Общинското дружество „Мересев“ е с нов управител

По време на 18-ото заседание на местния парламент беше избран нов управител на общинското дружество „Мересев“. При обсъждането на точката беше дадена възможност кандидатите, класирани на първите две места – Мария Бонева и Маргарита Димитрова, да представят вижданията си за развитие на дружеството. Веднага след това беше извършено гласуване, като 40 от съветниците подкрепиха кандидатурата на Мария Бонева.

Новият управител е на 39 години и има висше икономическо образование от Стопанска академия „Димитър Ценов“ – Свищов. Мария Бонева си поставя като основна цел финансовата стабилизация на дружеството, запазванета на персонала и оптимизацията на производствените процеси, което да доведе до увеличаване на приходите. „Моята бизнес стратегия включва промяна на маркетинга чрез реклама на произвежданите продукти, подобряване на качеството им, изработване на нови и привличането на клиенти“, категорична е Бонева.

stara zagora obs

С пълно единодушие беше подкрепено предложението Професионална гимназия по компютърни науки и математически анализи в Стара Загора да носи името „Проф. Минко Балкански“. По време на първото заседание за 2021 година бяха приети годишния отчет на общинска администрация за 2020 година, както и отчета за дейността на Общински съвет Стара Загора за периода юли 2020 – декември 2020 и годишния отчет за работата на обществения посредник на Община Стара Загора за 2020 година. Утвърден беше и редът за провеждане на публично обсъждане на проекта за бюджета на община Стара Загора.

Беше създадена работна група за подготовка на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за упражняване правото на собственост на Община Стара Загора върху капитала на търговските дружества. В нейния състав ще бъдат трима от общинските съветници, а именно Таньо Брайков, Иван Чолаков и Дамян Георгиев.

След кратки дебати общинските съветници одобриха годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 г., както и разпределението на жилищата от общинския жилищен фонд за 2021 г. Беше дадено съгласие Община Стара Загора да участва в учредяване на сдружение с нестопанска цел в обществена полза, чрез което да се кандидатства с проектно предложение в Националния подбор за избор на Европейски цифров иновационен хъб по програма „Цифрова Европа 2021 – 2027 г.“, както и да направи подбор на потенциални партньори за участие в сдружението, съгласно изискванията на програмата и да подаде проектно предложение до Министерство на икономиката от името на партньорите в сдружението.

По време на днешното редовна заседание на Общински съвет Стара Загора бяха разгледани и гласувани близо 60 предложения. На второ четене беше приет изработеният Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – Стара Загора.

За втори път заседанието на местния парламент беше проведено дистанционно. Електронното гласуване се осъществяваше чрез платформата e-Vote, която е сертифицирана и легитимира вота на съветниците, а разискванията и дебатите по отделните точки бяха извършвани чрез приложението Zoom.

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg