От 5 юли Община Стара Загора приема документи за финансово подпомагане на инвитро процедури

На 5 юли, от 9:00 часа, в зала 216 на Община Стара Загора започва прием на документи за финансово подпомагане на процедури по асистирана репродукция на съпрузи и двойки, живеещи на съпружески начала. Подаването на документацията може да се прави всеки работен ден от 9:00 до 12:30 часа. Крайният срок е до 12:30 часа на 3 септември 2021 г., информираха от пресцентъра на общинската администрация.

Двойките с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Стара Загора, могат да получат финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция със средства, предвидени в общинския бюджет. Съгласно Правилника това може да е един път в рамките на текущата година, при условие, че не са одобрени за финансово подпомагане от други фондове за същия период и за същата процедура.

baby 1

Кандидатите трябва да отговарят на следните критерии:

а/ да са български граждани, притежаващи постоянен и/или настоящ адрес на територията на община Стара Загора през последните три години. При двойките във фактическо съжителство и при семействата, на това условие следва да отговаря поне единия от кандидатите;
б/ кандидатите да са семейни двойки или във фактическо съжителство;
в/ кандидатите да нямат парични задължения към държавата;
г/ кандидатите да нямат парични задължения към Община Стара Загора – проверката се извършва служебно;
д/ да са с непрекъснати здравноосигурителни права;
е/ да не са поставени под запрещение;
ж/ да не са криминално проявени;
з/ да е налице доказан стерилитет (независимо с женски и/или с мъжки фактор), лечим единствено с методите на АРТ и по-конкретно IVF или ICSI.

Желаещите да кандидатстват представят лично или от техни упълномощени представители (с нотариално заверено пълномощно) следните документи:

• Заявление по образец (Приложение 1);
• Лични карти (за справка);
• Копие от Удостоверение за граждански брак или декларация от партньорите при фактическо съжителство (Приложение 2);
• Декларация, удостоверяваща липсата на кръвно родство (Приложение 3);
• Декларации от съпрузите и лицата, живеещи на съпружески начала, че не са поставени под запрещение (Приложение 4);
• Свидетелства за съдимост;
• Удостоверения от ТД на НАП (за наличието или липса на задължения към Държавата; за непрекъснати здравноосигурителни права);
• Удостоверение от банка за банкова сметка и титуляра, на който ще се преведе сумата;
• Медицинска документация (Приложение 5).

Всички критерии, както и необходимите формуляри, са публикувани в сайта на Община Стара Загора, в секция Обявления на Общински съвет.

www.infoz.bg  www.infoz.bg