Унгария вече не е демокрация

Унгария вече не е демокрация

Липсата на решителни действия от страна на Европейския съюз е допринесла за появата на „хибриден режим на изборна автокрация“, т.е. конституционна система, при която се провеждат избори, но не се зачитат демократичните норми и стандарти, заявяват членовете на Европейския парламент. Положението се влошава и Унгария вече се определя като хибриден режим на „изборна автокрация“. Бездействието на институции на Европейския съюз изостря отстъплението; средствата за възстановяване следва да бъдат задържани, докато страната не изпълни препоръките и съдебните решения на Съюза.

Липсата на напредък в процеса по член 7 от Договора за Европейския съюз би представлявала нарушение на принципите на правовата държава от страна на Съвета. Парламентът на Европейския съюз осъжда „целенасочените и систематични усилия на унгарското правителство“ за подкопаване на европейските ценности и изисква резултати в процеса по член 7 от Договора за Европейския съюз.

Докладът, приет в четвъртък с 433 гласа „за“, 123 гласа „против“ и 28 гласа „въздържал се“, се основава на доклада, с който Парламентът задейства процедурата по член 7 от Договора за Европейския съюз през 2018 г. и изтъква развитието на 12 проблемни области в страната. Новия текст посочва, че ценностите, залегнали в член 2 от Договора за Европейския съюз, включително демокрацията и основните права в страната, са се влошили допълнително от 2018 г. насам чрез „целенасочените и систематични усилия на унгарското правителство“, като ситуацията се изостря от бездействието на Европейския съюз.

Институциите на Европейския съюз трябва да предприемат действия и също така трябва да бъдат подведени под отговорност

Парламентът изразява съжаление относно неспособността на Съвета на Европейския съюз да постигне значим напредък в борбата с отстъплението от демокрацията. Членовете на Европейския парламент подчертават, че член 7, параграф 1 от Договора за Европейския съюз не изисква единодушие между държавите членки, за да бъде установен очевиден риск от тежко нарушение на ценностите на Европейския съюз, нито да бъдат отправени конкретни препоръки и срокове. Те посочват, че всяко по-нататъшно забавяне на действията съгласно правилата на член 7 от Договора за Европейския съюз за защита на ценностите на Европейския съюз в Унгария би било равнозначно на нарушение на принципа на правовата държава от страна на самия Съвет на Европейския съюз.

Евродепутатите настоятелно призовават Европейската комисия да използва в пълна степен всички инструменти, с които разполага, и по-специално Регламента за обвързване с условия за спазване на принципите на правовата държава. В момент, когато ценностите на Европейския съюз са особено застрашени от руската война срещу Украйна и нейните действия срещу Европейския съюз, те също така призовават Европейската комисия:

  • да не одобрява унгарския план за възстановяване и устойчивост, докато Унгария не изпълни изцяло всички съответни препоръки в рамките на европейския семестър и не изпълни всички съответни решения на Съда на Европейския съюз и на Европейския съд по правата на човека;
  • да изключи от финансиране програмите за сближаване, които допринасят за злоупотреба със средства на Европейския съюз или за нарушения на принципите на правовата държава;
  • да прилага по-стриктно Регламента за общоприложимите разпоредби и Финансовия регламент, за да се справи с всяка злоупотреба със средства на Европейския съюз по политически съображения.

Независимостта на съдебната система, корупцията и свободите на човека продължават да бъдат основни опасения на Европейския парламент

Четири години след доклада, който постави началото на процеса по член 7 от Договора за Европейския съюз, членовете на Европейския парламент продължават да бъдат загрижени за няколко политически области, свързани с демокрацията и спазването на основните права в Унгария, като функционирането на конституционната и избирателната система, независимостта на съдебната власт, корупцията и конфликтите на интереси и свободата на изразяване, включително медийния плурализъм. Академичната свобода, свободата на религията, свободата на сдружаване, правото на равно третиране, включително правата на ЛГБТИК лицата, правата на малцинствата, както и правата на мигрантите, търсещите убежище лица, и бежанците също са посочени като проблематични.

Цитат

Гуендолин Делбос-Корфилд (Зелените/ЕСА, Франция), докладчик на Парламента относно ситуацията в Унгария, заяви: „Заключенията на настоящия доклад са ясни и неоспорими: Унгария не е демокрация. Беше по-неотложно от всякога Парламентът да заеме тази позиция, като се има предвид тревожното темпо на отстъпление от принципите на правовата държава в Унгария. Отвъд признаването на авторитарната стратегия на Фидес, безпрецедентно е голямото мнозинство от евродепутати, които подкрепят тази позиция в Европейския парламент. Това следва да бъде предупредителен сигнал за Съвета и Комисията.“

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg