Какви са мерките за противодействие на скъпия ток?

Европейската комисия прие Съобщение относно цените на енергията, за да се справи с изключителното покачване в световен мащаб на цените на енергията, предвиждано да продължи и през зимата, и да помогне на хората и предприятията в Европа. В съобщението е представен набор от мерки, които Европейският съюз и неговите държави членки могат да използват.

Целта е чрез тях да се противодейства на настоящото покачване на цените и да осигурят допълнително укрепване на устойчивостта срещу бъдещи сътресения.

Краткосрочните национални мерки включват спешно подпомагане на доходите на домакинствата, държавна помощ за предприятията и целеви данъчни облекчения. Комисията също така ще подкрепи инвестициите в енергия от възобновяеми източници и енергийна ефективност, ще проучи евентуални мерки за съхранение на енергия и закупуване на запаси от газ и ще направи оценка на настоящата структура на пазара на електроенергия.

P0098920010

При представянето на набора от мерки комисарят по въпросите на енергетиката Кадри Симсон заяви: Поскъпването на енергията в световен мащаб е сериозен проблем за Европейския съюз. В момент, в който излизаме от пандемията и започваме икономическото си възстановяване, е от първостепенно значение да защитим уязвимите потребители и да подкрепим европейските дружества. Комисията помага на държавите членки да предприемат незабавни мерки, за да намалят въздействието върху домакинствата и предприятията тази зима. В същото време набелязваме други средносрочни мерки, с които да се гарантира, че нашата енергийна система е по-устойчива и по-гъвкава, за да устои на всяка бъдеща нестабилност през целия преход. Настоящата ситуация е извънредна, като вътрешният енергиен пазар ни служи добре през последните 20 години. Трябва обаче да сме сигурни, че той ще продължава да ни служи и в бъдеще, за да реализираме Европейския зелен пакт, да повишим енергийната си независимост и да постигнем целите си в областта на климата.

Набор от краткосрочни и средносрочни мерки

Настоящият скок на цените изисква бърз и координиран отговор. Съществуващата правна рамка дава възможност на ЕС и неговите държави членки да предприемат действия за справяне с непосредствените последици за потребителите и предприятията.

Следва да се даде приоритет на целенасочени мерки, с които бързо може да се смекчи въздействието на покачването на цените върху уязвимите потребители и малките предприятия. Тези мерки следва да бъдат лесно регулируеми през пролетта, когато се очаква положението да се стабилизира. Дългосрочният ни преход и инвестициите в по-чисти енергийни източници не трябва да бъдат възпрепятствани.

Незабавни мерки за защита на потребителите и предприятията:

 • предоставяне на спешна подкрепа на доходите на потребители, засегнати от енергийна бедност, например чрез ваучери или частични плащания на сметки, които могат да бъдат подпомогнати от приходите по СТЕ на Европейския съюз;
 • разрешаване на временно отсрочване на плащането на сметки;въвеждане на предпазни мерки, за да се избегне преустановяване на електрозахранването;
 • осигуряване на временни, целенасочени облекчения на данъчните ставки за уязвимите домакинства;
 • предоставяне на помощ на предприятия или отрасли в съответствие с правилата на Европейския съюз за държавната помощ;
 • засилване на международните дейности в областта на енергетиката, за да се гарантира прозрачността, ликвидността и гъвкавостта на международните пазари;
 • разследване на евентуално антиконкурентно поведение на енергийния пазар и отправяне на молба към Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA) да засили в допълнителна степен мониторинга на развитието на пазара на въглеродни емисии;
 • улесняване на по-широк достъп до споразумения за закупуване на електроенергия от възобновяеми източници и осигуряване на подкрепа за тях чрез съпътстващи мерки.

Преходът към чиста енергия е най-добрата застраховка срещу ценови сътресения в бъдеще и трябва да се ускори. Европейският съюз ще продължи да развива ефективна енергийна система с голям дял на възобновяема енергия. Докато по-евтините възобновяеми източници на енергия играят все по-голяма роля в снабдяването на електрическата мрежа и определянето на цената, други енергийни източници, включително газ, все още са необходими във времена на повишено търсене. При настоящата структура на пазара, когато се използва газ, той все още е определящ за общата цена на електроенергията, тъй като една и съща цена се прилага по отношение на всички производители, когато един и същ продукт, а именно електроенергия, се подава в мрежата. По принцип се смята, че настоящият модел на пределно ценообразуване е най-ефективният, но има основания да се направи допълнителен анализ. Кризата също така подчерта значението на газовите хранилища за функционирането на пазара на газ в ЕС. Понастоящем ЕС разполага с капацитет за съхранение на повече от 20 % от годишното си потребление на газ, но не всички държави членки имат съоръжения за съхранение, а тяхната употреба и задълженията за поддържането им варират.

Средносрочни мерки за постигане на декарбонизирана и устойчива енергийна система:

 • увеличаване на инвестициите във възобновяеми енергийни източници, саниране и енергийна ефективност и ускоряване на търговете за възобновяеми енергийни източници и процедурите за издаване на разрешения;
 • разработване на капацитет за съхранение на енергия, за да се подпомогне развиващият се дял на енергията от възобновяеми източници, включително батерии и водород;отправяне на молба към европейските енергийни регулатори (ACER) да проучат ползите и недостатъците на съществуващата структура на пазара на електроенергия и да предложат препоръки на Комисията, ако е уместно;
 • евентуално преразглеждане на Регламента относно сигурността на доставките, за да се гарантира по-добро използване и функциониране на съоръженията за съхранение на газ в Европа;
 • проучване на потенциалните ползи от доброволното съвместно възлагане на обществени поръчки за запаси от природен газ от страна на държавите членки;
 • създаване на нови трансгранични регионални групи за оценка на риска по отношение на газа, които да анализират рисковете и да предоставят на държавите членки съвети относно разработването на техните национални превантивни планове за действие и планове за действие при извънредни ситуации;
 • засилване на ролята на потребителите на енергийния пазар, като им се даде възможност да избират и сменят доставчиците си, да произвеждат собствена електроенергия и да се присъединяват към енергийни общности.

Посочените мерки ще спомогнат да се реагира своевременно на настоящите скокове на цените на енергията, които са следствие от извънредната глобална ситуация. Те също така ще допринесат за финансово изгоден, справедлив и устойчив енергиен преход за Европа, както и за по-голяма енергийна независимост. С инвестициите в енергия от възобновяеми източници и енергийна ефективност не само ще се намали зависимостта от вносни изкопаеми горива, но и ще се осигурят по-достъпни цени на едро за енергия, които са по-устойчиви на ограниченията на доставките в световен мащаб. Преходът към чиста енергия е най-добрата застраховка срещу ценови сътресения в бъдеще и трябва да се ускори, включително с оглед на климата.

Контекст

В Европейския съюз, подобно на много други региони по света, понастоящем се наблюдава рязко покачване на цените на енергията. Това се дължи главно на повишеното в световен мащаб търсене на енергия, и по-специално на газ, тъй като икономическото възстановяване след разгара на пандемията от ковид се засилва. Цената на въглеродните емисии в Европа също така се е повишила рязко през 2021 г., но в по-малка степен в сравнение с цените на газа. Въздействието на скока в цената на газа върху цената на електроенергията е девет пъти по-голямо от въздействието на покачването на цената на въглеродните емисии.

Комисията проведе широки консултации относно подходящия отговор на настоящата ситуация и взе участие в обсъждания по този въпрос с членовете на Европейския парламент и министрите в Съвета на Европейския съюз, като същевременно се обърна към промишлеността и международните доставчици на енергия. Няколко държави членки вече обявиха национални мерки за смекчаване на скоковете на цените, но други търсят насоки от Комисията относно стъпките, които могат да предприемат. Някои международни партньори вече изразиха намерение да увеличат енергийните си доставки за Европа.

Представеният днес набор от мерки дава възможност за координиран отговор в защита на най-застрашените. Той е разработен внимателно, за да се задоволят краткосрочните нужди от намаляване на разходите за енергия за домакинствата и предприятията, без да се вреди в средносрочен план на вътрешния енергиен пазар на ЕС или на екологичния преход.

Следващи стъпки

Комисар Симсон ще представи съобщението и набора от мерки пред членовете на Европейския парламент в четвъртък, 14 октомври и пред министрите на енергетиката на 18 октомври. След това европейските лидери трябва да обсъдят цените на енергията на предстоящото заседание на Европейския съвет на 21-22 октомври. Настоящото съобщение е приносът на Комисията към продължаващия дебат сред създателите на политики в ЕС. Комисията ще продължи да поддържа връзка с националните администрации, промишлеността, потребителските групи и международните партньори по тази важна тема и има готовност да отговори на евентуални допълнителни искания от страна на държавите членки.

За повече информация

Съобщение относно цените на енергията

Въпроси и отговори във връзка със Съобщението относно цените на енергията

Информационен документ относно енергийния пазар и цените на енергията в ЕС

Информационен документ относно набора от мерки

Уебстраница относно цените на енергията в ЕС

 

Въпроси и отговори

Защо Комисията прие съобщение относно цените на енергията?

Европейският съюз, подобно на много други региони по света, понастоящем е изправен пред рязко увеличение на цените на енергията. Това е сериозен проблем за гражданите, предприятията, Европейската комисия и правителствата в целия ЕС.

Настоящият скок в цените се дължи основно на увеличеното търсене на енергия в световен план, по-конкретно на газ, свързано с глобалното икономическо възстановяване. Въпреки че в миналото е имало колебания в цените на енергията, сегашната ситуация е извънредна, тъй като европейските домакинства и предприятия са изправени пред перспективата за по-високи сметки за енергия в момент, в който много от тях пострадаха от загуба на приходи вследствие на пандемията. Това може да затрудни възстановяването на Европа и да го направи по-малко справедливо и по-малко приобщаващо, както и да задълбочи енергийната бедност. Налице са също рискове от подкопаване на доверието и подкрепата за прехода към чиста енергия, който е необходим не само за да се предотврати катастрофално изменение на климата, но и за да се намали уязвимостта на ЕС по отношение на нестабилните цени на изкопаемите горива.

Европейската комисия има за цел да помогне на държавите членки и да подкрепи действията, които предприемат, за да се справят с отрицателното въздействие върху домакинствата и предприятията. След като изслуша държавите членки, Европейския парламент, промишлеността, потребителите и международните партньори, тя изготви настоящото съобщение, за да въведе и подкрепи подходящи мерки за смекчаване на последиците от настоящото поскъпване на енергията.

Колко дълго се очаква да продължи настоящата ситуация?

Пазарните очаквания по отношение на енергийните стоки показват, че сегашното увеличение на цените вероятно ще бъде временно. Цените на едро на газа вероятно ще останат високи през зимните месеци и ще спаднат през пролетта, когато се очаква положението да се стабилизира. Цените ще се задържат обаче по-високи от средните за последните години.

В по-дългосрочен план по-големите инвестиции във възобновяеми енергийни източници, енергийна ефективност, сгради и по-интелигентни енергийни системи в Европа ще увеличат енергийната независимост на ЕС от вносни изкопаеми горива и ще допринесат за по-ниски цени на едро. В средносрочен план обаче могат да настъпят нови промени в предлагането и търсенето, поради което не могат да се изключат нови случаи на нестабилност на цените на пазарите на едро по различни геополитически, технологични и икономически причини.

Очаква ли Комисията държавите – членки на ЕС, да останат без газ тази зима?

Въпреки че енергийните доставки не са изложени на непосредствен риск, сигурността на доставките и запасите от газ трябва да се наблюдават постоянно. Настоящите запаси от газ в ЕС са малко над 75 %. Това е под средното равнище от 90 % към настоящия момент през последните 10 години, но съхраняваните запаси постоянно нарастват от лятото насам.

Заедно с групата от експерти на ЕС по сигурността на доставките на газ („координационна група по въпросите на газа“) и Европейската мрежа на операторите на преносни системи за газ Комисията следи внимателно положението със сигурността на доставките, включително запасите от газ и вноса на газ. Както е предвидено в правилата на ЕС, Европейската мрежа на операторите на преносни системи за газ публикува на 12 октомври своята „зимна прогноза“, в която оцени способността на газовата мрежа да се справи с евентуални проблеми през следващата зима. Според прогнозата европейската газова инфраструктура предлага на пазара достатъчна гъвкавост през зимата.

Какви мерки предлага Комисията за справяне с настоящия скок в цените?

Настоящият скок в цените налага бързи и координирани ответни действия. Действащата правна уредба дава възможност на ЕС и на неговите държави членки да предприемат действия за справяне с последиците от внезапни колебания на цените. При незабавния отговор трябва да се даде приоритет на съобразени с нуждите мерки, които могат бързо да смекчат последиците за уязвимите групи, могат лесно да бъдат коригирани, когато ситуацията се подобри, и избягват намеса в динамиката на пазара или ограничаване на стимулите за осъществяване на прехода към декарбонизирана икономика. В средносрочен план отговорът в рамките на политиката следва да бъде съсредоточен върху това ЕС да започне да използва енергията по-ефективно, да намали зависимостта си от изкопаеми горива и да стане по-устойчив на скокове в цените на енергията, като същевременно се осигурява финансово достъпна и чиста енергия за крайните потребители.

Инструментариумът, представен като част от настоящото съобщение, позволява да бъде възприет координиран подход, за да се защитят най-изложените на риск. Той е внимателно замислен така, че да бъдат постигнати горепосочените цели.

Незабавни мерки за защита на потребителите и предприятията:

предоставяне на спешно подпомагане за доходите на потребителите в положение на енергийна бедност, например чрез ваучери или частични плащания на сметките, които могат да бъдат подкрепени чрез приходите по СТЕ на ЕС; разрешаване плащането на сметките да бъде отложено временно; въвеждане на предпазни мерки, за да се избегне прекъсване на връзката с енергийната мрежа; осигуряване на временни и целенасочени намаления на данъчните ставки за уязвимите домакинства; предоставяне на помощ на предприятията или отраслите в съответствие с правилата на ЕС за държавната помощ; засилване на международните информационни дейности в областта на енергетиката, за да се гарантират прозрачност, ликвидност и гъвкавост на международните пазари; разследване на евентуално антиконкурентно поведение на енергийния пазар и отправяне на искане към Европейския орган за ценни книжа и пазари да засили допълнително наблюдението на настъпващите промени на пазара на въглеродни емисии; улесняване на по-широкия достъп до споразумения за закупуване на електроенергия от възобновяеми източници и подкрепянето им чрез съпътстващи мерки.

Средносрочни мерки за декарбонизирана и устойчива енергийна система:

увеличаване на инвестициите във възобновяеми енергийни източници, саниране и енергийна ефективност и ускоряване на търговете за възобновяеми енергийни източници и процедурите за издаване на разрешения; разработване на капацитет за съхранение на енергия, за да се подпомогне нарастващият дял на възобновяемите енергийни източници, включително батериите и водорода; отправяне на искане към европейските регулатори на енергия (ACER) да проучат ползите и недостатъците на сегашната структура на пазара на електроенергия и при необходимост да отправят препоръки към Комисията; евентуално преразглеждане на Регламента относно сигурността на доставките, за да се постигне по-добро използване и функциониране на съоръженията за съхранение на газ в Европа; проучване на потенциалните ползи от доброволното съвместно набавяне от държавите членки на запаси от газ; създаване на нови трансгранични регионални групи за рисковете по отношение на газа, които да анализират рисковете и да съветват държавите членки относно разработването на националните им планове за превантивни действия и за действия при извънредни ситуации; засилване на ролята на потребителите на енергийния пазар, като им се даде възможност да избират и сменят доставчиците си, да произвеждат собствена електроенергия и да се присъединяват към енергийни общности; приемане на правилник за киберсигурността в областта на електроенергията; предлагане до декември 2021 г. на препоръка на Съвета за предоставяне на допълнителни насоки на държавите членки относно най-добрия начин за справяне със социалните и трудовите аспекти на екологичния преход.

Как функционира вътрешният енергиен пазар на ЕС и той ли е причината за настоящите високи цени?

Преди вътрешния енергиен пазар европейската енергийна система се характеризираше с енергийни монополи и цени, определяни от регулаторните органи, което водеше до скъпа и неефективна система, която не позволяваше на потребителите да се възползват от конкуренцията между енергийните дружества. Благодарение на вътрешния енергиен пазар ЕС вече не се намира в това положение. Настоящата структура на пазара позволява на всички граждани на ЕС да избират между различни доставчици на електроенергия и газ и дава ясни ценови сигнали с цел стимулиране на инвестициите в чисти технологии. Свързвайки 27 национални енергийни пазара, интегрираният енергиен пазар на ЕС намали разходите, спестява милиони тонове CO2 и повишава сигурността на доставките. Вътрешният пазар също така предоставя повече възможности на потребителите, включително чрез присъединяване към енергийни общности или производство на собствена електроенергия.

Пазарът на едро на електроенергия е мястото, където производителите на енергия (електроцентралите) продават електроенергия, а търговците на енергия я купуват, за да я доставят на своите клиенти. Това е така наречената „маргинална“ система на ценообразуване, която функционира, като на пазара се пускат електроцентрали по реда на тяхната цена, като се започва с най-евтината и се стига до последната централа, която е необходима, за да се отговори на потребителското търсене. Общата цена се определя от последната централа, която често (в часовете на повишено потребителско търсене) е електроцентрала, работеща с газ или въглища. На всички производители на електроенергия се заплаща една и съща цена за един и същ продукт – електроенергия. Налице е общо съгласие, че маргиналният модел е най-ефективният за либерализираните пазари на електроенергия, тъй като производителите имат интерес да не посочват по-високи от действителните си оперативни разходи. Други системи водят до по-неефективни резултати и благоприятстват спекулациите, което е в ущърб на потребителите.

Пазарът работи и през границите чрез процес, известен като „свързване на пазарите“, който гарантира ефективни пазари, на които електроенергията се пренася от районите с по-ниски цени на електроенергията към тези с по-високи цени. Това поддържа разходите за електроенергия ниски за потребителите в целия ЕС и означава, че държавите членки могат при нужда да разчитат на доставки от своите съседи, като се подпомага сигурността на доставките на електроенергия.

Производителите и доставчиците на електроенергия търгуват също на форуърдните пазари. Форуърдните цени отразяват периоди на голямо и слабо търсене и позволяват както на производителите, така и на доставчиците да намалят рисковете от краткосрочни движения в цените на енергията. Ефективните форуърдни пазари също са важна част от вътрешния пазар.

Цената на едро на електроенергията е един от компонентите на окончателната сметка за електроенергия, плащана от потребителите. Окончателната сметка за електроенергия отразява също разходите за нейния пренос и разпределение (разходи за мрежата) и данъците и налозите. Всеки от трите компонента на сметката за електроенергия представлява средно една трета от общата сметка, с известни разлики между държавите членки.

Тъй като настоящата цена на едро на електроенергията се повишава от цените на газа в световен план, някои поставиха под въпрос дали този пазарен модел все още е подходящ. Тъй като увеличението на цените е предизвикано от условията на световно равнище, малко вероятно е алтернативните пазарни модели да доведат до по-добри резултати. Въпреки това сега Комисията възлага на ACER (агенцията на европейските регулатори на енергия) да разгледа ползите и недостатъците на настоящия пазарен модел и неговото прилагане от държавите членки, за да се увери, че структурата на пазара продължава да отговаря на нуждите ни.

Виновни ли са външните доставчици на енергия за настоящото положение?

Настоящото увеличение на цените на електроенергията се дължи най-вече на търсенето на газ в световен план, което расте много бързо с ускоряването на икономическото възстановяване. Това нарастващо търсене все още не е съпроводено от същото по размер увеличаване на предлагането и последиците от това се усещат не само в ЕС, но и в други региони на света.

Поради глобалния характер на настоящия скок в цените международното сътрудничество в областта на доставките, преноса и потреблението на природен газ може да допринесе за задържане на цените на природния газ под контрол. Комисията води диалог с основните държави – производители и потребители на природен газ, за да улесни увеличаването на търговията с този вид газ. Този диалог с международните ни партньори има за цел да се повишават ликвидността и гъвкавостта на международния пазар на газ, за да се осигурят достатъчни и конкурентни доставки на природен газ.

Установено беше, че обемите газ от Русия са по-малки от очакваните и това затяга пазара с наближаването на отоплителния сезон. Въпреки че Газпром е изпълнил дългосрочните си договори със своите европейски партньори, дружеството е предложило малък допълнителен капацитет или не е предложило никакъв допълнителен капацитет за намаляване на натиска върху пазара на газ в ЕС. Забавената поддръжка на инфраструктурата по време на пандемията също ограничи доставките на газ от Русия и други доставчици.

Отговорни ли са амбициите на ЕС по отношение на климата или ценообразуването на въглеродните емисии за повишаването на цените?

Настоящото положение не се дължи на амбицията на ЕС по отношение на климата. Цените на електроенергията от възобновяеми източници продължават да са по-ниски и по-стабилни от тези на електроенергията от изкопаеми горива. Инвестициите в чисто вътрешно производство на енергия и в повишаването на енергийната ефективност намаляват разходите на ЕС за внос на енергия и зависимостта му от доставчици извън ЕС.

Ефектът от увеличението на цената на газа върху цената на електроенергията е девет пъти по-голям от ефекта от увеличението на цената на въглеродните емисии. От януари 2021 г. до септември 2021 г. цената по СТЕ на ЕС се е увеличила с около 30 EUR/tCO2, което означава увеличение на разходите с около 10 EUR/MWh за електроенергията, произведена от газ (при допускане за 50 % ефективност), и с около 25 EUR/MWh за електроенергията, произведена от въглища (при допускане за 40 % ефективност). Това е несъмнено по-малко от наблюдаваното увеличение на цената на газа с около 45 EUR/MWh през същия период, което води до допълнителни разходи за производство на електроенергия от около 90 EUR/MWh.

Цената на въглеродните емисии по СТЕ на ЕС се повиши предимно поради по-голямото търсене на квоти вследствие на засилената икономическа активност след COVID-19 и очакванията, свързани с амбицията на ЕС в областта на климата за 2030 г., но и поради други фактори. Самите високи цени на газа допринасят за повишаване на цената на въглеродните емисии, тъй като водят до по-голямо използване на въглища за производство на електроенергия и съответно генерират по-голямо търсене на квоти за емисии.

Квотите за емисии се класифицират като финансови инструменти съгласно преразгледаната Директива относно пазарите на финансови инструменти, за да се осигури безопасна и ефикасна среда за търговия и да се защити пазарът на въглеродни емисии в ЕС от пазарни злоупотреби и други видове неправомерно поведение. По отношение на търговията с квоти за емисии вече се прилага строг режим на надзор.

www.infoz.bg  www.infoz.bg