Общинският съвет на Стара Загора прие бюджета на Общината с приходна и разходна части от 126 млн. лева

Общинският съвет на Стара Загора прие на свое заседание бюджета на Общината за 2019 г. Очакванията са в приходната част на бюджета да влязат 125 милиона 814 хиляди лева. От тази сума държавата осигурява 72,3 млн. лева, като 68,2 млн. лева са за дейностите, които се делегират на Общината.

Планираните приходи от местни дейности в бюджета са в размер на 53,5 млн. лева.
Разходната част на бюджета на Община Стара Загора за 2019 г. съвпада с планираните приходи и размерът и също е 125,8 млн. лева.

През 2019 година се очаква Община Стара Загора да разполага с постъпления общо в размер на 125 814 127 лева - се казва в мотивировката на кмета Живко Тодоров. Основно тези постъпления се делят в следните групи: собствени приходи (данъчни и неданъчни), бюджетни взаимоотношения с централния бюджет (субсидии и трансфери), преходен остатък от предходната година и финансирания.

Най-голям относителен дял от очакваните постъпления съставляват предоставените трансфери от централния бюджет, които са планирани съобразно определените размери в чл. 50 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 година - общо 75 159 554 лева (59.7% от приходите). Те се предоставят под формата на: обща субсидия за делегираните от държавата дейности, обща изравнителна субсидия, средства за зимно поддържане и снегопочистване и целева субсидия за капиталови разходи. В сравнение с 2018 година общото увеличение е 9 529 317 лева или 14.52 на сто.

Общата субсидия за делегираните от държавата дейности възлиза на 68 155 754 лева и е с 8 424 017 лева или 14.1 на сто повече от определената със ЗДБРБ за 2018 година. Завишението е в резултат на увеличените единни разходни стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности.
Вследствие от промяната в механизма за разпределение на общата изравнителна субсидия през 2019 година общината ще получи 4 180 600 лева, които са с 894 000 лева повече от предходната година. Утвърденият със закона трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища е 373 700 лева като увеличението спрямо 2018 година е 34 100 лева или 10 на сто. 

Целевата субсидия за капиталови разходи определена със ЗДБРБ за 2019 година е 2 449 500 лева. Размерът на целевата субсидия за капиталови разходи е увеличен с 177 200 лева или 7.8 на сто ръст спрямо 2018 година.

Очакваните постъпления от собствени приходи по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджети възлизат на 1 084 002 лева. От тях за училищата – 49 559 лева, за детските градини – 67 803 лева, за регионалните културни институти – 86 040 лева и за ОП „Ученическо хранене“ - 880 600 лева.

Реализираният преходен остатък по бюджета на общината към 31. 12. 2018 година е 8 826 528 лева. Икономиите на разходи в делегираните от държавата дейности са в размер на 3 992 923 лева, в т. ч. преходни остатъци по бюджетите на училища – 1 629 641 лева, на детски градини – 207 808 лева, на регионалните културни институти – 316 288 лева, общинска администрация – 8 349 лева и социални дейности, здравеопазване, отбрана и култура – 1 830 837 лева.
Конкретните размери на приходите за 2019 година са съобразени с всички фактори, формиращи собствената ни приходна база - данъчните основи, върху които се определят местните данъци, размер на данъчните ставки, размер на местните такси и цени на услуги, достигната събираемост и възможности за нейното подобряване. През 2019 година се запазват достигнатите нива на данъчните ставки на местните данъци и размери на общинските такси и цени на услуги. Общинска администрация ще насочи усилията си към предприемане на ефективни мерки, водещи до повишаване на събираемостта на публичните вземания. При определяне на прогнозата за собствените приходи по бюджета на общината са отчетени достигнатите резултати и тенденциите в тяхното развитие.

Планираните приходи от местни данъци през 2019 година са 19 900 000 лева или минимален годишен ръст от 2.2 на сто спрямо разчета за 2018 година, който ще се постигне в резултат на засилените мерки, насочени към повишаване събираемостта на данъчните приходи.

