Община Стара Загора обяви конкурс за проектиране на разширението на новия парк

Община Стара Загора обяви конкурс за идеен проект за 40-те дка от бившия военен терен, с които се разширява новия парк в кв. „Казански“. Поканата за участие в конкурса с предмет: „Парк и продължение на ул. „Христо Ботев“, е към всички заинтересовани лица.

Наградният фонд е в размер на 9 000 лв., като класираният на първо място участник ще получи парична премия в размер на 5 000 лв., а класираните на второ и трето място - съответно 2 500 лв. и 1 500 лв.

Проектното предложение трябва да съдържа паркоустройствен план, да се обследва състоянието на съществуваща дървесна растителност и ако е необходимо да се предвидят мероприятия по подобряване на здравословното състояние на насажденията.

В парка трябва да бъдат определени функционални зони, да се проектират пешеходни алеи и тротоари, велосипедни пътеки и алеи, пешеходни зони, места за паркиране на велосипеди и др. Предвидени са пейки, беседки, фонтани, както и достъпна архитектурна среда за хора с увреждания.
Максималната прогнозна стойност за изработване на бъдещия инвестиционен проект е в размер до 120 000 лв. без ДДС. След конкурса, ще се проведе договаряне с наградения участник, за фазата на проектиране.

„Водили сме разговори с Камарата на архитектите и очакваме да се направи хубав проект за долната част на парка, и пробива на ул. „Христо Ботев" също да бъде реализиран. Затова водим разговори и с държавата за осигуряване на допълнителни средства за реализацията на този проект" - заяви по този повод кметът Живко Тодоров.

С решение на Министерския съвет от 10.02.2016 г., собствеността беше прехвърлена безвъзмездно на Община Стара Загора, за благоустрояване и създаване на съвременна градска среда, както и за изграждане на ледена пързалка, водни атракции, увеселителен парк, и други открити обекти за спортни дейности и площи за озеленяване.

На официалния сайт на Община Стара Загора е предоставен пълен достъп до конкурсната документация.

nov park 1

infoz autor www.infoz.bg

На подобна тема