Нужна е спешна намеса на пазара с цел намаляване на сметките на европейците

Европейската комисия предлага спешна намеса на европейските енергийни пазари с цел справяне със скорошното драстично повишение на цените. Европейският съюз е изправен пред последиците от сериозното разминаване между търсенето и предлагането на енергия, дължащо се до голяма степен на продължаващото и до момента използване от страна на Русия на енергийните ѝ ресурси като оръжие.

amar0770

За да се облекчи повишеният натиск, който това оказва върху европейските домакинства и предприятия, Комисията предприема поредната стъпка за справяне с проблема. Тя предлага извънредни мерки за намаляване на търсенето на електроенергия, които ще спомогнат за намаляването на разходите за електроенергия за потребителите, както и мерки за преразпределяне на излишъка от приходи от енергийния сектор към крайните потребители. Това е следващата стъпка след вече договорените мерки за допълване на запасите от газ и намаляване на търсенето на газ като подготовка за предстоящата зима. Комисията също така продължава работата си по подобряване на ликвидността на участниците на пазара, намаляване на цената на газа и реформа в структурата на пазара на електроенергия в дългосрочен план.

Първата стъпка за справяне с високите цени е намаляването на търсенето. По този начин може да се окаже въздействие върху цените на електроенергията и да се постигне общ уравновесяващ ефект върху пазара. Интерес представляват часовете от денонощието, когато цената на потреблението на електроенергия е най-висока, т.е. когато производството на енергия от газ оказва най-значително въздействие върху цената. Ето защо Комисията предлага задължениеза намаляване на потреблението на електроенергия с поне 5 % по време на определени часове с най-висока цена на потреблението. От държавите членки ще се изисква да набележат 10 % от часовете с предвидената най-висока цена и да намалят потреблението през тези пикови часове. Комисията предлага също така държавите членки да си поставят за цел до 31 март 2023 г. да намалят цялостното търсене на електроенергия с най-малко 10 %. Те могат да решат кои са подходящите за тях мерки за постигане на тази цел, като те може да включват финансова компенсация. Намаляването на търсенето в пиковите часове ще доведе до намаляване на потреблението на газ с 1,2 милиарда кубични метра през зимата. Повишаването на енергийната ефективност също има ключова роля за изпълнението на ангажиментите ни по Европейския зелен пакт в областта на климата.

Комисията предлага също така временна горна граница на приходите за производители на електроенергия, които работят на подпределни цени. Става въпрос за енергоносители с по-ниски разходи – например възобновяеми енергийни източници, ядрена енергия и лигнит. Тези производители доставят електроенергия на електроразпределителната мрежа на цена под ценовото равнище, определено от по-скъпите производители, работещи на пределни цени. Тези производители с подпределни цени реализират извънредни приходи с относително стабилни оперативни разходи, тъй като работата на скъпоструващите електроцентрали, работещи с газ, доведе до покачване на цената на едро на електроенергията, която получават. Комисията предлага горната граница на приходите на производителите с подпределни цени да се определи на 180 EUR/MWh. Това ще позволи на производителите да покрият своите инвестиционни и оперативни разходи, без да се пречи на инвестициите в нови мощности в съответствие с нашите цели за 2030 г. и 2050 г. в областта на енергетиката и климата. Приходите над тази граница ще се събират от държавите членки и ще се използват за подпомагане на потребителите на енергия да намалят сметките си. Държавите членки, търгуващи с електроенергия, се насърчават, в дух на солидарност, да сключват двустранни споразумения за солидарност за поделяне на част от приходите от подпределните цени, събирани от държавата производител, в полза на крайните потребители в държавата членка с ниско производство на електроенергия. Тези споразумения се сключват до 1 декември 2022 г., когато нетният внос на електроенергия на държава членка от съседна държава е най-малко 100%.

На трето място, Комисията предлага също така временна солидарна вноска върху извънредните печалби, генерирани от дейности в нефтения, газовия, въгледобивния и нефтопреработвателния сектор, които не попадат в обхвата на определената горна граница на приходите за производителите с подпределни цени. Тази временна по своя характер вноска ще запази инвестиционния стимул за екологичен преход. Тя ще бъде събирана от държавите членки върху печалбата за 2022 г., ако тя се е увеличила с над 20 % от средната печалба за предходните три години. Приходите ще бъдат събирани от държавите членки и пренасочвани към потребителите на енергия, най-вече уязвими домакинства, тежко засегнати дружества и енергоемки отрасли. Държавите членки могат също така да финансират трансгранични проекти, отговарящи на целите на плана REPowerEU, или да използват част от приходите за цялостно финансиране на мерки за защита на заетостта или насърчаване на инвестициите във възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност.

Като други начини за намеса в правилата на пазара на електроенергия Комисията предлага също така да се разшири наборът от мерки за цените на енергията, който е изготвен в полза на потребителите. Съгласно тези предложения за първи път ще се позволят регулирани цени на електроенергията под себестойността им и ще се разшири обхватът на регулираните цени, така че да бъдат включени и малките и средните предприятия.