Очакваните постъпления от общински такси за 2019 година възлизат на 17 526 911 лева. Разчетеният ръст спрямо 2018 година от 6.32 на сто се дължи основно на прогнозираните по-високи постъпления от такса битови отпадъци. Постъпленията от такса битови отпадъци са разчетени на база одобрена от Общински съвет план-сметка за необходимите средства за извършване на дейностите по чистотата и управление на дейностите по отпадъците през 2019 година.
Планираните приходи от общинска собственост 3 000 000 лева са обвързани с приетата от общински съвет годишна програма за управление на общинската собственост.
Предвидените плащания по главници за 2019 година са в размер на 1 648 968 лева, в т. ч. за реконструкция на Централен градски пазар – 252 804 лева, за реконструкция на покрит плувен басейн – 196 164 лева, по кредита за предотвратяване и ликвидиране на последиците от форсмажорни обстоятелства – 1 200 000 лева.

От общински приходи се планира през 2019 година да се предоставят трансфери на държавните културни институти в размер на 370 000 лева и 400 000 лева на Областна дирекция на министерство на вътрешните работи за заплати и издръжка на специализираното звено “Общинска полиция”. За реализиране на проект по “Красива България за обект „Благоустрояване на двора на ДЯ № 5 „Първи юни“ гр. Стара Загора ще бъде предоставен трансфер на Министерство на труда и социалната политика в размер на 110 000 лева.

В приходната част на бюджета са планирани 115 300 лева за придобиване на финансови активи. Сумата ще бъде предоставена на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД за да бъде внесена разликата между записания и внесения капитал на дружеството.
Реализирания преходен остатък от местни дейности към 31. 12. 2018 година е 4 833 605 лева.
Общия размер на общинските приходи за 2019 година възлиза на 53 511 048 лева . /Справка Приложение № 1 / .
В предложения проект приходната част на общинския бюджет за 2019 година е в размер на 125 814 127 лева, в т. ч. държавни приходи - 70 303 079 лева и общински приходи - 53 511 048 лева. Относителния дял на държавните приходи е 57.47 на сто , а на местните приходи – 42.53 на сто.

РАЗХОДНА ЧАСТ

Бюджетът на Община Стара Загора за 2019 година осигурява средства за всички сфери на обществения живот образование, социални дейности, здравеопазване, култура, благоустрояване, подобряване на градската среда и административно обслужване на жителите на общината. Разходната част на бюджета е разработена на базата на задълбочен анализ на финансовото състояние на общината и реалистични очаквания по отношение осигуряването на средства за предоставянето на публични услуги. Запазва се тенденцията за ограничаване растежа на разходите като усилията ни са насочени към оптимизацията им и повишаване на ефективността при управлението на публичните ресурси. За да се осигурят нарастващите разходни отговорности през 2019 година се изискват решения, съобразени с възможните ресурси. За реализиране на приоритетите, при очаквания ограничен финансов ресурс от собствени приходи и средства за финансиране на делегираните държавни дейности, ще продължат да се полагат усилия за привличане на инвестиции от програми, проекти и ниско лихвени кредити.

Представеният за обсъждане бюджет на Община Стара Загора за 2019 година е в размер на 125 814 127 лева и е балансиран в своята разходна част спрямо приходите.
В разходната част на общинския бюджет за 2018 година са планирани разходи за финансиране на персонал, издръжка, лихви, помощи и обезщетения, текущи субсидии, капиталови разходи и резерви в местните и делегираните от държавата дейности. Размерът на общата субсидия за делегираните от държавата дейности е формиран на база РМС № 277 /24.04.2018 година, изменено с РМС № 776/ 30.10.2018 година за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности през 2019 година и натурални показатели по съответните дейности.

Разходите за делегирани от държавата дейности са в размер на 72 303 079 лева и се финансират от държавни трансфери, собствени приходи на училища, детски градини и регионални културни институти и преходен остатък за държавни дейности. Натуралните и стойностните показатели за делегираните от държавата дейности, финансирани чрез общинските бюджети, са определени от съответните отраслови министерства и са утвърдени в чл. 51 от Закона за Държавния бюджет на Република България за 2019 година. В новите размери на единните разходни стандарти за делегираните от държавата дейности е отразено увеличението на минималната работна заплата от 01.01.2019 година и на възнагражденията. С решението от месец ноември са направени някои промени в стандартите по функции.

