Националните помощи за фермерите се увеличават

Националните помощи за фермерите се увеличават до 25 хил. евро

Максималният размер на националните помощи за земеделските стопани ще бъде увеличен съществено, осигурявайки по-голяма гъвкавост и ефективност, по-специално в условия на криза и в ситуации, изискващи бърза реакция от публичните органи.

Европейската комисията прие нови правила за държавната помощ в сектора на селското стопанство (т.нар. минимална помощ или помощ de minimis). Чрез тях се увеличава максималният размер на средствата, които националните органи могат да отпуснат за подпомагане на земеделските стопани, без да е необходимо предварително одобрение от Комисията. Благодарение на това решение държавите от Европейския съюз ще имат възможност да увеличат подкрепата за земеделските стопани, без да се нарушава функционирането на пазара, като същевременно се намали административната тежест за националните органи, съобщиха от пресцентъра на Европейската комисия в България.

Предложението на Комисията относно нови правила за държавна помощ в селскостопанския сектор отразява значението, което този вид подпомагане има в условията на криза. Благодарение на увеличения максимален размер на помощта за земеделските стопани националните органи ще разполагат с повече гъвкавост и ще бъдат в състояние да реагират по-бързо и по-ефективно в подкрепа на земеделски стопани, намиращи се в уязвимо положение - каза Фил Хоган, комисар по въпросите на земеделието и развитието на селските райони. 

В някои случаи размерът на държавната помощ, която може да се предостави на отделни земеделски стопани, ще се увеличи с 66%. Тези нови правила ще се прилагат успоредно с действащите правила относно уведомяването за държавна помощ, които държавите членки могат да продължат да прилагат. Максималният размер на помощта, която може да бъде предоставена на едно земеделско стопанство за тригодишен период, ще се увеличи от 15 000 евро на 20 000 евро. За да се избегне евентуално нарушаване на конкуренцията, всяка държава от Европейския съюз разполага с максимална сума на национално ниво, която не може да надхвърля. Националният таван се определя в размер на 1,25% от годишната селскостопанска продукция на съответната държава през същия тригодишен период (в сравнение с 1% съгласно сегашните правила). Това представлява увеличение на националния таван с 25%.

Ако за даден селскостопански сектор съответната държава не изразходва повече от 50% от общия си пакет за национална помощ, тя може допълнително да увеличи размера на минималната помощ за едно стопанство до 25 000 евро, а националният таван – до 1,5% от годишната продукция. Това представлява увеличение тавана за един земеделски стопанин с 66% и увеличение с 50% на националния таван.

От държавите, които изберат този най-висок таван, ще се изисква съгласно новите правила да създадат задължителни централни регистри на национално равнище. По този начин предоставените помощи ще могат да се проследяват с цел да се опрости и подобри на отпускането и мониторинга на т. нар. минимална помощ. Няколко държави членки вече поддържат такива регистри, което ще им даде възможност незабавно да приложат по-високите тавани.

Увеличението на таваните влиза в сила на 14 март 2019 г. и може да се прилага със задна дата по отношение на помощите, които отговарят на всички условия.

Контекст

Съгласно правилата на ЕС за държавната помощ държавите — членки на ЕС, уведомяват Комисията за държавната помощ и не могат да приложат мярка за такава помощ преди да получат разрешение от Комисията. Когато обаче става дума за достатъчно малки по размер помощи, какъвто е случаят с минималната помощ, държавите от ЕС не са длъжни да представят уведомление или да получават разрешение от Комисията. Поради своя размер тази помощ не представлява заплаха за конкуренцията и търговията на вътрешния пазар.

Минималната помощ обикновено се използва от държавите членки, когато се налага да реагират бързо, без да създават схема съгласно правилата за държавна помощ, по-специално в условия на криза. Освен това тя често се използва за строго определена цел, например подпомагане за предотвратяване или ликвидиране на болести по животните непосредствено след появата на огнище или за обезщетяване на земеделски стопани за щети, причинени от животни, които не са защитени в законодателството на ЕС или в националното законодателство, като например диви свине. Щетите, причинени от защитени животни (вълци, рисове, мечки и т.н.) могат да бъдат компенсирани съгласно правилата относно уведомяването за държавна помощ. Комисията се консултира с държавите членки и заинтересованите страни, които представиха мненията си относно преразглеждането на правилата за минималната помощ. Тези мнения бяха взети предвид при финализирането на измененията.

За повече информация:

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема