Над 50 млн. лева са договорени в област Стара Загора по европейските фондове

Успешен старт на изпълнението на оперативните програми през новия програмен период 2014 - 2020 г. в Старозагорска област отчетоха експертите на Областен информационен център – Стара Загора.

Към 15 август 2016 г., по данни от Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България, реално изплатените средства по опертивните програми са 410 млн. лева, а сключените договори в България са 1 703. В област Стара Загора към същия период сключените договори по оперативните програми са 74, а договорените средства са 51,656 млн. лева. Най-много проекти на територията на Старозагорска област се изпълняват в момента по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ – 50 броя и ОП „Развитие на човешките ресурси“ – 17 броя.

playgroundЕксперите на Областен информационен център – Стара Загора запознаха присъстващите на работната среща с изискванията на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, която е насочена към подкрепа на по-малките общини. Допустимите кандидати по подмярката са общини на територията на селски райони, ВиК оператори в агломерации под 2 000 жители, юридически лица с нестопанска цел и читалища.

Допустими за финансова помощ са пътища, улици, тротоари; водоснабдителни системи и съоръжения в населени места в агломерации с под 2 000 жители в селските райони; паркове, градини, улично озеленяване, гробищни паркове, площади и площадки за игра; социална и общинска образователна инфраструктура; обекти, свързани с културния живот.

Максималеният размер на инвестициите в проект е:
•    3 млн. евро за пътища и водоснабдителна инфраструктура;
•    2 млн. евро за социална инфраструктура;
•    1 млн. евро за всички останали инвестиции.

Срокът за прием на заявления за подпомагане по подмярка 7.2 е 2 септември3 октомври 2016 г.

Областният информационен център – Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Европейски структурни и инвестиционни фондове, работещи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз.

www.infoz.bg

На подобна тема