Община Стара Загора ще осигури топъл обяд на 100 души

Община Стара Загора приема на заявления от кандидат-потребители за ползване на социалната услуга „топъл обяд“ в изпълнение на проект „Осигуряване на топъл обяд в община Стара Загора – 2016“.

Той е по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Операция тип 3: BG05FMOP001-3.002 “Осигуряване на топъл обяд – 2016“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.

soupПроектът предвижда ежедневно предоставяне на топъл обяд на 100 лица в периода декември 2016 г. – 30 април 2017 г. в работните дни от месеците. Проектът включва и предоставянето на съпътстващи мерки за хората, които ще получават топъл обяд. Те ще бъдат съобразени с нуждата и желанието на потребителите и при отчитане на спецификата на всеки конкретен случай. Чрез предоставянето им се цели разширяване на подкрепата в посока социално включване и превенция на социалната изолация.

За коректното подбиране на потребителите се предвижда съвместна дейност с Дирекция "Социално подпомагане" Стара Загора, което ще гарантира, че услугата, която ще се предоставя чрез проекта ще достигне точно до хората, за които е предназначена. Топлият обяд ще бъде предоставян в Стол № 7 на ул. „Подполковник Калитин“ № 28. Приготвяната храна се дава за консумация в дома и ще бъде разсипвана в съдове, осигурени от самите потребители.

Основни целеви групи:

1. Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане закона за социално подпомагане;
2. Самотноживеещи лица и семейства, които не могат да се издържат чрез имуществото си или труда си и получаващи минимални пенсии – за осигурителен стаж и възраст; за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност.
3. Скитащи и бездомни лица.

Кандидатите следва да подадат следните документи:

1. Заявление-декларация
2. Документ за самоличност (копие)
3. ЕР на ТЕЛК/НЕЛК (копие)
4. Актуално удостоверение за размер на пенсия от НОИ (при наличност)
5. Пълномощно или декларация за лицето, което ще подаде документите от името на кандидата, ако не се подават лично.

Ще бъде извършен подбор на кандидатите, подали документи. За разглеждане, оценка и класиране на кандидат-потребителите със заповед на Кмета на Община Стара Загора ще бъде сформирана комисия, която да разгледа всички заявления и определи лицата, които ще бъдат включени в услугата. След приключване на работата си комисията изготвя списък с класираните кандидати. Списъкът се публикува на интернет страницата на Община Стара Загора. Той дава точна и ясна информация за класираните кандидати, резервите и неодобрените. Чрез огласяването на списъка става и уведомяването за резултатите от проведената процедура.

Документи се подават всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа от 29 ноември 2016 г. до 9 декември 2016 г. включително в сградата на Общинска администрация - Стара Загора на бул. „Цар Симеон Велики“ № 107, ет. 7, стая 718.

За допълнителна информация: 042 614871, 042 614878, 042 614872.

www.infoz.bg

Теми: