Работодатели могат да кандидатстват за финансиране на работни места

Дирекция „Бюро по труда” – Стара Загора започва от 15 юли 2016 г. прием на заявки за разкриване на работни места по Компонент 2 от Програмата за обучение и заетост на продължително безработни лица.

Работодателите могат да кандидатстват за финансиране на работни места по Компонент 2 по Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица, които са обезпечени с финансови средства от държавния бюджет.

rappellingПо програмата се осигурява заетост на продължително безработни лица, регистрирани в бюрата по труда.

Финансира се повишаване на пригодността за заетост на хората чрез организиране и провеждане на въвеждащо обучение и при необходимост обучение на работното място от работодателите, наели безработните.

В Компонент 2 по Програмата могат да се включат работодатели от публичния сектор - държавни и общински лечебни заведения, общински училища, общински детски градини и читалища, както и предприятия с държавно участие и общински предприятия, отговарящи на изискванията на чл. 56 от Закона за насърчаване на заетостта, които заявяват работни места в сферата на осъществявани от тях дейности.

Процедурата на одобряване на подадените заявки ще се извършва по критерии за подбор и оценка на работодатели от Съветите за сътрудничество към Дирекция "Бюро по труда" съгласно Правила за кандидатстване на работодателите.

Компонент 2 не обхваща наемане на безработни лица за работа в аварийни групи за неотложни действия по предотвратяване и/или преодоляване на последствията от аварии и природни бедствия.

Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи в срок от 7 работни дни от публикуване на обявата. Допълнителна информация може да се получи в Дирекция „Бюро по труда” – Стара Загора, ул. "Стефан Караджа" № 8, ет.1, стая 112, тел. 042 697546, 0878 274955.
Краен срок за приемане на документи – 25 юли 2016 г.

От 18 юли 2016 г. ще стартира прием на заявки от работодатели от частния сектор, които разкриват работни места във всички сектори на икономиката.

infoz autor www.infoz.bg