3,9% е безработицата в община Стара Загора през юли

През месец юли в Бюрата по труда на област Стара Загора са се регистрирали 9954 безработни и равнището на безработица е 6,7 на сто, с 1,5 процентни пункта по-ниско от стойността на показателя за страната.

Спрямо предходния месец, равнището на безработица намалява с 0,2 процентни пункта, а регистрираните безработни с 229 души. С най-ниско равнище на безработица е община Стара Загора – 3,9 на сто, а с най-високо - община Николаево - 58,8%.

tarsene rabotaРегистрираните безработни в Дирекция „Бюро по труда” Стара Загора през месец юли също намаляват. Общият им брой достигна 3110. Равнището на безработица е 3,9 на сто и намалява спрямо предходния юни с 0,1 процентни пункта. Намалението в общия брой на регистрираните безработни спрямо предходния месец е с 38 души. По общини стойността на показателя е съответно: община Стара Загора - регистрирани безработни 3048, равнище на безработица - 3,9 на сто; община Опан - регистрирани безработни 62, равнище на безработица - 9,9 на сто.

В общата съвкупност на безработните се запазва доминиращият дял на жените – 1910 (61,4 на сто). Сравнението с предходния юни показва увеличение с 0,7 процентни пункта. Най-висок остава относителният дял на жените специалисти – 44,6 на сто през юли, 43,9 на сто предходния юни. Нарастват безработните в младежка възраст (267 през месец юли, 227 предходния юни). Сред тях преобладават безработните на възраст 25-29 години – 181, тоест 67,8 на сто от всички младежи, регистрирани в отчетния месец. Месечният брой на безработните в активна трудоспособна възраст е 1626, с 0,4 на сто по-малко от регистрираните на възраст 30-50 години през юни. Намалява месечният брой на безработните над 50 години – 1217 в отчетния месец, 1238 през месец юни.

Със 17,0 на сто намаляват новорегистрираните безработни (464 през месец юли, 559 предходния юни), като 276 (59,5 на сто) са освободени от частния сектор. В зависимост от предмета на икономическата дейност, най-много продължават да са новорегистрираните безработни от сектор услуги – 194, индустрия – 118 и търговия – 77.

В същото време безработицата в еврозоната през юли остава стабилна на ниво 10,1%, каквато беше и предишния месец. Евростат отчита понижение в дела на безработните спрямо юли миналата година, когато той е бил 10,8%. Актуалната стойност остава най-ниската от юли 2011 г.

Средната стойност на безработицата за целия Европейски съюз е 8,6%, също стабилен процент спрямо юни и по-малък в сравнение с юли 2015 година, когато е бил 9,4%.

www.infoz.bg

Теми: