Обществен съвет за архитектура, изкуство и култура е създаден в Стара Загора

Обществен съвет за архитектура, изкуство и култура е създаден в Стара Загора

Първо работно заседание проведе днес създаденият със заповед на кмета на Община Стара Загора Живко Тодоров Обществен съвет за архитектура, изкуство и култура. Новосформираната структура е консултативен орган за сътрудничество при вземане на решения, формиране на позиции, становища и инициативи.

Целта му е провеждане на публични политики в полза на гражданите и при спазване на принципите на публичност и прозрачност, заложени в изпълнение на Програмата на кмета за управление през мандат 2019-2023.

Председател на Съвета е Милена Желева, заместник-кмет с ресор „Култура, туризъм и младежки дейности“, зам.- председател е главният архитект Виктория Грозева, секретар е началникът на отдел „Култура“ Диана Атанасова. Членове са: Милен Алагенски, председател на Представителството на Съюза на българските художници – Стара Загора, проф. Марин Добрев – изкуствовед, директор на Художествена галерия Стара Загора, Наско Настев – скулптор, доц. Ани Златева- главен секретар на Тракийски университет – Стара Загора, Дарина Колева – журналист, член на Съюза на българските журналисти, арх. Петър Киряков – представител на Камарата на архитектите, Регионална колегия – Стара Загора, арх. Велимир Георгиев – представител на Съюза на архитектите в България, Регионална колегия – Стара Загора, арх. Димитър Николов – представител на Съюза на ландшафтните архитекти – клуб Стара Загора и представител на професионалните институти за сценични изкуства от Стара Загора.

По своята същност Съветът ще подпомага администрацията при осъществяване на функциите ѝ относно формирането и реализирането на общинската политика, свързана с изграждането на естетическа градска среда и намирането на конкретно специфично решение, съобразно възникналите нови обстоятелства. Той ще съдейства за опазване и популяризиране на културното наследство в Общината като дава мнения и становища относно художествените качества, значимостта и подходящото ситуиране на направените предложения за изграждане на нови паметници, паметни знаци, монументи, монументална стенопис, декоративни пана и други, съобщиха от пресцентъра на Община Стара Загора.

Решенията, които ще бъдат вземани по време на заседанията са мнения, съвети и предложения, които се предоставят на вниманието на Кмета на Община Стара Загора, Постоянната комисия по култура и туризъм към Общинския съвет Стара Загора и Експертния съвет по устройство на територията.

Определеният поименен състав на Обществения съвет за архитектура, изкуство и култура може да бъде разширяван както по отношение на предлаганите лица, така и за определяне на различни направления в посочените области на човешката дейност.

По време на първото заседание бяха обсъдени времето и начина на работа на Съвета, както и въпроси, които са били вече разглеждани на заседание на Експертния съвет по устройство на територията.

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg