Съдът на Европейския съюз: България не изпълнява задължения, свързани със стойности на серен диоксид

Съдът на Европейския съюз: България не изпълнява задължения, свързани със стойности на серен диоксид

Съдът на Европейския съюз постанови днес своето решение по дело С-730/19, заведено от Европейската комисия срещу България за превишаване на нормите за серен диоксид в района на Гълъбово. С решението си Съдът установява, че България е извършила нарушение на правото на Европейския съюз и по-специално, че:

  • не е изпълнила задълженията си по член 13, параграф 1 от Директива 2008/50/ЕО относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа във връзка с приложение XI към нея, като не е гарантирала в зона ВС 0006 (Югоизточна) да не се превишават систематично и постоянно, от една страна, от 2007 г. до 2018 г. включително, почасовата пределно допустима стойност за серен диоксид, и от друга, от 2007 г. до 2018 г. включително, с изключение на 2010 г. и 2012 г., дневната пределно допустима стойност за този замърсител, и
  • не е изпълнила задълженията си по член 23, параграф 1 от посочената директива във връзка с раздел А от приложение XV към нея, като не е предприела, считано от 11 юни 2010 г., подходящи мерки, за да гарантира спазването на пределно допустимите стойности за серен диоксид в тази зона, и по-специално, като не е гарантирала, че плановете за качеството на въздуха предвиждат подходящи мерки, така че периодът на превишаване на тези пределно допустими стойности да бъде възможно най-кратък.

С настоящото решение на Съда на Европейския съюз единствено се установява, че България е извършила нарушение на правото на Съюза, без да се налагат финансови санкции на страната.

От 2007 г. с присъединяването си към Европейския съюз България е длъжна да постигне и спазва установените в европейското законодателство норми за качество на въздуха. Поради непостигане на изискванията за нивата на серен диоксид, през 2009 г. ЕК стартира наказателна процедура срещу страната ни, като по това време проблемните райони са три – Перник, Гълъбово и Димитровград.

Действително, през последните години е налице значително намаляване на общите емисии на вредни вещества и в частност на серен диоксид – от 715 358 до 48 567 тона спрямо 2007 г. Вследствие на това към октомври 2019 г., когато ЕК сезира Съда на Европейския съюз, Гълъбово е единствената община, в която е продължавало да има проблеми с постигане на европейските изисквания за съдържание на серни оксиди в атмосферния въздух. Основната причина за това е исторически наследената концентрация на четири големи горивни инсталации, разположени на малка площ във въгледобивния басейн „Марица Изток“. Това води до сумарното изпускане на сравнително големи количества серен диоксид.

С цел да се постигне необходимото качество на въздуха, от Министерството на околната среда и водите са предприети редица действия, включително засилен контрол за намаляване нивата на серен диоксид в атмосферния въздух в Гълъбово.

В резултат на предприетите мерки за периода от 2019 г. насам се наблюдава значително намаляване на броя на превишенията на нормите за серен диоксид, регистрирани в Гълъбово, както следва:

  • През 2019 г. са регистрирани 95 броя превишения на средночасовата норма за опазване на човешкото здраве за серен диоксид от 350 µg/m3, при допустим брой от 24 за една календарна година, и 10 превишения на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве от 125 µg/m3, която не трябва да бъде превишавана повече от 3 пъти;
  • През 2020 г. са регистрирани 28 броя превишения на средночасовата норма и 2 превишения на средноденонощната норма;
  • През 2021 г. са регистрирани 14 броя превишения на средночасовата норма и не са регистрирани превишения на средноденонощната норма, т.е. изискванията на законодателството са спазени.

През периода от май 2021 г. обаче в Димитровград, който е в същия район за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух като град Гълъбово, е констатирано превишаване на нормите по показателя серен диоксид.

За да бъде изпълнено решението на Съда и допуснатото нарушение на европейските изисквания да бъде отстранено, страната ни следва да покаже, че в зона ВС 0006 (Югоизточна) е налице систематично и трайно спазване на нормите за серен диоксид. В противен случай, следващата стъпка, която ще предприеме Европейската комисия, е да поиска от Съда на Европейския съюз налагането на финансови санкции на България.

Министерството на околната среда и водите ще продължи стриктно да следи изпълнението на нормативните изисквания от инсталациите в района и да прилага всички законови средства за недопускане на нови нарушения на качеството на атмосферния въздух, в т.ч. и по показател серен диоксид.

www.infoz.bg  www.infoz.bg