Тракийски университет започва работа по Национална програма Интелигентно животновъдство

▶️ Тракийски университет започва работа по Национална програма „Интелигентно животновъдство“

Ректорът на Тракийски университет в Стара Загора доц. д-р Добри Ярков и министърът на образованието и науката Красимир Вълчев подписаха споразумение по Национална научна програма „Интелигентно животновъдство“, финансирана в размер на 4,5 млн. лева от Министерството на образованието и науката. Ще се провеждат фундаментални и приложни научни изследвания за предоставяне на животновъдството на иновативни методи за интелигентно и ефективно управление.

Новите модели в животновъдството налагат разкриването на нови специалности - „Агротроника“ и „Продоволствена сигурност“.

Част от дейностите на новосъздадения Институт за устойчив преход и развитие и работните пакети на програмата „Интелигентно животновъдство са взаимно свързани. „Една от основните мисии на Института е да подпомогне държавата в трансформация на стопанския модел от линейна икономика с много отпадъци към кръгова икономика, биоикономика, нисковъглеродни производства, щадящи околната среда. Целият процес на трансформация на икономическия модел трябва да се извърви чрез социална справедливост, за което Институтът е призван да бъде гарант с широкото участие в него както на бизнеса, така и на синдикатите, на науката и на местната власт“ – коментира доц. д-р Добри Ярков.

Той съобщи, че през май – юни 2021 г., говедата от породата галуей, които университетът закупи от Германия с цел – научно-развойна дейност, ще бъдат настанени на територията на рекултивирани терени край Гълъбово или Раднево. От своя страна, те ще облагородят почвата, а от друга – за тяхното отглеждане и наблюдение ще бъдат използвани иновативните методи по Национална научна програма „Интелигентно животновъдство“.

galuey copy

Партньори на висшето учебно заведение по програмата са са водещи академични институции в България: Аграрен университет – Пловдив; Технически университет – София; Русенски университет „Ангел Кънчев”; Институт по информационни и комуникационни технологии – БАН; Институт по механика – БАН; Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. Кирил Братанов“ – БАН и Селскостопанска академия.

Основните дейности и задачи по Националната научна програма са разпределени в 12 работни пакета:

 • 1. Роботизирани системи за доене – Създаване на системи за автоматичното доене на крави и приложение на роботи в различни процеси на животновъдството.
 • 2. Роботизирани системи и форми за отглеждане на животни – Автоматично хранене, поене, почистване и дезинфекция на помещенията, автоматично претегляне и преброяване на животните и др.
 • 3. Интелигентни системи за осигуряване на генетичен прогрес – Системи за геномна оценка. Системи за сексиране на семенна течност. Създаване на технология за производство на сексирани ембриони.
 • 4. Интелигентни системи за наблюдение и анализ на продуктивността на пасища и ливади – стационарни и мобилни сензорни комплекси за пробовземане и наблюдение на параметрите на почвата и тревостоя, компютърно зрение и дистанционни методи за получаване на информация относно състоянието и качествата на растителната маса.
 • 5. Кибер-физични системи за мониторинг – включващи IoT устройства и сензорни системи за мониторинг на заобикаляща среда, здравето, растежа, поведението, репродукцията, емоциите и стреса на животните, както и GPS маркиране за следене и броене на животните.
 • 6. Кибер-физични системи за интелигентно управление на комплексите за отглеждане на животни – включващи IoT устройства и сензорни системи за контролиране на влажност, температура, вентилация, осветеност, запрашеност, ниво на въглероден двуокис и други параметри.
 • 7. Безпилотни летателни апарати – оборудвани с камери за следене и броене на животните на открито и инфрачервени камери за следене на здравето на животните (следене на температурата).
 • 8. Сервизни роботи и дронове за складиране и/или доставка на готова продукция – за управление взаимодействието с клиентите за събиране и доставка на поръчки, което ще оптимизира процеса, ще повиши капацитета и ще намали срока за доставка.
 • 9. Управление на складови наличности – храни и течности за животните, хладилни складове за месо и мляко. Обработка и разпределение на доставки.
 • 10. ИКТ технологии във финансовата, икономическата и отчетната дейност – оценка на риска, бази данни, комуникации, вътрешна мрежа, интернет.
 • 11. Цифрови технологии в обучението, преподаването, работата с млади таланти и специални целеви групи.
 • 12. Интелигентно управление на отпадъците като елемент от кръговата икономика – включващо утилизация на биоразградимите отпадъци, намаляване на екологичното замърсяване и повишаване на енергийната ефективност в животновъдните стопанства.

 

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема