Радиологичните показатели на питейната вода в област Стара Загора са в нормите

Директорът на Регионална здравна инспекция - Стара Загора д-р Златина Нанева разпореди два пъти в месеца на интернет страницата на Инспекцията да се публикува актуална информация за качествата на питейната вода.

plumbingДействията се предприемат във връзка с указания на Министерството на здравеопазването, заради установени отклонения в качеството на питейната вода в някои области в страната.

РЗИ - Стара Загора извършва постоянен и периодичен мониторинг на качеството но питейната вода съгласно Наредба № 9/2001 на МЗ. На територията на област Стара Загора има 129 водоснабдителни зони. Показателите и периодичността на изследване са съгласно горецитираната наредба.

За периода от 1 до 15 април 2017 г. резултатите от извършения мониторинг са в приложената таблица.

Dorina Venelinova RZI Stara Zagora Laboratoriya piteyna vodaПо отношение на радиологичните показатели изследванията се извършват по тримесечен график, определен от РЗИ – Пловдив, в акредитирана лаборатория.

За първото тримесечие на 2017 г. проби за радиологични изследвания са взети в Стара Загора и в Казанлък. Няма превишения от нормата при наблюдаваните показатели, съобщи инж. химик Дорина Венелинова - главен експерт в Дирекция "Лабораторни изследвания" в РЗИ - Стара Загора.

При изследванията се обхващат показателите: естествен уран, обща алфа и обща бета активност и индикативната доза, които са регламентирани в Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели на Министерството на здравеопазването.

По силата на същата наредба, всички водоснабдителни зони на територията на дадена област се обхващат от изследванията за радиологични показатели в рамките на 5 години.

Инж. химик Дорина Венелинова - главен експерт в Дирекция "Лабораторни изследвания" в Регионална здравна инспекция - Стара Загора, говори за начина и последните резултати от изследванията за радиологични показатели на питейната вода в област Стара Загора

www.infoz.bg