Над 180 млн. лева е проектът за бюджет на Община Стара Загора за 2021 г.

Над 180 млн. лева е проектът за бюджет на Община Стара Загора за 2021 г.

Макрорамката на проекта на бюджета на Община Стара Загора за 2021 година е 180 628 775 лева. В тези средства са включени субсидията за делегирани от държавата дейности и собствени приходи, дейности, финансирани с общински приходи, както и преходният остатък.

Близо 217 млн. лева (216 771 876 лева) е общо индикативният годишен разчет за сметките за средства от Европейски проекти и програми и сумата от бюджета на Общината. Това стана ясно снощи по време на общественото обсъждане на проекта за бюджета на общината. В сравнение, през изминалата година средствата, с които е разполагала администрацията общо, са били малко над 177 млн. лева.

Основен приоритет пред местното ръководство остава запазването на фискалната устойчивост, провеждането на последователна и предвидима политика и запазване на балансиран стабилен общински бюджет. От думите на директора на Дирекция „Финанси, бюджет и счетоводни дейности“ Цанка Ганева стана ясно, че в проектобюджета за 2021 година са заложени редица мерки, акценти и параметри, които са насочени към подкрепа на широк кръг от гражданите на общината с различни потребности в настоящата кризисна ситуация, пенсионери, социално слаби граждани, учители, деца, ученици, младежи, спортни и културни деятели, както и към бизнеса, което характеризира бюджета като антикризисен. Същевременно проектобюджетът е насочен към развитието на града, естетична градска среда и подобряване качеството на живот, съобщиха от пресцентъра на Община Стара Загора.

Очакваните постъпления от местни данъци и такси са планирани в съответствие с размерите, определени от Общинския съвет, с изменените и допълнени наредби за определянето и администрирането на местните данъци и за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общината. Главният финансист подчерта, че се запазват размерите на данъчните ставки, общински такси и цени на услуги и продължават действия за подобряване на събираемостта на общинските данъчни и неданъчни приходи.

Най-голям относителен дял в общия бюджет на община Стара Загора за 2021 г. – 38,74% има функция „Образование“. Проектобюджетът на функцията възлиза на 69 979 414 лева, което показва значително увеличение, с близо 9 млн. лева, спрямо първоначалния бюджет на 2020г. Заложено е увеличение на трудовите възнаграждения на педагогическия персонал с над 15%. Във функция „Здравеопазване“ за 2021 г. също се наблюдава увеличение с над 1,6 млн. лева като достига 9 636 977 лева. С над 3,3 млн. лева се увеличава проектобюджетът на разходите на функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ възлиза на 12 680 310 лева.

Проектобюджетът на функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“ е в размер на 19 358 405 лева. По-важните разходи са за улично осветление – 2 450 0000 лева; рехабилитация на уличната мрежа – 3 500 000 лева; дейности по чистота – 10 798 000 лева; дейности по озеленяване – 1 756 359 лева; капиталовите разходи за 2021 г. на функцията са в размер на 6 228 721 лева.

С 8 271 744 лева, в т.ч. държавно финансиране 3 390 678 лева и общинско финансиране 4 881 066 лева ще разполага функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“.

За функция „Икономически дейности и услуги“ в проекта за бюджет за 2021 година са предвидени 9 417 220 лева.

През 2021 година ще се работи по преходните обекти – като подобряване и благоустрояване на Пазара за индустриални стоки, Зоопарка и Станционната градина, реконструкция на ВиК мрежа в кв. „Самара“ 1 и 2, скейт парк в парк „Артилерийски“ и други. В проектът за инвестиционна програма на Община Стара Загора през 2021 година са включени основните ремонти и изграждане на пътна инфраструктура, обновяване на сградите на учебните заведения и театри, реконструкция на канализационната мрежа в града, обновяване на уличното осветление, доизграждане на гробищен парк в землището на село Ракитница.

През тази година ще стартират множество проекти сред които: благоустрояване на Драматичния театър „Гео Милев“ и детска градина № 1 „Звънче“, както и мерки по енергийна ефективност на сградите на Средно училище „Христо Ботев“ и Средно училище „Васил Левски“, обновяване и реконструкция на летен театър в парк „Митрополит Методий Кусев“ и изграждане на павилион-столова за ученици в двора на Второ основно училище „Петко Славейков“. В заложените дейности е и започване на изграждане на спортна зала в парк „Артилерийски“. По проект „Красива България“ към Министерство на труда и социалната политика ще бъде извършено благоустрояване на дворното пространство на Детска ясла № 12 „Боровец“, както и ремонт на Къща музей „Градски бит XIX век“ и реставрация, реконструкция и възвръщане на естетическата стойност на стенописите в музея.

По време на общественото обсъждане кметът на Община Стара Загора Живко Тодоров обясни, че местната администрация има готовност през тази година да включи в инвестиционната програма още обекти. „Подхождаме предпазливо към бюджета на Община Стара Загора за 2021 г., ако през тази година всичко е наред на шестмесечието, при добра събираемост, се предвижда да бъдат включени още обекти“, обобщи кметът.

При дискусията бяха дадени и няколко предложения за включване в Бюджет 2021 на различни по тип услуги, ремонти и кампании. За разглеждане и гласуване бюджетът ще влезе в залата на Общинския съвет на 25 февруари 2021 г., тогава общинските съветници ще разгледат в детайли неговата рамка и ще гласуват за приемането му.

Участие в публичното обсъждане тази вечер още взеха зам.-кметовете на Община Стара Загора Йордан Николов, Иванка Сотирова, Милена Желева и Красимира Чахова, председателят на Общинския съвет Мария Динева, общински съветници, секретарят на администрацията Делян Иванов, главният архитект Виктория Грозева, началници на различни отдели на общината, граждани и журналисти.

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg