Община Стара Загора подготви План за подобрение, част от Обща рамка за оценка CAF 2020

Общинска администрация Стара Загора приключи един от основните етапи по проект „Въвеждане на общата рамка за оценка CAF в администрациите“, а именно изготвянето и утвърждаването на План за подобрение – План за действие за реализиране на мерките за подобрение от Доклада за самооценка на Община Стара Загора по CAF за периода 2021 – 2024 г.

caf

Планът съдържа приоритизирани мерки за подобрение, които бяха посочени в Доклада за самооценката и е изготвен от екип от служители, определени със заповед на кмета на Община Стара Загора, преминали през второ специализирано обучение на Института по публична администрация.

Планът за подобрение – План за действие за реализиране на мерките за подобрение от Доклада за самооценка на Община Стара Загора по CAF за периода 22021 – 2024 г. е публикуван на интернет страницата на Община Стара Загора: https://www.starazagora.bg/bg/sertifitsirane-po-caf.

Общата рамка за оценка CAF е инструмент за цялостно управление на качеството, разработен специално за публичния сектор по инициатива на Европейската мрежа на публичната администрация. Той разглежда организациите едновременно от различни аспекти, прилагайки цялостен подход към анализа на организационното изпълнение. Моделът CAF е базиран на самооценка на институцията, в която тя идентифицира силните си страни, посочва областите за подобрение и дефинира нужните стратегически мерки за организационно усъвършенстване и възможностите за развитие.

www.infoz.bg  www.infoz.bg