трансакция между двата субекта, така и всички последващи трансакции между тях.

Обемът на чуждестранната пряка инвестиция в инвестиционното предприятие се определя като сума от:

  • чуждестранното участие в собствения капитал на предприятието;
  • плюс размера на непогасената към 31.12. на отчетната година част от главницата по дългосрочни и краткосрочни заеми и търговски кредити, отпуснати от чуждестранния инвеститор на инвестиционното предприятие;
  • минус размера на неизплатената към 31.12. на отчетната година част от главницата по дългосрочни и краткосрочни заеми и търговски кредити, отпуснати на чуждестранния инвеститор от инвестиционното предприятие.

 

новини Стара Загора  www.infoz.bg

На подобна тема