Приеха Правилник за предоставяне на финансова помощ на хора в затруднено материално положение

Приеха Правилник за предоставяне на финансова помощ на хора в затруднено материално положение

Общинският съвет в Стара Загора прие с 49 гласа „за“ Правилник за предоставяне на на финансова помощ в полза на физически лица на територията на община Стара Загора. Средства могат да се предоставят на хора, които са в затруднено материално положение, в случай на нужда, при екстремна ситуация, поставяща в риск здравето или оцеляването на нуждаещия се, както и сигурността, и образователните потребности на деца.

Помощите се предоставят от кмета на Община Стара Загора, на основание решение на Общински съвет Стара Загора, взето след проучване на случая и становище от Постоянната комисия по социална политика при Общински съвет Стара Загора. Съветниците гласуваха на първо четене Правилник за постъпване в общинските детски ясли на територията на Община Стара Загора.

Подкрепено беше назначаването на д-р Пенчо Моймиров за управител на „Център за психично здраве – Стара Загора“,спечелил проведения конкурс за управител на лечебното заведение. Общински съвет даде съгласие за провеждане на конкурси за управители на общинските дружества „Мересев“ и „Обредни дейности“.

Старейшините утвърдиха промени в Общинската транспортна схема, целящи подобряването на системата на обществения транспорт чрез оптимизиране на автобусни линии. Одобрено беше и финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на 21 двойки – съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала, с репродуктивни проблеми.

Съветниците дадоха „зелена светлина“ на Община Стара Загора да кандидатства пред Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика с проект по Целева програма за подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип и домове за деца, лишени от родителска грижа от I до XII клас. Целта на програмата е да се осигури непрекъснат образователен процес на децата и младежите, които учат и са настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип и домове за деца, лишени от родителска грижа от I до XII клас, както и да се подпомогне тяхната самостоятелност. С подкрепата за усвояване на учебния материал, впоследствие ще се повишат шансовете им за успешно завършване на учебната година, преминаване в следваща форма на обучение, а за някои от тях възможност за придобиване на степен на образование, професионална квалификация по професия и подобрени шансове за професионална реализация на пазара на труда и скъсяване на прехода от училище към работното място.

Дадено беше съгласие за изкупуване на самостоятелен обект във връзка с изпълнение на проект „Международен младежки център – мисли локално, действай глобално“ по процедура „Младежките центрове: мощен фактор за местно развитие“ по програма „Местно развитие и намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“, одобрен за финансиране по Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство.

На юнското заседание беше гласувано и одобрено именуване на улица Николай Лилиев в Стара Загора. Старейшините подкрепиха и предоставяне за безвъзмездно ползване на имоти на общинското търговско дружество „Мересев“, Сдружение с нестопанска цел „Филаделфия 2002“ и Сдружение с нестопанска цел „Спортен клуб Спорт за всички“.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема