Предложените промени в структурата на Община Стара Загора

Предложените промени в структурата на Община Стара Загора

След анализ на изпълнението на дейността на общинската администрация на Стара Загора и нейните структури, както и в отговор на очакванията и обосновани искания на гражданите, кметът Живко Тодоров предлага нова структура праз настоящия си мандат. Тя ще бъде гласувана на заседанието на Общинския съвет на 19 декември. Увеличава се броят на заместник-кметовете от 4 на 5, като са определени и новите им функции.

Големият обем и разнородна дейност на общинската администрация и необходимостта от осъществяване на пряк контрол от страна на ръководството на Община Стара Загора по отношение на дейностите, обуслови формирането на още един ресор на заместник-кмет, се казва в предложението:
• заместник-кмет „Устройство на територията, строителство и инвестиции”
• заместник-кмет „Общинска собственост, стопанска политика и спортни дейности”
• заместник-кмет „Транспорт, чистота и екология“
• заместник-кмет „Култура, туризъм и младежки дейности”
• заместник-кмет „Образование, здравеопазване и социални дейности”

Направени са вътрешни преструктурирания на отдели и дирекции както функционално, така и като численост. Закрива се Дирекция „Административно – правно обслужване“ и се обособяват самостоятелни отдели: „Правно нормативно обслужване, „Човешки ресурси“, „Административно и информационно обслужване“, „Административно стопански дейности“. В Дирекция „Гражданско състояние“ се намаля числеността с 1 щатна бройка. Дирекция „Европейски програми и международно сътрудничество“ се закрива. Създава се Дирекция „Инвестиции и Европейски програми“ с два отдела: Отдел „Инвестиции“ и Отдел „Европейски програми и международно сътрудничество“.

Не са структурирани или са с променени функции и численост, следните отдели: Отдел „Инвестиции и управление на проекти” от Дирекция „Строителство и инвестиции“ се закрива. Отдел „Устройство на територията“ преминава в Дирекция „Строителство и инвестиции“ и се увеличава числеността на същия със седем щатни бройки; Отдел „Стопанска политика“ от Дирекция „Общинска собственост и стопанска политика“ се закрива. Отдел „Туризъм и спортни дейности“ се закрива и се обособяват: Отдел „Спортни дейности“ и Отдел „Туризъм и младежки дейности“. Отдел „Екология“ се обособява в Отдел „Екология и гори“ с численост 9 щатни бройки. В Отдел „Регистрация на общинска собственост“ се намаля числеността с 1 щатна бройка. Увеличава се числеността на: Звено „Спорт за всички и спортни дейности“ с 4 щатни бройки, Звено „Гробищен парк“ с 2 щатни блройки, Звено „Градска мобилност“ с 1 щатна бройка, Звено „Стопанисване и поддръжка на общински имоти и вещи“ с 2 щатни бройки. Намаля се числеността на: Звено „Чистота“ с 14 щатни бройки, Звено „Общински пазари“ с 4 щатни бройки, Звено „Общинска охрана“ с 6 щатни бройки. Закрива се звено „Наеми и рекламна дейност“ и се създава Звено „Управление на общинската собственост и разрешителен режим“ с 13 щатни бройки.

Вътрешните структурни промени са осъществени без промяна на общата численост на Общинската администрация, продиктувано от необходимостта от балансирано разпределение на функции и дейности или вътрешни размествания. Общата численост на Общинска администрация се запазва на 359 щатни бройки,

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема