Водоснабдяване и канализация – Стара Загора ще реализира мащабна инвестиционна програма с европейски средства

„Водоснабдяване и канализация“ – Стара Загора ще реализира мащабна инвестиционна програма с европейски средства

До 2026 г. ще бъдат подменени 190 км водопроводи и разпределителна мрежа, със средства по оперативна програма ще бъдат изградени помпени и пречиствателни станции. През новия регулаторен период ще се реализират мащабни инвестиции в общините Стара Загора, Казанлък, Чирпан и Раднево. Ще бъдат реконструирани довеждащи водопроводи и вътрешни водопроводни мрежи.

Чрез тези дейности ще се подобри услугата за доставяне на вода в отделни райони на областта.

Целта на инвестициите е постигане на още по-високи нива на качество на ВиК услугите и по-висока степен на удовлетвореност на потребителите.

В бизнес планът на дружеството се предлага комплексната цена на услугите за 2022 г. да се увеличи с 1,136 лв./м³ с ДДС, спрямо действаща цена към момента. След извършена корекция от КЕВР комплексната цена /снабдяване с вода, отвеждане и пречистване за 2022 г. е в размер на 4,124 лв. м3. За постигане на планираните дейности и инвестиции с цел подобряване на качеството на ВиК услугите през периода 2022  -2026 г., дружеството е необходимо да акумулира съответните приходи, които да гарантират, че заложените цели ще бъдат постигнати.

Една от основните причини за повишението цените на ВиК услугите са значително увеличените през 2021-2022 г. разходи за материали и външни услуги, сред които са драстично увеличени разходите за доставка на електроенергия от свободен пазар спрямо базовата 2020 г.

Друг фактор е заложения ежегоден ръст на работните заплати на заетите във ВиК оператора с 15%, което е в изпълнение на подписаното споразумение между НБС „Водоснабдител“ – КНСБ, Министерство на регионалното развитие и благоустройството и „Български ВиК холдинг“ ЕАД.

Бизнес планът на дружеството, с всички заложени в него параметри, е съгласуван от общото събрание на Асоциация по ВиК – Стара Загора.

Заложените приоритети в новия бизнес план на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Стара Загора за предстоящия 5-годишен регулаторен период бяха представени на открито заседание и обществено обсъждане в КЕВР. ВиК дружеството е едно от големите дружества в страната, покриващо територия с голям брой населени места. В съответствие с изискванията на закона до средата на 2021 г. операторът депозира заявленията си за бизнес план и цени. Впоследствие в резултат на направените от КЕВР препоръки в тях са извършени редица корекции. Първоначалните и финалните коригирани заявления, включително и електронните модели на бизнес плановете, представящи подробна информация за параметрите на бизнес плановете и ценовите заявления, са публикувани своевременно на интернет страницата на Комисията.

На общественото обсъждането представителите на браншовите синдикати на КНСБ и на КТ „Подкрепа“ изразиха пълното си съгласие с параметрите на новия бизнес план. Според тях той си поставя амбициозни цели, които да доведат до подобряване качеството на услугите.

Общият размер на инвестиционната програма за периода е 40,8 млн. лв., от които 33,3 млн. лв. в публични ВиК системи и съоръжения. Предвидените инвестиции са значително по-големи от заложените инвестиции по договора с Асоциация по ВиК – Стара Загора в размер на 9 млн. лв.

С европейски средства през 2021 г. в Чирпан е изградена нова Канализационна помпена станция (КПС), с което се решават дългогодишни проблеми с отвеждане на отпадъчните води. Важен дял за увеличения размер на инвестициите в областта има програмата за реализиране на ВиК проекти на Българския ВиК Холдинг. До 2026 г. по нея предстои изграждането на Пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) в Гълъбово.

Освен изграждането на ключови материални активи през периода на бизнес плана „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Стара Загора ще вложи собствени средства за подобряване ефективността на важни оперативни процеси. За тази цел се предвижда да бъдат надградени съществуващите системи, както и да се внедрят нови софтуерни решения, подпомагащи цялостната дейност по управление и експлоатация на системите.

Сред важните приоритети в бизнес плана на дружеството за новия период до 2026 г. е запазване на постигнатото добро качество на питейната вода, която отговаря на всички нормативни изисквания. С цел подобряване качеството в отделни населени места в община Стара Загора и община Гурково през следващите няколко години предстои да се изградят инсталации за обеззаразяване на питейна вода.

По отношение на енергийната ефективност „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Стара Загора предприема мерки през следващите години да намали изразходваната електрическа енергия за доставяне на вода. Приоритетно значение за дружеството има осигуряването на производство на електроенергия за собствени нужди. В началото на 2021 г. на ПСОВ - Стара Загора беше въведена в експлоатация ФЕЦ с мощност 500 kWp, което позволява с произведената ел. енергия да се покрива консумацията на пречиствателната станция. В експлоатация са и съвременни инсталации за производство на електроенергия от собствени източници в две от пречиствателните станции – Стара Загора и Казанлък, с което се намаляват разходите за закупуване на електроенергия на свободния пазар. Инсталациите са оборудвани с метан-танкове и посредством когенератори произвеждат необходимата електроенергия за технологични нужди. С цел да бъдат намалени общите загуби на вода и да се осигури надеждно и устойчиво водоснабдяване на потребителите ВиК операторът планира до 2026 г. да подмени 190 км. довеждащи водопроводи и разпределителна мрежа, като около 49% от общите инвестиции ще бъдат директно вложени в улични водопроводи. Разчетите сочат, че по този начин нивото на загуби ще бъде сведено до 49 %, което е сред добрите показатели за операторите в цялата страна. Заложени са и инвестиции за управление на налягането и зониране на водопроводната мрежа, което от своя страна ще доведе до значително подобрение на снабдяването с вода в някои населени места, където от години съществуват проблеми.

Проблемен въпрос за „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Стара Загора остава постигането на необходимото качество на отпадъчните води. За неговото решаване се предвижда през новия регулаторен период 2022-2026 г. да бъдат въведени в експлоатация изградените нови пречиствателни станции в Чирпан и Гълъбово. По този начин тази услуга ще се предлага вече във всички населени места, където има отвеждане на отпадъчни води.

www.infoz.bg  www.infoz.bg