Както председателят на Комисията г-жа Фон дер Лайен заяви в сряда, 7 септември, Комисията ще продължи да търси и други начини за понижаване на цените за европейските потребители и промишленост и за облекчаване на натиска върху пазара. Комисията ще задълбочи обсъжданията си с държавите членки относно най-добрите начини за намаляване на цените на газа. Ще бъдат разгледани и различни идеи за гранични цени и за увеличаване на ролята на Енергийната платформа на Европейския съюз за улесняване на сключването на споразумения за по-ниски цени с доставчиците чрез доброволно съвместно закупуване. Освен това Комисията ще продължи да работи по инструменти за подобряване на ликвидността на пазара на енергийните услуги. Тя ще преразгледа временната рамка за държавна помощ при кризи, за да се гарантира, че тя продължава да позволява на държавите членки да предоставят необходима и пропорционална подкрепа за икономиката, същевременно предлагайки еднакви условия на конкуренция. На извънредното заседание на Съвета по енергетика на 9 септември министрите на енергетиката на държавите членки одобриха сегашната работа на Комисията в тези области.

Контекст

През изминалата година Комисията се занимава с въпроса за покачващите се цени на енергията, а държавите членки предприеха редица мерки на национално равнище. Те бяха предложени от Комисията в набора от мерки относно цените на енергията, приет през октомври 2021 г. и допълнен през пролетта на 2022 г. със съобщението относно краткосрочната намеса на енергийния пазар и дългосрочни подобрения на структурата на пазара на електроенергия и плана REPowerEU. Състоянието на енергийния пазар стана чувствително по-зле след нашествието на Русия в Украйна и свързаното с това използване на енергийните ѝ ресурси като оръжие за изнудване на Европа, което влоши и без друго недоброто положение с доставките след пандемията от ковид. Комисията вече предложи нови задължения за попълване на минимални запаси от газ и цели за намаляване на търсенето, за да се уравновеси търсенето и предлагането в Европа и държавите членки своевременно приеха тези предложения преди лятото.

Русия продължава да манипулира предоставянето на газ, като спира доставките до Европа по необосновани причини, което води до това на пазарите да се усещат затруднения и притеснения. През летните месеци цените се увеличиха още повече на фона на тежка метеорологична обстановка, резултат от изменението на климата. По-конкретно, засушаванията и екстремните горещини оказаха въздействие върху производството на електроенергия от водноелектрическите и ядрените централи, което допринесе за допълнителното намаляване на доставките. Ето защо Комисията, под формата на регламент на Съвета въз основа на член 122 от Договора, сега предлага спешна намеса на европейските пазари на електроенергия с общи европейски инструменти за справяне с високите цени и преодоляване на дисбалансите в системата между доставчиците и крайните потребители на електроенергия, като същевременно се запази цялостното функциониране на вътрешния енергиен пазар и се предотвратяват рисковете пред сигурността на доставките.

Цитати от членове на колегиума на Комисията

Председателят Урсула фон дер Лайен заяви: Руската агресия и манипулация оказват влияние на световните и европейските енергийни пазари и ние трябва да бъдем безкомпромисни в реакциите си. Днес Комисията внася още предложения, които държавите членки могат да приемат и приложат своевременно, за да се облекчи натискът върху домакинствата и предприятията. Продължаваме да сме единни срещу употребата от страна на Путин на доставките на газ като оръжие и да гарантираме, че в тези извънредно необичайни времена въздействието на високите цени на газа върху разходите ни за електроенергия ще бъде сведено до минимум.

Франс Тимерманс, изпълнителен заместник-председател на Комисията, каза: Тези безпрецедентни мерки са необходим отговор на недостига на енергийни доставки и високите цени на енергията в Европа. Намаляването на потреблението е от ключово значение за цялостния успех на тези мерки: сметките за енергия ще са по-ниски, слага се край на възможността Путин да използва енергийните си ресурси, намаляват се емисиите и се помага за възстановяването на баланса на енергийния пазар. Въвеждането на горна граница за прекомерно високите приходи ще допринесе за повече солидарност от страна на енергийните дружества с извънредни печалби с техните клиенти, които са поставени в трудна ситуация. Преди всичко обаче тази криза ясно доказва, че епохата на евтините изкопаеми горива е приключила и че трябва да ускорим преминаването към произвеждана на родна земя енергия от възобновяеми източници.

Комисарят по въпросите на енергетиката Кадри Симсон добави: Днес предприемаме тази спешна намеса в структурата на пазара на електроенергия, като поставяме граница за приходите на производителите на електроенергия с по-ниски разходи и допускаме извънредни мерки за регулиране на цените за предприятията и домакинствата. Това ще позволи на държавите членки да набират и пренасочват приходи към нуждаещите се в този труден период, без да се пречи на дългосрочното функциониране на пазара.

Комисарят по въпросите на икономиката Паоло Джентилони подчерта: Нашето предложение за солидарна вноска от представителите на отраслите на изкопаемите горива ще гарантира, че ще се справим с настоящата енергийна криза по справедлив начин. В тези изключително трудни за толкова много хора времена дружествата, работещи с изкопаеми горива, се радват на необичайно високи печалби. Поради това е важно те да дадат своя дял за подпомагане на уязвимите домакинства и силно засегнатите сектори. Освен това така ще допринесат за предвижданите големи инвестиции в източници на възобновяема енергия и в енергийна ефективност. Това е важно, защото, изправени пред факта, че Путин използва енергията като оръжие, ние имаме нужда от солидарност, за да съградим по-сигурна и устойчива Европа.

За повече информация

Предложение за регламент на Съвета относно спешна намеса за справяне с високите цени на енергията

Въпроси и отговори – информационна бележка

Информационен документ

Реч за състоянието на Съюза на председателя Фон дер Лайен, 2022 г.

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg