Екостоки – рекламата им често е подвеждаща

В проучване на Европейската комисия от 2020 г. се констатира, че над 53% от проверените твърдения за екологосъобразност в Европейския съюз са оценяват като неясни, подвеждащи или неоснователни, а 40% са необосновани. Липсата на общи правила за дружествата, които на доброволни начала изказват твърдения за екологосъобразност, води до заблуждаващи твърдения за екологосъобразност и създава неравнопоставеност на пазара.

ecofake

Това мотивира Европейската комисия да предложи общи критерии срещу подвеждащите и заблуждаващите твърдения за екологосъобразност. С днешното предложение на потребителите се осигурява по-голяма яснота, по-голяма увереност, че когато нещо се продава като „екологосъобразно“, то наистина е „екологосъобразно“, както и по-качествена информация при избора на екологосъобразни продукти и услуги. Предприятията също ще имат полза, тъй като онези от тях, които полагат реални усилия за подобряване на устойчивостта на своите продукти, ще бъдат по-лесно разпознавани и възнаграждавани от потребителите, ще могат да увеличат продажбите си, вместо да бъдат изправени пред нелоялна конкуренция. По този начин предложението ще спомогне за създаването на еднакви условия на конкуренция по отношение на информацията за екологичните характеристики на продуктите.

Надеждна, сравнима и проверима информация за потребителите

Съгласно предложението, когато дружествата решат да направят „твърдение за екологосъобразност“ за своите продукти или услуги, те ще трябва да спазват минимални норми за начина, по който обосновават тези твърдения и за това как ги съобщават.

Предложението е насочено към изрични твърдения, например: „Тениска, изработена от рециклирани пластмасови бутилки“, „доставка с компенсация на въглероден диоксид“, „опаковки, направени от 30% рециклирана пластмаса“ или „щадящи океаните слънцезащитни продукти“. С предложението се цели също и вземане на мерки срещу разпространението на етикети, а също и на публични и частни екоетикети. То обхваща всички доброволни твърдения относно въздействието върху околната среда, аспектите или показателите на даден продукт, услуга или на самия търговец. От него обаче са изключени твърдения, които са обхванати от съществуващите правила на Европейския съюз, като например екомаркировката на ЕС или логото за биологични храни, тъй като настоящите закони вече гарантират, че тези регулираните твърдения са обосновани. Твърдения, които ще бъдат обхванати от предстоящите регулаторни правила на Европейския съюз, ще бъдат изключени по същата причина.

Преди дружествата да обявят пред потребителите някое от обхванатите видове „твърдения за екологосъобразност“, тези твърдения ще трябва да бъдат проверени от независима страна и доказани чрез научни данни. Като част от научния анализ, дружествата ще определят различните видове въздействие върху околната среда, които действително са от значение за техния продукт, както и ще идентифицират възможните прояви на взаимодействие между тях, за да дадат пълна и точна картина.

Ясни и хармонизирани правила и етикети

Различни правила ще гарантират, че твърденията се съобщават ясно. Например твърдения или етикети, които използват агрегирано оценяване на цялостното въздействие върху околната среда, вече ще бъдат забранени, освен ако не са определени в правилата на Европейския съюз. Ако продуктите или организациите се сравняват с други, тези сравнения следва да се основават на еквивалентна информация и данни.

С предложението също така ще се регламентират екомаркировките. Понастоящем съществуват най-малко 230 различни маркировки и има доказателства, че това води до объркване и недоверие у потребителите. За да се контролира разпространението на такива маркировки, няма да бъдат разрешавани нови публични схеми за етикетиране, освен ако не бъдат разработени на равнището на Европейския съюз, а всички нови частни схеми ще трябва да демонстрират по-високи екологични амбиции от съществуващите и да получат предварително одобрение, за да бъдат разрешени. Съществуват подробни правила относно екологичните маркировки като цяло: те трябва да бъдат надеждни, прозрачни, проверени от независима страна и редовно преразглеждани.

Съгласно обикновената законодателна процедура предложението за директива относно твърденията за екологосъобразност ще подлежи на одобрение от Европейския парламент и от Съвета.

Днешното предложение допълва предложението от март 2022 г. относно „предоставяне на повече права на потребителите с оглед на екологичния преход“, като предвижда по-конкретни правила относно твърденията за екологосъобразност, в допълнение към общата забрана за заблуждаваща реклама. Днешното предложение се представя заедно с предложение за общи правила за насърчаване на поправката на стоки, което също така ще допринесе за устойчивото потребление и ще засили кръговата икономика.

С днешното предложение се изпълнява важен ангажимент на Комисията като част от Европейския зелен пакт. Това е третият пакет от предложения относно кръговата икономика, заедно с предложението за общи правила за насърчаване на поправката на стоки. Първият и вторият пакет за кръговата икономика бяха приети през март и ноември 2022 г. Първият пакет включваше новото предложение за регламент относно екопроектирането на устойчиви продукти, стратегията на Европейския съюз за устойчиви и кръгови текстилни изделия и предложената директива относно законодателството за защита на потребителите относно предоставянето на повече права на потребителите в екологичния преход. Вторият пакет включваше предложенията за Регламента относно опаковките и отпадъците от опаковки, съобщението относно биоразградимите пластмаси, пластмасите на биологична основа и компостируемите пластмаси, както и предложението за Регламент на Европейския съюз за сертифициране на поглъщането на въглерод.

www.infoz.bg  www.infoz.bg