Ръстът на европейската икономика е затруднен

Ръстът на европейската икономика е затруднен от външни фактори

Краткосрочните перспективи пред европейската икономика са помрачени от външни фактори, включително напреженията в световната търговия и значителната политическа несигурност. Тези фактори продължиха се отразяват отрицателно на доверието в производствения сектор, който е изложен в най-голяма степен на проблемите при международната търговия.

Очаква това да доведе до намаляване на перспективите за растеж през останалата част от годината.

През първото тримесечие на 2019 г. растежът в еврозоната беше по-голям от очакваното поради редица временни фактори, като например меката зима и увеличаването на продажбите на автомобили. Растежът беше благоприятстван също така от мерките на фискалната политика, благодарение на които разполагаемият доход на домакинствата в редица държави членки нарасна.

Прогнозата за растежа на брутния вътрешен продукт в еврозоната от 1,2 % през 2019 г. остава непроменена, докато прогнозата за 2020 г. е леко намалена до 1,4 % предвид очаквания по-ниския темп на растеж през останалата част от тази година (пролетна прогноза: 1,5 %). Прогнозата за брутния вътрешен продукт за Европейския съюз остава непроменена - 1,4 % през 2019 г. и 1,6 % през 2020 г.

Валдис Домбровскис, заместник-председател на Комисията за еврото и социалния диалог, отговарящ също за финансовата стабилност, финансовите услуги и съюза на капиталовите пазари, заяви: „Все още се очаква всички икономики на държавите от Европейския съюз да отбележат ръст през тази и следващата година, въпреки че стабилният растеж в Централна и Източна Европа контрастира със спада в Германия и Италия.Продължаващата слабост на производствения отрасъл, произтичаща от напреженията в търговията и несигурността в областта на политиката, подлага на изпитание устойчивостта на икономиките ни. По отношение на вътрешния пазар излизането на Обединеното кралство от Европейския съюз без сделка продължава да бъде основен източник на риск.“

Комисарят по икономическите и финансовите въпроси, данъчното облагане и митническия съюз Пиер Московиси заяви: „Европейската икономика продължава да расте на фона на труден глобален контекст. Очаква се през 2019 г. и 2020 г. всички държави на Европейския съюз да отбележат отново икономически ръст благодарение на силната подкрепа на търсенето на пазара на труда. Предвид многобройните рискове за перспективите трябва да увеличим усилията за по-нататъшно укрепване на устойчивостта на нашите икономики и на еврозоната като цяло.“

Вътрешното търсене стимулира растежа в Европейския съюз

Докато по-рано тази година растежът беше благоприятстван от редица временни фактори, перспективите за останалата част от годината изглеждат по-слаби, тъй като прогнозите за бързо възстановяване на световното производство и търговия отслабват. Очаква се растежът на брутния вътрешен продукт през 2020 г. да бъде по-висок, което отчасти се дължи на по-големия брой работни дни. Вътрешното търсене, по-специално потреблението на домакинствата, продължава да бъде движеща сила за икономическия растеж в Европа благодарение на продължаващото увеличаване на пазара на труда. През тази и следващата година се очаква брутният вътрешен продукт да нарасне във всички държави членки на Европейския съюз, като растежът ще е значително по-голям в някои области (напр. в Централна и Източна Европа, Малта и Ирландия), отколкото в други (например в Италия, Германия).

Със спадането на цените на петрола се очаква понижаване и на инфлацията

Прогнозите за общата инфлация в еврозоната и в Европейския съюз бяха понижени с 0,1 процентни пункта през тази и следващата година, главно поради по-ниските цени на петрола и малко по-слабите икономически перспективи. Понастоящем се очаква инфлацията (Хармонизиран индекс на потребителските цени) в еврозоната да бъде средно 1,3 % през 2019 г. и 2020 г. (пролетна прогноза: 1,4 % през 2019 г. и 2020 г.), докато в Европейския съюз се очаква да бъде средно 1,5 % през 2019 г. и 1,6 % през 2020 г. (пролетна прогноза: 1,6 % през 2019 г. и 1,7 % през 2020 г.).

Неблагоприятните фактори се засилиха

Рисковете, свързани с глобалните икономически перспективи, са тясно взаимосвързани и имат предимно отрицателни последици. Продължаващата икономическа конфронтация между САЩ и Китай, заедно с голямата несигурност около търговската политика на САЩ може да доведат до запазване на текущия спад в световната търговия и производство и да засегнат други региони и сектори. Това би могло да има отрицателни последици за световната икономика, включително чрез смущенията на финансовите пазари. Напрежението в Близкия изток води също до повишаване на вероятността за значително увеличение на цените на петрола. Във вътрешен план излизането на Обединеното кралство от Европейския съюз остава основен източник на несигурност. И накрая, налице са също така значителни рискове, свързани с факторите за растеж в краткосрочен план и с икономическата динамика в еврозоната. Ако се запазят слабостите в производствения сектор и спадът на доверието на бизнеса, това би могло да се отрази и на други сектори и да влоши условията на пазара на труда и да засегне частното потребление, а оттам и растежа.

За Обединеното кралство се прави чисто техническо допускане

В светлината на процеса на оттегляне на Обединеното кралство от Европейския съюз прогнозите за 2019 г. и за 2020 г. се основават отново на чисто техническо допускане, че статуквото в моделите на търговията между ЕС-27 и Обединеното кралство ще се запазят. Това се прави само за целите на прогнозирането и не оказва влияние върху бъдещите преговори между Европейския съюз и Обединеното кралство.

Настоящата прогноза се основава на набор от технически допускания относно обменните курсове, лихвените проценти и цените на стоките, актуални към 28 юни. По отношение на всички други входящи данни в прогнозата е взета под внимание информацията, налична до 2 юли. Комисията публикува четири икономически прогнози всяка година. Публикуваните всяка зима и лято прогнози обхващат само годишния и тримесечния брутен вътрешен продукт и инфлацията за текущата и следващата година за всички държави членки и за еврозоната, както и съвкупни данни за Европейския съюз.

Следващата икономическа прогноза на Европейската комисия
ще бъде есенната икономическа прогноза през ноември 2019 г.

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg (по информация на пресцентъра на Европейската комисия)

На подобна тема