Към нулево замърсяване на въздуха, водата и почвите

Днес Европейската комисия прие плана за действие на Европейския съюз: „Към нулево замърсяване на въздуха, водата и почвата“ – ключов елемент на Европейския зелен пакт и основна тема на тазгодишната Зелена седмица на ЕС. В него се определя интегрирана визия за 2050 г.: свят, в който замърсяването е намалено до нива, които вече не са вредни за човешкото здраве и естествените екосистеми, както и стъпките за постигане на това.

Планът свързва всички съответни политики на Европейския съюз за борба със замърсяването и предотвратяването му, като поставя специален акцент върху начините за използване на цифрови решения за справяне със замърсяването. Предвидени са прегледи на съответното законодателство на Европейския съюз, за да се установят оставащите пропуски в законодателството на Европейския съюз и къде е необходимо по-добро прилагане, за да се изпълнят тези правни задължения.

Изпълнителният заместник-председател за Европейския зелен пакт Франс Тимерманс заяви: Зеленият пакт има за цел изграждането на планета в добро здраве за всички. За да осигурим нетоксична околна среда за хората и планетата, трябва да действаме сега. Този план ще направлява нашата работа, за да постигнем тази цел. Вече въведените нови екологосъобразни технологии могат да помогнат да намалим замърсяването и да предложим нови възможности за бизнес. Усилията на Европа да изгради отново, но по-чиста, по-справедлива и по-устойчива икономика, също трябва да допринесат за постигането на амбицията за нулево замърсяване.

Комисарят по въпросите на околната среда, океаните и рибарството Виргиниюс Синкявичюс добави: Замърсяването на околната среда оказва отрицателно въздействие върху нашето здраве, особено сред най-уязвимите групи и групите в неравностойно социално положение, и също така е една от основните причини за загубата на биологично разнообразие. Днес е по-важно от всякога Европейският съюз да поеме водещата роля в световната борба със замърсяването. С Плана за действие за нулево замърсяване ще създадем здравословна среда на живот за европейците, ще допринесем за устойчиво възстановяване и ще стимулираме прехода към чиста, кръгова и неутрална по отношение на климата икономика.

За да се насочи ЕС към целта за 2050 г. за по-здрави хора и планета, в плана за действие се определят ключови цели за 2030 г. за намаляване на замърсяването при източника в сравнение с настоящото положение. По-конкретно:

подобряване на качеството на въздуха с цел намаляване с 55 % на броя на случаите на преждевременна смърт, причинени от замърсяване на въздуха;подобряване на качеството на водата чрез намаляване на отпадъците, пластмасовите отпадъци в морето (с 50 %) и пластмасовите микрочастици, отделяни в околната среда (с 30 %);подобряване на качеството на почвите чрез намаляване с 50 % на загубите на хранителни вещества и на използването на химически пестициди;намаляване с 25 % на екосистемите в Европейския съюз, където замърсяването на въздуха застрашава биологичното разнообразие;намаляване с 30 % на дела на хората, които имат хронични проблеми, причинени от шума от транспорта, изначително намаляване на образуването на отпадъци и снижаване с 50 % на остатъчните битови отпадъци.

В плана са очертани редица водещи инициативи и действия, включително:

привеждане на стандартите за качество на въздуха в по-голямо съответствие с последните препоръки на Световната здравна организация,преразглеждане на стандартите за качество на водите, включително в реките и моретата на Европейския съюз,намаляване на замърсяването на почвата и подобряване на възстановяването,преглед на по-голямата част от законодателството на Европейския съюз в областта на отпадъците с цел адаптирането му към принципите на чистата и кръгова икономика,насърчаване на нулево замърсяване от производството и потреблението,представяне на набор от показатели за екологосъобразността на регионите на Европейския съюз с цел насърчаване на нулево замърсяване във всички региони,намаляване на неравнопоставеността в здравеопазването, причинена от непропорционалния дял на вредните последици за здравето, които понастоящем се понасят от най-уязвимите;намаляване на отпечатъка на външното замърсяване в ЕС чрез ограничаване на износа на продукти и отпадъци, които имат вредно, токсично въздействие в трети държави,създаване на „живи лаборатории“ за екологични цифрови решения и интелигентно нулево замърсяване,консолидиране на центровете на ЕС за знания за нулево замърсяване и обединяване на заинтересованите страни в платформата на заинтересованите страни за нулево замърсяване,по-строги мерки за прилагане на принципите на нулево замърсяване съвместно с органите по опазване на околната среда и други органи.

Заедно със Стратегията за устойчивост в областта на химикалите, приета миналата година, планът за действие е израз на амбицията на Европейския съюз за нулево замърсяване за постигане на нетоксична околна среда. Той съответства на целите на Европейския съюз за неутралност по отношение на климата, здраве, биологично разнообразие и ефективно използване на ресурсите и се основава на инициативи в областта на енергетиката, промишлеността, мобилността, храните, кръговата икономика и селското стопанство.

Тази година Зелената седмица на Европейския съюз – най-голямата годишна проява относно политиката в областта на околната среда – ще даде възможност на гражданите в целия ЕС да обсъдят от 1 до 4 юни различните аспекти на нулевото замърсяване по време на основната конференция в Брюксел, онлайн и в рамките на над 600 партньорски прояви.

Контекст

Замърсяването е най-голямата екологична причина за множество психични и физически заболявания и за преждевременна смърт, особено сред децата, хората с определени медицински състояния и възрастните хора. Хората, които живеят в по-необлагодетелствани райони, често живеят в близост до замърсени терени или в райони с много голям поток на движение. Нетоксичната околна среда също е от решаващо значение за опазването на нашето биологично разнообразие и екосистемите, тъй като замърсяването е една от основните причини за загубата на биологично разнообразие. Замърсяването намалява способността на екосистемите да предоставят услуги като улавяне на въглерод и обеззаразяване на въздуха и водата.

Според неотдавнашен доклад на ЕАОС относно здравето и околната среда над 400 000 случая на преждевременна смърт (включително от рак) всяка година в Европейския съюз се дължат на замърсяването на атмосферния въздух, а 48 000 случая на исхемичната болест на сърцето, както и 6,5 милиона случая на хронични смущения на съня – на шума, наред с други заболявания, които се приписват и на двата фактора.

Европейският съюз вече е определил много цели, свързани със замърсяването. Съществуващото законодателство относно въздуха, водите, моретата и шума определя цели за качество на околната среда, а много закони засягат източниците на замърсяване. Освен това Комисията обяви някои общи цели за намаляване на загубата на хранителни вещества и употребата на пестициди в стратегията „От фермата до трапезата“ и стратегията за биологичното разнообразие, за да спомогне за постигането на нашите цели в областта на биологичното разнообразие.

bird 

www.infoz.bg  www.infoz.bg