Месечен бюлетин на AXPO за европейските енергийни пазари, февруари 2024

Европейските енергийни пазари продължиха с мечите си тенденции през целия януари 2024 г., прекъсвани само за кратко от застудявания. Поради големите запаси, цените на горивата спаднаха и бяха последвани от спад в цените на електроенергията, от своя страна повлияни от значително намаление на цените на въглеродните емисии.

electricity

Въпреки че търсенето на електроенергия се увеличи в резултат на очакванията за студено време, остатъчният ефект от миналогодишната електроенергийна криза не позволи да се достигнат познатите нива, характерни за периодите на застудяване. Що се отнася до доставките, ядрените електроцентрали, както и тези на природен газ, изиграха важна роля при покриването на нуждите от електроенергия, подчертавайки изключителното значение на разполагаемия енергиен капацитет за сигурността на енергийните доставки.

Ядрената енергия, произведена във Франция, достигна най-високи стойности за последните три години по време на застудяванията, като смекчи рисковете за оставащия зимен период. Независимо от това, все още има потенциални предизвикателства, най-вече възможността за евентуални протестни действия. Профсъюзите на Électricité de France (EDF) организираха 24-часова стачка миналата седмица, макар и с ограничен успех, която се отрази на работата само на един ядрен реактор. Продължаващите преговори между профсъюзите и EDF подсказват, че са възможни още стачни действия в идните седмици. Междувременно, средното производство на ядрена енергия във Великобритания беше по-слабо от това през последните десетилетия поради многобройни непланирани прекъсвания на електрозахранването. В същото време правителството на Великобритания разкри амбициозни планове за най-голямото разрастване в ядрения сектор на страната за последните 70 години. В опит да допринесе за дългосрочните климатични и енергийни цели за сигурност на доставките на Великобритания, пътната карта очертава целта на правителството да обезпечи инвестиции в 3 до 7 GW нови ядрени мощности на всеки пет години за периода 2030 – 2044 г. Всичко това се случва на фона на предстоящия търг за пазарен капацитет на мощности, целящ доставка на 7,7 GW резервен енергиен капацитет през 2024 – 2025 г. и значително увеличение до 44 GW през 2027 – 2028 г., в отговор на ръста на непостоянните възобновяеми енергийни източници.

Търгът за соларни мощности в Германия, към който беше проявен много силен интерес миналия месец, е показателен за бързия ръст на възобновяемите мощности, въпреки че подобни тенденции не са универсални за цяла Европа. В отговор на тези процеси Белгия, която председателства европейската общност до края на юни, активно работи за премахване на пречките пред внедряването на повече възобновяеми енергийни източници и водород.

При горивата, цените на газа паднаха, тъй като запасите на европейската общност в края на месеца достигнаха 70% и се очаква да надвишат петгодишната средна стойност до края на зимата. Независимо от това, пред Европа възникват предизвикателства при доставките на природен газ след загубата на руските доставки и холандското газово поле в Гронинген, поради което континентът става все по-зависим от спот пазара на втечнен природен газ. Запасите от въглища надвишиха средните стойности за последните пет години, отразяващи глобален излишък в предлагането, докато цените на въглеродните емисии се сринаха поради увеличените къси позиции на инвестиционните фондове. Докато краткосрочните въглеродни цени зависят от динамиката на газовия пазар, дългосрочните перспективи за цените на въглеродните квоти остават бичи в последствие на изразените от Европейската комисия в началото на февруари амбиции за намаление с 90% на емисиите до 2040 г. в сравнение с нивата от 1990 г.

axpo

Автор: Анди Зомер, ръководител на групата за фундаментален анализ и моделиране, Axpo Solutions AG

За Axpo

Axpo се ръководи от една основна цел: да осигури устойчиво бъдеще чрез иновативни енергийни решения. Axpo е най-големият производител на възобновяема енергия в Швейцария и международен лидер в търговията с енергия и маркетинга на слънчева и вятърна енергия. Axpo съчетава опита и експертните умения на своите над 6000 служители, които се вдъхновяват от стремежа си към иновации, сътрудничество и въздействаща промяна. С помощта на авангардни технологии Axpo създава иновации, за да отговори на непрекъснато променящите се потребности на своите клиенти в над 40 държави от Европа, Северна Америка и Азия.


Този документ е създаден само с информационна цел. Нито едно от изявленията и бележките не представлява покана, оферта или препоръка за извършване на каквито и да било сделки. За информацията, съдържаща се в този документ, не се дава никаква гаранция, нито изразена, нито подразбираща се. За действията, извършени въз основа на този документ, носят отговорност тези, които ги предприемат. Отказва се всякаква отговорност за вреди, които могат да произтекат пряко или косвено от използването на този документ.

 

новини Стара Загора  www.infoz.bg