Глоба от 4500 лева ще плати старозагорец заради сеч на дървета

Глоба от 4500 лева ще плати старозагорец заради сеч на дървета край река Бедечка

Около 15 многодишни орехови дървета в района на река Бедечка са били незаконно отсечени от жител на Стара Загора. Нарушението е констатирано при рутинна проверка на инспектори от общинското звено „Контрол екология и чистота“.

Те са съставили и акт за установяване на административно нарушение. Предвидената за провинението глоба е в размер на 4500 лева.

Старозагорецът е син на притежателката на имота, в който са се намирали орехови дървета, е установила проверката. С бензинов трион са отрязани около 15 дървета на различна възраст от два вида: обикновен и див орех от вида Айлант, уточняват от пресцентъра на Община Стара Загора.

* * *

Информация относно регулацията на парк „Бедечка“ в град Стара Загора

Пресцентърът на Министерството на регионалното развитие и благоустройството предоставя следната информация относно предвидено застрояване в кв. „Бедечка“ в Стара Загора:

С решение № 1069 от 2003 г. на Общински съвет Стара Загора за част от територията на парк „Бедечка“ парковото отреждане се запазва за площ от около 1000 дка. За друга част с площ около 420 дка парковото отреждане отпада. За нея се провеждат реституционни процедури за възстановяване на собствеността върху съответните земи. През 2011 г. за тази територия е възложено изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и План за застрояване. Проведено е и обществено обсъждане на 26.09.2011 година. След разглеждане в Експертния съвет по устройство на територията, проектът е одобрен от Общинския съвет.

Подробният устройствен план – План за регулация и План за застрояване е обявен чрез обнародване в Държавен вестник, бр. 75/02.10.2012 г. Съгласно констативен акт, подписан от главния архитект на община Стара Загора, в установения от закона срок не са подадени жалби против решението на ОбС и то влиза в сила на 12.11.2012 г.

Съгласно разпоредби на Закона за устройство на територията министърът на регионалното развитие и благоустройството няма правомощия да отменя решения на общинските съвети и заповеди на кметове на общини, с които са одобрени общи или подробни устройствени планове. Съгласно чл. 135, ал.6 от ЗУТ кметът на общината има възможност да се спре прилагането на одобрен устройствен план, ако допусне да се изработи проект за неговото изменение.

www.infoz.bg