Общински съвет Стара Загора

Общинският съвет намали таксата за принудително преместване на автомобили в Стара Загора

Община Стара Загора получи одобрение от Общинския съвет да изкупи идеалните части на сградата, в която се помещава Търговска гимназя „Княз Симеон Търновски“, които сега са частна собственост.

До този момент, Общината притежаваше само една трета идеална част и плаща наем на останалите пет собственика за ползването на сградата.

По време на редовното си заседание старозагорските общински съветници приеха да бъдат намалени таксите за репатриране на неправилно паркирани автомобили от 60 лева на 30 лева, а когато преместването се преустанови на място, таксата се редуцира от 30 на 15 лева. Предложението е внесено от Янко Янков (Истината за Стара Загора), като част от Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора.

Намалената такса ще доведе до оптимизиране на работата на репатриращите екипи, чрез затягане на контрола, каза кметът на Община Стара Загора Живко Тодоров. Той допълни, че намалената санкция за нарушителите ще доведе до отказ на фирмата, която в момента извършва репатрирането, да продължи тази дейност.

„Преди две години, когато взехме решението за използването на частна фирма, множество неправилно паркирали автомобили задръстваха града, а към този момент липсваха средства в общинския бюджет за закупуване на собствени репатратори“ - каза кметът. - „Община Стара Загора има приоритети, по които работи – пред закупуване на репатратори и спешен ремонт на сграда на училище или детска градина, никой не може да каже, че най-важно е закупуването на репатратори. Работим по целесъобразност, което е важното – след като има напрежение у граждани, общински съветници, медии и се надига съмнение, относно извършването на тази дейност от частна фирма, то намаляването на тези такси ще откажат фирмата от договора, а Общината ще търси вариант за закупуване на нови репатриращи автомобили, за да извършва дейността самостоятелно“ - допълни Тодоров. Мотивите на градоначалникът бяха подкрепени и от ресорния зам.-кмет Йордан Николов, който подчерта, че е важно да има ред при паркирането на автомобилите в общината, като припомни и редицата изменения на наредбите, които се отнасят пряко за това.

Промените в Наредбата засягат и забраната на паркирането и домуването на пътни превозни средства от категория N2, N3 и М3, ремаркета и полуремаркета над 750 кг, каравани, кемпери, селскостопанска техника и строителни машини по улици, площади и в близост до жилищни сгради на територията на град Стара Загора, с изключение на местата, където се извършват строително-монтажни работи. Посочените по-горе моторни превозни средства трябва да бъдат паркирани на определени за целта паркинги. Забрана е наложена и на леките и товарните таксиметрови автомобили за паркиране извън обозначените за целта места.

На първо четене беше гласувано и предложението на общинските съветници Николай Диков (ГЕРБ) и Гергана Микова (НФСБ) за отмяна на досега действащата Наредба за спазването на обществения ред при дейността на религиозни общности на територията на община Стара Загора, за да бъдат ясно регламентрани местата, на които е допустимо разпространението на религиозен тип материали от хора и организации, регистрирани по Закона за вероизповеданията, така че получаването на гореспомената информация да бъде доброволен и осъзнат акт.

„Това е предложение, за което до този момент не съм получила нито един укор. То е съобразено със Закона за вероизповеданията. Имаме конкретни точки, които са изцяло продиктувани от сигнали на старозагорски граждани“, категорична е Гергана Микова, като така отговори на питане на Валентина Бонева (БСП – Лява България), която се изказа срещу текстове от предложението.

„Законът за вероизповеданията е приет през 2001 година, а действащите нормативни актове, по които ние работим са от 2000 г., това е повече от добра причина да бъдат актуализирани текстовете. Ние не желаем да се противопоставяме на някой или да пречим на някой. Искаме само да сме в полза на старозагорци и обществения ред“ - категоричен е и Николай Диков.
По време на редовното заседание на местния парламент е гласуван на второ четене проектът за Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Отсъствието от заседание на постоянна комисия ще намаля възнаграждението с 20%, а от заседание на ОбС - с 60%. При положение, че съветник не присъства на две комисии и сесия, то няма да получи възнаграждение, а санкцията ще бъде налагана след гласуване от ОбС.

Старейшините подкрепиха предложението за допълнения към Правилника за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Стара Загора, направено от Николай Диков.

„Промените, които правя са свързани с актуализация на действащия правилник, чрез включване на повече дейности, които да бъдат финансирани, като така ще подпомогнем двойките, които имат подобен проблем“, мотивира предложението си Диков. Прецизирането на текстовете в правилника улесняват достъпа до финансова помощ, както и покриването на по-голяма част от разходите по ин витро процедурите.

На заседанието на ОбС е подкрепено и предложението за приемане на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Стара Загора и издаването на сертификати клас В. Част от предвидените мерки са индивидуално административно обслужване и съкратени срокове на предоставяните от общината услуги, както и предоставяне на право на собственост или ограничени вещни права без търг - върху имоти частна общинска собственост. Даването на сертификат ще се случва след гласуване от общинските съветници, а кметът ще бъде длъжен да контролира процеса по сертификация на инвеститорите.

Съветниците подкрепиха и Бюджетната прогноза за местни дейности за периода 2017 – 2019 година. От предложената тригодишна бюджетна прогноза личи запазването на консервативната финансова политика, която изпълнява Община Стара Загора.

Старозагорските съветници приеха още и Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2016 – 2019 г., Програма за развитие на туризма в общината, както и за развитие на читалищната дейност. Приет бе и Отчет за изпълнение на дейностите по общинския план за младежта през 2015 г. и Общински план за младежта за 2016 г.

Общо старозагорските общински съветници разгледаха 67 предложения по време на мартенското си заседание.

infoz autor www.infoz.bg (по информация на Община Стара Загора)