Близо 3 млрд. евро получава България от Региони в растеж

Близо 3 млрд. евро получава България от „Региони в растеж“

Близо 3 млрд. евро се инвестират по Оперативна програма „Региони в растеж“ и няколко програми за европейско териториално сътрудничество в страната през програмния период 2014 - 2020 г. Средствата се влагат за създаване на работни места, справяне с изменението на климата и енергийната зависимост, намаляване на бедността и социално приобщаване.

Финансират се и мерки, които трябва да доведат до забавяне на тенденцията за обезлюдяване в български градове и села. Това съобщи в Букурещ министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова при участието си в неформалната среща на министрите от Европейския съюз, отговарящи за градската политика, организирана от румънското председателство на Съвета на Европейския съюз.

За България е важно да се продължи полагането на усилия за постигане на балансирано териториално развитие, така че да се намалят негативните демографски и икономически характеристики в малките и средни градове. България е сред държавите – членки с най-голям принос за изпълнението на дейностите за устойчиво и интегрирано градско развитие през този програмен период и за реализирането на своите политики в градовете успешно съчетава финансиране от Европейския съюз, заеми от международни институции, национални ресурси и финансови инструменти, подчерта министърът.

Включването на градове от всякакъв мащаб от различни части на Европа към тематичните партньорства на Градския дневен ред на ЕС заедно с други заинтересовани страни и институции, предостави възможности за съвместно разработване на принципи и действия, които биха могли да имат значително влияние върху градското развитие занапред. Градовете получиха гласност при обсъждането на важните предизвикателства пред тях на европейско, регионално и национално ниво.

Страната ни допринася активно за изпълнението на Градския дневен ред на Европейския съюз, като участва в партньорства по темите градска мобилност, цифров преход, адаптиране към климата, както и в новото партньорство „Култура и културно наследство“, каза министър Аврамова. Решение за създаването му, както и на партньорството на тема „Сигурност в публичните пространства“, държавите-членки взеха по време на българското председателство на Съвета на Европейския съюз.

Основен приоритет на България е преодоляване на различията между регионите и справяне с негативни тенденции като обезлюдяване, безработица, изоставане в икономическото развитие. България е амбицирана да използва ефективно всички инструменти, за да преодолее тези проблеми. Правителството предприема сериозни мерки за превъзмогване на дисбаланса между Севера и Юга с подобряване на инфраструктурата, градската среда и насърчаване на инвестициите.

По време на неформалната среща държавите се обединиха около „Декларацията от Букурещ - за обща рамка за градско развитие в Европейския съюз“. Чрез нея се изразява подкрепа за изпълнението и продължението на Градския дневен ред на Европейския съюз в съответствие с „Новата харта от Лайпциг”, за да се гарантира съгласувана политическа рамка на Европейския съюз за градско развитие и осигуряване на координация между различните инициативи за справяне с ключови европейски предизвикателства като териториална и обществена фрагментация, и разрастване на градовете.

В рамките на форума министър Петя Аврамова разговаря с вицепремиера и министър на регионалното развитие и публичната администрация на Румъния Василе-Даниел Сучиу.

family photo

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема