Европейската комисия ще емитира „зелени“ облигации за 250 милиарда евро

Европейската комисия прави стъпка към емитирането на до 250 милиарда евро като „зелени“ облигации, или 30% от общия размер на емисията на NextGenerationEU. Рамката дава увереност на инвеститорите в тези облигации, че мобилизираните средства ще бъдат разпределени за екологосъобразни проекти и че Комисията ще докладва за тяхното въздействие върху околната среда.

След приемането на рамката Комисията ще пристъпи скоро, през октомври, към първото емитиране на „зелени“ облигации, в зависимост от пазарните условия.

Комисарят, отговарящ за бюджета и администрацията, Йоханес Хан заяви: Намерението на Европейския съюз да емитира до 250 милиарда евро под формата на „зелени“ облигации до края на 2026 г. ще ни направи най-големия емитент на „зелени“ облигации в света. Това е и израз на нашия ангажимент за устойчивост и поставя устойчивото финансиране на челно място в усилията на Европейския съюз за възстановяване.

P051589 4618

Както беше обявено по-рано тази година, Комисията преразгледа също своя план за финансиране на възстановяването през 2021 г. и потвърди намерението си да емитира през годината дългосрочни облигации на обща стойност около 80 милиарда евро, които да бъдат допълнени с десетки милиард евро краткосрочни съкровищни бонове на Европейския съюз.

Комисията ще предлага съкровищните бонове на Европейския съюз изключително чрез търгове, като тръжната ѝ програма трябва да започне на 15 септември. По принцип Комисията ще организира два търга на месец за съкровищни бонове на Европейския съюз в първата и третата сряда на месеца. Тръжната програма ще се използва и за облигации така, както и за синдикиране. Съгласно обявения днес емисионен календар Комисията ще провежда по един търг и по едно синдикиране на месец за своите облигации.

Комисарят Йоханес Хан добави: Потвърждаването на нашия първоначален план за финансиране за 2021 г. е знак за отличната работа по планирането и подготовката, извършена до момента. Стартирането на нашата тръжна платформа е още една голяма новина, която допълнително ще повиши привлекателността на заемите на Европейския съюз и ще окаже трайно въздействие върху капиталовите пазари на Европейския съюз.

Рамка за „зелени“ облигации на NextGenerationEU – най-модерно начинание

Днешната рамка за „зелени“ облигации на NextGenerationEU беше изготвена в съответствие с принципите за „зелени“ облигации на Международната асоциация на капиталовите пазари (ICMA), които представляват пазарният стандарт за „зелени“ облигации. В съответствие със стандартната практика рамката беше разгледана от втора страна, предоставяща становище, Vigeo Eiris, част от Moody's ESG Solutions. Заключението бе, че рамката е в съответствие с принципите на Международната асоциация на капиталовите пазари (ICMA) за „зелени“ облигации, съгласувана е с по-широката стратегия на Европейския съюз в областта на околната среда, социалната сфера и управлението и ще допринесе значително за устойчивостта.

Рамката е приведена в съответствие, доколкото е възможно, с европейския стандарт за „зелени“ облигации. Стандартното предложение на Европейския съюз за „зелени“ облигации беше представено от Комисията през юли 2021 г. с последващ процес на съвместно вземане на решения в Европейския парламент и Съвета, който ще бъде последван от период на изпълнение преди влизането в сила. Това привеждане в съответствие е отразено например във факта, че част от допустимите инвестиции по Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ) – основния инструмент за стимулиране на възстановяването на Европа – са включили техническите критерии за проверка по таксономията на Европейския съюз.

Да се гарантира, че „зелените“ облигации се използват за екологични цели

Днешната рамка показва на инвеститорската общност как средствата, набрани чрез емисията на „зелени“ облигации на NextGenerationEU, ще бъдат използвани за екологични цели.

По-конкретно постъпленията от „зелените“ облигации на NextGenerationEU ще финансират дела на свързаните с климата разходи в Механизма за възстановяване и устойчивост. Всяка държава членка трябва да посвети най-малко 37% от своя национален план за възстановяване и устойчивост – пътната карта за изразходване на средствата по Механизма за възстановяване и устойчивост – за инвестиции и реформи, свързани с климата, като много държави членки планират да направят повече от изискваното.

Съгласно правилата на Механизма за възстановяване и устойчивост държавите членки ще докладват на Комисията за направените от тях екологосъобразни разходи. Комисията ще използва тази информация, за да покаже на инвеститорите как постъпленията от „зелените“ облигации са били използвани за финансиране на екологичния преход. Докладването ще бъде организирано в девет категории, определени в рамката за „зелени“ облигации на NextGenerationEU, като най-голям дял ще заемат чистата енергия, енергийната ефективност и чистият транспорт.

Докладване

В съответствие със стандартната практика рамката ще докладва както за разпределението, така и за въздействието. За отчитането на разпределението Комисията ще използва данните на държавите членки относно разходите за екологосъобразни проекти. Независим външен одитор ще проверява отчитането на разпределението.

Докладването на въздействието ще бъде упражнение с участието на различни служби на Комисията, като се разчита на широкия експертен опит, наличен в институцията. Докладването ще позволи на инвеститорите в „зелени“ облигации на NextGenerationEU да преценят благоприятното въздействие на своите инвестиции. За да се гарантира, че докладването на въздействието е съдържателно, безпристрастно и точно, Европейската комисия ще разчита на независими експертни становища. Въз основа на това Комисията ще оповести как постъпленията от „зелените“ облигации на NextGenerationEU са били разпределени между различните инвестиционни категории и държави членки.

Следващи стъпки

След публикуването на рамката предстои стартирането на „зелени“ облигации на NextGenerationEU, като първата емисия вече е планирана за октомври 2021 г. с използване на синдикирания формат за емитиране.

Контекст

NextGenerationEU е временен инструмент за възстановяване в размер на около 800 милиарда евро по текущи цени в подкрепа на възстановяването на Европа от пандемията от коронавирус и за подпомагане на изграждането на по-екологична, по-цифровизирана и по-устойчива Европа.

За да финансира NextGenerationEU, до края на 2026 г. Европейската комисия, от името на Европейския съюз, ще заеме на капиталовите пазари до около 800 милиарда евро. 421,5 милиарда евро ще са на разположение главно за предоставяне на безвъзмездни средства (по МВУ и други бюджетни програми на Европейския съюз), а 385,2 милиарда евро – за отпускане на заеми. Това означава, че годишно заеманите средства ще възлизат на около 150 милиарда евро.

Предвид на обема, честотата и сложността на предстоящите операции по заемане Комисията ще следва най-добрите практики, използвани от големите и редовни емитенти, и ще прилага диверсифицирана стратегия за финансиране.

През септември 2020 г. Европейската комисия обяви намерението си да набере 30% от средствата на NextGenerationEU чрез емитирането на „зелени“ облигации и да използва постъпленията за финансиране на екологосъобразни инвестиции и реформи като ясен знак за ангажимента си за устойчивост.

За повече информация

Рамка за „зелени“ облигации

Въпроси и отговори относно рамката за „зелени“ облигации на NextGenerationEU

„Зелени“ облигации на NextGenerationEU

Уебсайт на Европейския съюз като заемополучател

План за възстановяването на Европа

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg