В Стара Загора ще се проведе обучение по проект за превенция на трафика на деца

SOS Детски селища България в партньорство с колегите си от SOS Детски селища Швеция и с финансиране от Фондация Radiohjälpen, Швеция реализират проект „Светулка“. Представянето на проекта и обучението на целевите групи в Стара Загора ще се проведе на 22, 23 и 24 юли.

Неговата цел е превенция на трафика на деца за сексуална експлоатация чрез повишаване на информираността на децата в училищна възрасти подобряване на уменията и познаниятана професионалистите, работещи с тях, да разпознават първоначалните признаци на трафик и да извършват превантивна работа с деца от високо-рисковите групи.

svetulkaБългария все още е една от страните източник на значителен брой жертви на трафик на хора в рамките на ЕС. Според статистически данни от 2016 г. около 15% от идентифицираните жертви на трафик в България са деца. Те са сред най-честите жертви на насилие и експлоатация, защото не са способни да се защитят и/или са лишени от пълноценна родителска грижа и подкрепа. Най-честите причини за попадането им в схеми на трафик на хора и сексуална експлоатация са бедността, конфликтите и липсата на стабилна семейна среда, които ги лишават от дом и образование и ограничават тяхното нормално развитие.

Понастоящем в България образователната система не разполага със специален модул, посветен на тази тема, разработен на език, разбираем за децата. Информираността сред децата, особено тези, изложени на голям риск от това да станат жертви на трафик, е твърде малка, дори несъществуваща. Децата в риск разполагат с много малко възможности и начини да получат познания, които биха им помогнали да разпознаят признаците на трафикиране. Най-уязвими са именно децата, настанени в алтернативна грижа, деца, които са преживели физическо или психическо насилие, децата, идващи от семейства в риск.

Именно поради тези причини SOS Детски селища България в партньорство с колегите си от SOS Детски селища Швеция и с финансиране от Фондация Radiohjälpen, Швеция разработиха проект „Светулка”, за да стартират целенасочена кампания за информиране на уязвимите деца в училище, за да обучат професионалисти, които работят с деца в риск и да осигурят включване на тази важна тема в образователната система чрез предоставянето на две методически ръководства: 1.) Мултимедиен образователен модул за деца (МЕМ) и 2.) Ръководство за обучение на приемни родители, професионалисти, които работят в социални услуги за деца.

След края на проекта тези образователни модули ще бъдат дарени на Министерството на образованието, така че цялата образователна и социална система ще може да ги използва.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

Най-четеното от последните дни