Общинските съветници ще гласуват План за интегрирано развитие на община Стара Загора до 2027 г.

Над 80 предложения съдържа дневният ред на заседанието на Общински съвет Стара Загора, което ще се проведе на 31 март от 9:00 часа в зала „П. Р. Славейков“, съобщи председателят на местния парламент Мария Динева. Тя уточни, че три точки са оттеглени от вносителя кмета на община Живко Тодоров.

Това са предложенията за приемането на Правилник за организацията и дейността на общинското предприятие „Гробищни паркове - Стара Загора“ и предоставяне на активи, както и предоставяне за безвъзмездно ползване на Спортен клуб по джудо и самбо „Недьо Ранчев“ и СНЦ „Клуб по бойни изкуства Сандев Файт Тийм“ и учредяване безвъзмездно право на ползване върху част от имот - частна общинска собственост – в Стара Загора на СНЦ „Филаделфия 2002“. „Причината за оттеглянията е предложенията да бъдат прецизирани“, уточни Динева.

Старейшините ще гласуват на второ четене приемането на промени в Правилника за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Стара Загора, както и на първо четене изменения и допълнения на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора ще бъдат гледани на две четения.

По време на тридесет и шестото заседание ще бъде обсъден и гласуван План за интегрирано развитие на община Стара Загора за период 2021 – 2027 г. В четвъртък общинските съветници ще определят основните месечни заплати на кметовете на кметства, както и увеличаване на числеността на общинска администрация, считано от 01.04.2022 г. Старейшините ще гласуват даване съгласие на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Стара Загора“ ЕООД за провеждане на търг за отдаване под наем на помещение (бивша кухня) и ще изберат независими финансови одитори за проверка и заверка на Годишен финансов отчет 2022 г. на общински търговски дружества.

В дневния ред на местния парламент влиза за гласуване приемане на отчет за дейността на Община Стара Загора през 2021 г. в изпълнение на Общински програми по околна среда, както и отчетния доклад на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Стара Загора за 2021 г. Старейшините ще обсъдят предоставянето на шестдесет и девет апартамента, частна общинска собственост, находящи се на адрес гр. Стара Загора, кв. „Три чучура - север“, ул. „Мусала“ № 26, при необходимост, за безвъзмездно ползване от бежанци - граждани на Република Украйна, пострадали от военните действия на територията на Република Украйна.

Временната комисия за проверка и анализ на временните преместваеми търговски обекти на територията на гр. Стара Загора“ ще представи за приемане изготвения от извършените проверки доклад. Общинските съветници ще разгледат възможността за освобождаване на управителя на общинското търговско дружество „Автосервиз на здравни заведения“ ЕООД и избиране на управител до провеждане на конкурс.

Ще бъде разгледано и именуването на улици в старозагорския квартал АПК.

sesia 1

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема