Създава се Прокуратура на Европейския съюз - България

Създава се Прокуратура на Европейския съюз

България е сред 16-те държави от Европейския съюз, подписали документите за учредяване на Европейска прокуратура. Тя ще отговаря за разследването, съдебното преследване и изправянето пред съд на извършителите на престъпления, засягащи финансовите интереси на Съюза.

Уведомителното писмо, получено днес, включва 16 подписали държави: Белгия, България, Хърватия, Кипър, Чехия, Германия, Гърция, Испания, Финландия, Франция, Литва, Люксембург, Португалия, Румъния, Словения и Словакия.

Очаква се и други държави членки на блока да се присъединят към инициативата. Те имат право да го направят по всяко време преди или след приемането на регламента за Европейската прокуратура.

Предстои подновяване на преговорите в рамките на Съвета на Европейския съюз, за да се финализира текста на регламента. Текстовете трябва да бъдат одобрени от Европейския парламент преди да влязат в сила. Регламентът няма да засегне националните системи на държавите членки на Европейския съюз по отношение на начина, по който се организират криминални разследвания.

В новата Европейска прокуратура ще участват прокурори от всяка държава членка. Европейските прокурори се предвижда да упражняват надзор върху разследванията и наказателните преследвания, обработвани от делегираните прокурори в държавата членка по произход. Те ще действат като връзка между централния офис и децентрализираното ниво в отделните държави от Европейския съюз.

Предвижда се регламентът за новата европейска институция да влезе в сила без отлагане след обнародването му в Официалния вестник на Европейския съюз, когато приключат всички съгласувателни и други процедури по приемането му.

www.infoz.bg