Какви решения ще се вземат на предстоящото заседание на Общинския съвет в Стара Загора?

Над 90 предложения съдържа дневният ред юлското заседание на Общински съвет Стара Загора, което ще се проведе на 29 юли от 9 часа в зала „Петко Славейков“. По време на него ще бъде обсъдено и гласувано създаването на нова постоянна комисия в Общинския съвет. Тя ще отговаря за спазване на Етичния кодекс за поведение на представителите на изборна длъжност в местната власт на територията на община Стара Загора.

Старейшините ще разгледат и предложение за създаване на Временна комисия за провеждане на избор на Обществен посредник на община Стара Загора.

В четвъртък, 29 юли, общинските съветници ще разискват на първо четене и приемане на Наредба за охрана и опазване на земеделските имоти и селскостопанската продукция в Община Стара Загора, както и проект на Наредба за изменение на Наредба за рекламната и информационна дейност на територията на Община Стара Загора.
Ще бъде гласувана промяна по бюджета на Община Стара Загора, вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета и промяна в разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2021 г. Общинския съвет ще гласува и отчета за касово изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на Община Стара Загора за 2020 г.

obshtina sz

В дневния ред на двадесет и четвъртото редовно заседание ще бъде обсъдена възможността за присъединяване към Споразумението за зелен град, между кметовете и политическите лидери от местното самоуправление и градовете в Европейския съюз, споделящи единната визия на европейските градове за чист въздух и вода, за по-голяма достъпност до паркове и зелени площи, също така подкрепа за кръговата икономика и подобряване на градската екосистема.

Местният парламент ще даде съгласие Община Стара Загора да кандидатства за финансиране по Резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.1 „Културно наследство, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“, програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, чрез Финансов механизъм на европейското икономическо пространство 2014 – 2020. Целта на проектното предложение е стимулиране предприемаческият подход в дейността на културните институти за подобрено управление и представяне на културното наследство и привличане на нови публики, включително чрез ревитализиране на пространството пред Музей „Литературна Стара Загора“ – улица „Димитър Наумов“, пред източния приземен етаж на сградата на Националния осигурителен институт, срещу западната фасада на Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Лубор Байер“. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е 400 000 евро.

Общинските съветници ще гласуват разкриване на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Димитър Караджов“ № 2, както и одобряване на провеждане на конкурс за избор на управител на „Дентален център – I Стара Загора“ ЕООД.

В дневния ред влиза още възможността за осигуряване на равен достъп на децата и учениците в задължителна училищна възраст до образование за учебната 2021/2022 година в Община Стара Загора от населените места, в които няма училища и детски градини, както и финансиране на неспециализирани паралелки с брой ученици под нормативно определения минимален брой в училищата в Община Стара Загора за учебната 2021/2022 г.

По време на юлското заседание ще бъде гласуван отчет за дейността на Общински съвет Стара Загора за периода януари – юни 2021 и ще бъде извършен анализ за постъпилите жалби при обществения посредник на територията на Община Стара Загора и становища по тях за периода януари – юни 2021 година.

www.infoz.bg  www.infoz.bg