Стандартът за изчисляване на средствата за заплати по групи общини за минимално кадрово осигуряване на делегирана от държавата дейност „Общинска администрация“ не е променен. Конкретният размер на средствата за заплати зависи от броя на населението на общината и се изчислява по определена методика. В резултат от увеличение на максималните коефициенти за съответните групи общини средствата са увеличени с 408 300 лева спрямо 2018 година или 10 на сто. Средствата са диференцирани за кметове и кметски наместници и за служители в общинска администрация.

Във функция “Отбрана и сигурност” е предвидено увеличение на текущите разходи с 10 на сто, което е в резултат на ръста в минималната заплата и осигурителни вноски за ДОО от работодател. За доброволните формирования е въведен стандарт за участие в обучения и спасителни мероприятия.

Във функция „Образование” са отразени настъпилите промени в броя на децата и учениците. Средствата са завишени с 6 331 178 лева или 15 на сто във връзка с политиката за увеличение на заплатите на педагогическия и непедагогическия персонал и ръста на осигурителните плащания. Увеличени са стандартите за подпомагане на храненето на децата от подготвителните групи и учениците от І-ІV клас, за дете/ученик на ресурсно подпомагане, за създаване на условия за приобщаващо образование за дете/ученик на ресурсно подпомагане, за целодневна организация на учебния ден. Без промяна остават размерите на стандартите за на „Допълващ стандарт за материална база“ – 25 лева и норматив за стипендии за ученик в гимназиален етап на обучение - 87 лева. Предвидени са средства за занимания по интереси, за кариерно ориентиране и консултиране, за финансиране на НАОП „Юрий Гагарин“ , както и средства за допълващ стандарт на ученик в гимназиален етап на обучение.

Във функция „Здравеопазване“ стандартите за финансиране на здравните кабинети са увеличени с 10% . Стандартът за детска ясла е завишен от 3 913 лв. през 2018 г. на 4 375 лева за 2019 г. или с 11.8%, за детска кухня от 180 лв. на 215 лв. или с 19.4% и за здравен медиатор от 7 874 лв. на 9 193 лв. или с 16.75 %. Увеличението е насочено към обезпечаване увеличението на заплатите на персонала и на осигурителните вноски за ДОО от работодатели.

Средствата в сферата на социалното осигуряване, подпомагане и грижи са завишени с 779 636 лева, като в стандартите са разчетени средства за увеличение с 10 на сто на заплатите на персонала в бюджетната сфера. Ръстът на стандартите е диференциран по видове услуги, като с най-голям процент са увеличени стандартите за центровете за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания с 18%, за центровете за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания - 14%, за специализираните институции за предоставяне на социални услуги – 13.3%, за домовете за деца лишени от родителски грижи – 10.3%. За социалните услуги предоставяни в общността – ръстът е от 7% до 12% . Броят на местата в специализираните институции за предоставяне на социални услуги е 449, а на социалните услуги, предоставяни в общността е 446.

За делегираните от държавата дейности по култура, финансирани чрез бюджета на общината е предвидено увеличение от 258 950 лева. Във функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности” е увеличен стандартът за субсидирана бройка в читалищата от 8 375 лева за 2018 г. на 9 490 лева или 13.3%. Единният разходен стандарт за библиотеки с регинален характер е завишен от 14 750 лева през 2018 г. на 16 017 лв. за 2019 г. или с 8.6%, за музеи и художествени галерии с регионален характер от 14 120 лева на 15 334 лева или с 8.6% . Непроменени остават допълващите стандарти за закрити площи на библиотеките, музеите и художествените галерии с регионален характер.

Разходите за местни дейности са 53 511 048 лева и се финансират от местни приходи. Планирането на разходите е конкретен израз на местната финансова политика и приоритети за 2019 година. При съставянето на разходната част на бюджета са отчетени достигнатите нива на предоставените публични услуги като количествен и качествен израз, както и новите разходни отговорности.

Разходната част на общинския бюджет за 2019 година възлиза на 125 814 127 лева, като разходите за държавни дейности са 72 303 079 лева и за общински дейности - 53 511 048 лева. Относителният дял на държавните разходи е 57.5 на сто, а на местните разходи - 42.5 на сто - се казва в доклада на кмета Живко Тодоров.

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg