Отчет за приходите и разходите на Община Стара Загора през 2019 г.

Публично обсъждане на годишния отчет за касово изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на Община Стара Загора за 2019 година се проведе днес в зала „Петко Славейков“ в сградата на Община Стара Загора. Главният финансист Цанка Ганева представи пред присъстващите отчета за приходите и разходите в общинската хазна през 2019 г.

Според началния годишен план рамката на бюджета е 125 814 127 лева, според уточнения годишен план тя е 146 955 070 лева. Изразходвани са 130 701 785 лева.

Изпълнението на бюджета през изминалата година е в размер на 141 150 179 лева. Приходите за делегирани държавни дейности са в размер на 79 534 504 лева. От тях общата субсидия за делегирани държавни дейности в размер на 70 085 738 лева, целеви трансфери 4 752 862 лева, собствени приходи 409 995 лева, средства от европейски проекти 292 992 лева и преходeн остатък от 2018г. в размер на 3 992 917 лева.

Местните приходи през изминалата 2019 година са 61 615 675 лева. В това число 22 341 555 лева са данъчните приходи, неданъчните приходи са 23 805 046 лева, общата изравнителна субсидия е в размер на 4 554 300 лева, целевите трансфери са 4 820 634 лева, а целевата субсидия за капиталови разходи е в размер на 2 449 500 лева.

74 907 568 лева от направените разходи са за финансиране на държавно делегирани дейности, финансирането на общинските дейности през изминалата година е в размер на 53 971 771 лева, а за дофинансиране делегирани от държавата дейности са похарчени 1 822 446 лева. Малко над 57% от относителния дял на разходите е за държавни разходи, а близо 43% – за общински разходи.

64 % от капиталовите разходи направени през 2019 година са за ремонт на дълготрайни материални активи, с 6 299 536 са придобити дълготрайни материални активи, а е извършено закупуване на земя за 321 272 лева. Придобиването на недълготрайни материални активи е коствало 31 569 лева.

Най-много средства 56 391 949 лева от бюджета са дадени за функция Образование. Разходите за жилищно строителство, комунално стопанство и опазване на околната среда са в размер на 25 217 677. За Култура, спорт, почивни и религиозни дейности са изразходвани 12 003 472 лева, разходите за Социално осигуряване, подпомагане и грижи, възлизат на 10 858 608 лева. 9 828 681 лева са похарчени за икономически дейности и услуги. За общи държавни служби са били дадени 9 037 421 лева, а по перо здравеопазване са би разходвани 6 454 078 лева.

По структура на разходите, най-голям е делът на средствата за заплати, осигурителни вноски и други възнаграждения на персонала- 55,45%, следвани от текущата издръжка в размер на 29,22% и 11,33% за капиталови разходи.

Целевата субсидия за капиталови разходи от общо разчетените 7 580 300 лева са усвоени 2 749 500 лева или 36,27%. От собствения бюджет са били използвани 10 783 864 лева или 93,47% от предвидените, по оперативни програми са усвоени 16 121 409 лева или 31,31 %. Проектите, финансирани по програма ПУДООС възлизат на 392 362 лева.

Средната събираемост на данъка върху недвижимите имоти в Община Стара Загора е 81.66%, а на данъка върху превозните средства – 77.85%.

Получените трансфери по сметките за средствата от Европейския съюз са 31 425 081 лева. Извършени са разходи за 18 521 280 лева, от които капиталови разходи - 16 516 045 лева, заплати и осигурителни плащания – 1 286 821 лева, издръжка – 590 692 лева, стипендии – 67 891 лева и текущи трансфери, обезщетения и помощи – 59 831 лева.

Материалите за касовото изпълнение на бюджета за 2019 г. са качени на сайта на Община Стара Загора.

На представянето в зала „Петко Славейков“ присъстваха председателят на Общински съвет Стара Загора Мария Динева, зам.-кметът Иванка Сотирова, общински съветници, експерти от общинската администрация, граждани.

IMG 4731 copy 

www.infoz.bg  www.infoz.bg