Стартира порталът на Европейския съюз за оперативна съвместимост във връзка с COVID-19

За да се използва пълният потенциал на приложенията за проследяване на контактите и предупреждаване с цел прекъсване на веригата на заразяване с коронавирус отвъд границите на държавите и за спасяване на човешки животи, Комисията, по покана на държавите членки на ЕС, създаде общоевропейска система за осигуряване на оперативна съвместимост.

След успешна пилотна фаза системата започва да функционира с първата серия национални приложения, които вече са свързани чрез тази услуга: Corona-Warn-App (Германия), COVID tracker (Ирландия) immuni (Италия). Тези приложения са изтеглени от общо около 30 милиона души, което съответства на две трети от всички изтеглени приложения в Европейския съюз.

Тиери Бретон, комисар по въпросите на единния пазар, заяви: „Редица държави членки стартираха приложения за проследяване на контактите и предупреждаване, чието използване е доброволно, а Комисията им оказва съдействие, за да могат тези приложения да взаимодействат помежду си по сигурен начин. Свободното движение е неразделна част от единния пазар, а порталът го улеснява, като същевременно помага за спасяването на човешки животи.“

Стела Кириaкиду, комисар по въпросите на здравеопазването и безопасността на храните, добави: „Приложенията за проследяване и предупреждаване във връзка с коронавируса могат успешно да допълнят други мерки, като например засиленото тестване и ръчното проследяване на контактите. На фона на нарастващия брой на случаите на коронавирус приложенията могат да играят важна роля за прекъсване на веригите на предаване на вируса. Когато функционират

зад граница, тези приложения се превръщат в още по-мощни инструменти. Нашата портална система, която заработи днес, е важна стъпка в работата ни и бих призовала гражданите да използват тези приложения, за да ни помогнат да се пазим взаимно.“

Йенс Спан, федерален министър на здравеопазването на Германия, заяви „Навсякъде в Европа броят на новите случаи отново се увеличава. В момента националните приложения за предупреждаване имат значителен ефект, тъй като с тяхна помощ се прекъсват по-бързо веригите на заразяване, което помага за овладяване на пандемията. С помощта на новия портал свързваме приложения в цяла Европа. По този начин контактите могат да бъдат предупредени по време на пътуване в чужбина или след това.“

Повечето държави членки решиха да въведат приложения за проследяване на контактите и предупреждаване с цел борба срещу коронавируса. Общо 20 приложения, основаващи на децентрализирани системи, могат да бъдат оперативно съвместими чрез портала. Те се свързват с портала, като се следва протокол, предвиждащ няколко теста и проверки, както и актуализация на всяко приложение. Втората група приложения ще бъде свързана следващата седмица. След това се очаква към системата да се присъединят eRouška (Чехия), smitte stop (Дания), Apturi COVID (Латвия) и Radar Covid (Испания), а през ноември ще се включат и други приложения.

Данни за участващите държави членки са публикувани на специална уебстраница.

Порталът осигурява безпрепятственото функциониране на приложенията отвъд националните границите. Това означава, че потребителите ще трябва да инсталират само едно приложение, дори когато пътуват в друга участваща европейска държава, и ще могат да се възползват от проследяването на контактите и получаването на предупреждения както в собствената си държава, така и в чужбина. Сървърът на портала позволява количеството на обменяните данни да бъде сведено до минимум. Той ще осигурява по ефективен начин обмена на произволни идентификатори между националните приложения. С изключение на произволните ключове порталът няма да обработва никаква друга информация, генерирана от приложенията: обменяната информация е псевдонимизирана, криптирана и се съхранява само докато е необходима за проследяване на инфекциите. Тя не позволява идентифицирането на отделни лица, нито проследяването на местоположението или движението на устройствата.

Порталът е устроен съгласно споразумението между държавите членки относно техническите спецификации за осигуряване на безопасен обмен на информация между националните приложения за проследяване на контактите и предупреждаване, като се базира на децентрализирана архитектура. Системата беше разработена и създадена за по-малко от два месеца от T-Systems и SAP и ще бъде управлявана от центъра за електронно обработване на данни на Комисията в Люксембург.

Контекст
Ако са изцяло в съответствие с правилата на ЕС и добре координирани, приложенията за проследяване на контактите могат да играят ключова роля на всички етапи от управлението на кризи. Те могат да се използват в допълнение към съществуващото ръчно проследяване на контактите и да помогнат за прекъсване на веригата на предаване на вируса, като по този начин допринесат за спасяването на човешки животи.

От началото на пандемията от коронавирус насам държавите членки, с подкрепата на Комисията, подложиха на оценка цифровите решения за справяне с кризата, като анализираха тяхната ефективност и сигурност, както и аспекти, свързани с неприкосновеността на личния живот и защитата на личните данни. Те разработиха инструментариум на ЕС за приложения за проследяване на контактите и предупреждаване, който беше придружен от насоки относно защитата на данните. Тази стъпка беше част от общ координиран подход, който да подпомогне постепенното премахване на мерките за изолация, както е посочено в съответната препоръка на Комисията. За да се гарантира също така, че мобилните приложения за проследяване и предупреждаване функционират в трансграничен контекст, през месец май държавите членки, с подкрепата на Комисията, се договориха за насоки за оперативна съвместимост, а през юни – за набор от технически спецификации, като Комисията прие решение за изпълнение, което да послужи за правно основание за портала. През септември системата беше тествана в пилотна фаза.

 

За повече информация

 infographic covd 19 europe

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема