Пролетна икономическа прогноза (2021 г.)

Според пролетната икономическа прогноза за 2021 г. икономиката на Европейския съюз ще нарасне с 4,2 % през 2021 г. и с 4,4 % през 2022 г. Предвижда се икономиката на еврозоната да нарасне с 4,3 % през тази година и с 4,4 % през следващата година. Това представлява значително подобрение на перспективите за растеж в сравнение с икономическата прогноза от зимата на 2021 г., която Комисията представи през февруари.

Темповете на растеж ще продължат да се различават в рамките на Европейския съюз, но до края на 2022 г. икономиките на всички държави членки следва да завърнат към предкризисните нива, съобщиха от пресцентъра на Европейската комисия.

Икономическият растеж се възобновява с увеличаването на дела на ваксинираните и облекчаването на противоепидемичните мерки

ip2021

Пандемията от коронавирус представлява шок от исторически мащаб за европейските икономики. През 2020 г. икономиката на Европейския съюз се сви с 6,1 %, а икономиката на еврозоната – с 6,6 %. Въпреки че като цяло предприятията и потребителите се адаптираха, за да се справят по-добре с противоепидемичните мерки, някои сектори, като туризмът и персоналните услуги, продължават да са потърпевши.

Възстановяването на европейската икономика, което започна миналото лято, беше в застой през четвъртото тримесечие на 2020 г. и през първото тримесечие на 2021 г., тъй като бяха въведени нови мерки в областта на общественото здраве, за да се ограничи нарастването на броя на случаите на COVID-19. Очаква се обаче Европейският съюз и икономиките от еврозоната да се възстановят силно, тъй като делът на ваксинираните се увеличава и ограниченията се смекчават. Този растеж ще се дължи на частното потребление, инвестициите и нарастващото търсене на износ от Европейския съюз вследствие на укрепването на световната икономика.

Очаква се през 2022 г. публичните инвестиции като дял от брутният вътрешен продукт да достигнат най-високото си равнище за повече от десетилетие. Това ще бъде стимулирано от Механизма за възстановяване и устойчивост, който е ключовият инструмент в основата на NextGenerationEU.

Пазарите на труда бавно се подобряват

Условията на пазара на труда бавно се подобряват след първоначалното въздействие на пандемията. Заетостта нарасна през втората половина на 2020 г., а равнищата на безработица спаднаха от най-високите си стойности в повечето държави членки.

Схемите за публично подпомагане, включително тези, подкрепяни от Европейския съюз чрез инструмента SURE, предотвратиха драстичното нарастване на равнищата на безработица. Пазарите на труда обаче ще се нуждаят от време, за да се възстановят напълно, тъй като има възможност работното време да се увеличи, преди дружествата да наемат повече работници.

Предвижда се равнището на безработица в Европейския съюз да бъде 7,6 % през 2021 г. и 7 % през 2022 г. Прогнозата за равнището на безработицата в еврозоната е 8,4 % през 2021 г. и 7,8 % през 2022 г. Тези проценти остават по-високи от равнищата отпреди кризата.

Инфлация

Инфлацията рязко нарасна в началото на тази година поради поскъпването на енергията и редица временни технически фактори, като годишната адаптация на корекционните коефициенти, дадени на стоките и услугите в потребителската кошница, използвана за изчисляване на инфлацията. Отмяната на намаляването на ДДС и въвеждането на данък върху въглеродните емисии в Германия също имаха забележим ефект.

Инфлацията ще варира значително през тази година, тъй като допусканите цени на енергията и промените в ставките на ДДС пораждат значителни колебания в равнището на цените в сравнение със същия период на миналата година.

Сега се предвижда инфлацията в Европейския съюз да бъде 1,9 % през 2021 г. и 1,5 % през 2022 г. За еврозоната се предвижда инфлацията да бъде 1,7 % през 2021 г. и 1,3 % през 2022 г.*

Държавният дълг ще достигне връхна точка през 2021 г.

Публичната подкрепа за домакинствата и предприятията изигра жизненоважна роля за смекчаване на въздействието на пандемията върху икономиката, но доведе до увеличаване на равнището на дълга на държавите членки.

Съвкупният дефицит по консолидирания държавен бюджет се очаква да нарасне с около половин процентен пункт до 7,5 % от брутния вътрешен продукт в Европейския съюз през тази година и с около три четвърти процентни пункта до 8 % от брутния вътрешен продукт в еврозоната. Според прогнозата всички държави членки, с изключение на Дания и Люксембург, ще имат дефицит от над 3 % от брутния вътрешен продукт.

Очаква се обаче до 2022 г. съвкупният бюджетен дефицит да бъде намален наполовина до малко под 4 % както в Европейския съюз, така и в еврозоната. Предвижда се броят на държавите членки с дефицит от над 3 % от брутния вътрешен продукт да спадне значително.

В Европейския съюз съотношението на публичния дълг към брутния вътрешен продукт се очаква да достигне най-високата си стойност от 94 % през тази година, преди леко да намалее до 93 % през 2022 г. Предвижда се съотношението на дълга към БВП в еврозоната да следва същата тенденция, като нарасне до 102 % през настоящата година и след това леко да спадне до 101 % през 2022 г.

Рисковете за перспективите остават високи, но понастоящем са до голяма степен балансирани

Рисковете, свързани с перспективите, са високи и ще останат такива, докато сянката на пандемията от ковид-19 е надвиснала над икономиката.

Промените в епидемиологичната обстановка и ефикасността и ефективността на програмите за ваксинация биха могли да се окажат по-положителни или по-отрицателни от предвиденото в основния сценарий на настоящата прогноза.

Прогнозата може да подценява склонността на домакинствата да изразходват средства или обратно – желанието на потребителите да запазят високо равнище на буферни спестявания.

Друг фактор е моментът на оттегляне на политиката на подкрепа, което, ако бъде преждевременно, би могло да застраши възстановяването. От друга страна, забавеното оттегляне би могло да доведе до изкривявания на пазара и пречки пред напускането на неефективните дружества.

Може да се окаже, че въздействието на корпоративните затруднения върху пазара на труда и финансовия сектор е по-лошо от предвиденото.

По-силният световен растеж, особено в САЩ, би могъл да има по-високо положително въздействие върху европейската икономика от очакваното. По-силният растеж на САЩ обаче би могъл да повиши доходността на американските държавни облигации, което би могло да доведе до хаотични корекции на финансовите пазари, които биха засегнали силно задлъжнелите бързо развиващи се пазарни икономики с високи дългове в чуждестранна валута.

Изявления на членове на колегиума:

Валдис Домбровскис, изпълнителен заместник-председател на Комисията по въпросите на икономиката в интерес на хората, заяви: Въпреки че все още не сме излезли от тунела, икономическите перспективи на Европа изглеждат много по-светли. Тъй като равнищата на ваксинация се увеличават, ограниченията се разхлабват, а животът на хората бавно се връща към нормалното, актуализирахме прогнозите за икономиките на ЕС и еврозоната за тази и следващата година. Механизмът за възстановяване и устойчивост ще спомогне за възстановяването и ще бъде истински радикален фактор през 2022 г., когато ще увеличи публичните инвестиции до най-високото равнище за повече от десетилетие. Все още предстои много усилена работа, както и много рискове ще са надвиснали над нас толкова дълго, колкото и пандемията. Докато нямаме здрава почва под краката, ще продължим да правим всичко необходимо, за да защитим хората и да поддържаме дейността на предприятията.

Паоло Джентилони, комисар по въпросите на икономиката, заяви: Сянката на COVID-19 започва да се вдига от европейската икономика. След слабо начало на годината предвиждаме силен растеж както през 2021 г., така и през 2022 г. Безпрецедентната фискална подкрепа беше и продължава да бъде от съществено значение, за да се помогне на европейските работници и предприятия да устоят на бурята. Очаква се съответното увеличение на дефицита и дълга да достигне връхната си точка през тази година, преди да започне да намалява. Въздействието на NextGenerationEU ще започне да се усеща през тази и следващата година, но предстои много усилена работа – в Брюксел и националните столици – за да се възползваме максимално от тази историческа възможност. И разбира се, поддържането на сегашния силен темп на ваксиниране в Европейския съюз ще бъде от решаващо значение за здравето на нашите граждани и на нашите икономики. Така че нека всички да запретнем ръкави.

Контекст

Пролетната икономическа прогноза за 2021 г. се основава на набор от технически допускания относно обменните курсове, лихвените проценти и цените на стоките, актуални към 28 април 2021 г. По отношение на всички други входящи данни, включително допускания относно държавните политики, в прогнозата е взета под внимание информацията, налична до 30 април включително. Прогнозата се основава на допускането за липса на промяна в политиките, освен ако бъдат обявени правдоподобно конкретни и подробни мерки.

След окончателното приемане на регламента за Механизма за възстановяване и устойчивост и значителния напредък в подготовката на плановете за възстановяване и устойчивост пролетната прогноза включва мерките за реформи и инвестиции, определени в проектите на планове за възстановяване и устойчивост, за всички държави членки. Към момента на крайната дата обаче в редица държави членки все още се обсъждаха подробности на някои планове. В тези случаи са използвани опростени работни допускания за записването на трансакциите, свързани с Механизма за възстановяване и устойчивост, конкретно по отношение на времевия профил на разходите (предполага се да бъде линеен през жизнения цикъл на Механизма за възстановяване и устойчивост), както и по отношение на неговия състав (приема се, че е разделен между публични инвестиции и капиталови трансфери).

Пълен документ: Пролетна икономическа прогноза (2021 г.)

 

Мобилната версия на браузъра не показва PDF файла. Можете да го свалите

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg

24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24