Област Стара Загора е на трето място в страната по средна брутна заплата

Област Стара Загора е на трето място в страната по средна брутна заплата

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ), наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора към края на декември 2016 г. намаляват с 0.8% спрямо края на септември 2016 г., и достигат 102 547.

Спрямо края на третото тримесечие на 2016 г. най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 14.9% и„Транспорт, складиране и пощи“ - с 10.3%. Увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Операции с недвижими имоти“ - с 3.5%, „Култура, спорт и развлечения “ - с 3.3% и др., съобщиха от Териториално статистическо бюро - Стара Загора.

В структурата на наетите лица по икономически дейности, към края на декември 2016 г.,най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“, съответно 33.3% и 12.8%.

В края на декември 2016 г. наетите по трудово и служебно правоотношение са с 369 или с 0.4% повече, в сравнение със същия период на предходната година, като най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Преработваща промишленост“- с 947 наети, „Образование“ - с 465 наети и „Други дейности“ - с236 наети. В процентно изражение увеличението е най-значително в икономическите дейности „Операции с недвижими имоти“ - с8.4%, „Доставяне на води, канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ - с 8.1% и „Професионални дейности и научни изследвания“ - с 8.1%. Най-голямо намаление на наетите лица в абсолютно изражение в края на декември 2016 г. спрямо края на декември 2015 г. има в икономическа дейност  „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ - с693 наети,а в процентно- в икономическа дейност „Транспорт, складиране и пощи“ (с 11.9%).

Средната брутна месечна заплата в област Стара Загора за октомври 2016 г. е 952 лв., за ноември - 936 лв. и за декември - 1 004 лева. През четвъртото тримесечие на 2016 г. средната месечна работна заплата в област Стара Загора е 964 лв. и се увеличава спрямо третото тримесечие на 2016 г. с 3.7%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата са „Образование“ - с 18.0%, „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - с 6.7%  и „Култура, спорт и развлечения “ - с 6.3%.

През четвъртото тримесечие на 2016 г. средната месечна работна заплата в областта нараства със 7.6% спрямо четвъртото тримесечие на 2015 година. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата са „Професионални дейности и научни изследвания“ - с 22.0%, „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ - с 21.1% и „Преработваща промишленост“- с 14.3%.

В сравнение с останалите области на страната, през четвъртото тримесечие на 2016 г., област Стара Загора е на трето място по показателя средна работна заплата, след областите София(столица) (1 336 лв.) и Враца (967 лв.).

rabota 2016

www.infoz.bg

24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24