Държавната консолидационна компания е с ново ръководство

След проведен конкурс за органи за управление и контрол е избран нов управленски екип в Държавната консолидационна компания (ДКК). Новият Съвет на директорите на ДКК е официално вписан в Търговския регистър от 9 февруари 2024 г. и в него влизат: Константин Стойчев – изпълнителен директор, и членове – Теодора Стоянова, Елена Болтаджиева, Десислава Чалъмова и Асен Ненчев.

scc bg

Предишното ръководство на Държавната консолидационна компания беше назначено временно от министъра на икономиката и индустрията Богдан Богданов през август 2023 г. с ясен хоризонт и цели на работа от 6 месеца, през които трябваше да бъде организиран прозрачен конкурс, така че в Държавната консолидационна компания да влязат хора с експертиза, както и да бъде постигната оптимизация на разходи и по-ефективно управление на публичните предприятия.

Тогава бяха констатирани и редица нарушения – компанията е била в систематично неизпълнение на Закона за публичните предприятия, сред които липсващи финансови отчети за 2021 и за 2022 година, а голяма част от дружествата към Държавната консолидационна компания нямаха одобрени бизнес програми. За реализиране на потенциала, който имат тези предприятия, през изминалите месеци бяха актуализирани и създадени нови бизнес програми с ясни цели, механизми за контрол и приоритети, съобщиха от Министерството на икономиката и индустрията.

След направените промени в структурата на групата броят на членовете на бордовете в дружествата също бе намален. С решение на министър Богданов от 1 октомври 2023 г., съобразно предвидената в закона възможност (чл. 56 ал. 13 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия) бяха намалени и възнагражденията на членовете на органите за управление и контрол на публичните предприятия, чиито принципал е Министерството на икономиката и индустрията. Значително бяха ограничени и представителните разходи – до 5 хиляди лева годишно, като възможност за ползването им имат само изпълнителните директори, а не членовете на бордовете, както беше в минали години.

„Продължаваме да работим за ефективното управление, прозрачното разходване на средства и бъдещото развитие на държавните предприятия към ДКК“, коментира министър Богданов.

В началото на тази година министърът на икономиката обяви, че предстои и преструктуриране на Държавната консолидационна компания, което ще премине през задълбочен анализ и ще бъде обсъдено в широк кръг. По неговите думи се разработва цялостна програма за преобразуване, която ще бъде представена и дискутирана с експерти, с представителите на различни парламентарни групи и в рамките на икономическата комисия в Народното събрание. Според министър Богданов важното е този процес да премине в отворен диалог и да се гарантират работните места на заетите в дружествата 5500 души.

Припомняме, че през изминалите месеци министърът на икономиката и индустрията предприе всички необходими действия по закон, за да бъде възстановен ресурс към Държавната консолидационна компания, който е предплатен без обществени поръчки, без прозрачност за нереализирани и неефективни проекти. Вече са възстановени на държавата първите 45 млн. лева от нереализирания правителствен комплекс и в началото на тази година кредитът на Държавната консолидационна компания към Българската банка за развитие, в размер на 126,4 млн. лева, беше изцяло погасен. Кредитното задължение е натрупано между 2018 г. и 2020 г. и по него немалка част от държавните предприятия към Държавната консолидационна компания бяха заложени като обезпечения. Това поставяше под риск развитието на стратегически активи за държавата, каквито са „Ел Би Булгарикум“ ЕАД, „Кинтекс“ ЕАД, НИТИ ЕАД и други предприятията под шапката на Държавната консолидационна компания. От началото на този месец вече са заличени всички залози върху акциите, които са направени в минали години на тези дружества. По този начин те вече ще могат да се развиват и да внасят дивидент в бюджета, вместо да продължават да изплащат лихви по кредита.

„Следващите ни стъпки са свързани с бъдещето на тези предприятия“, подчерта Богданов. По неговите думи с връщането на цялата сума по кредита се спестяват значителни средства, които са разходвани до момента и които ще бъдат инвестирани в устойчивото развитие на предприятията занапред.


Константин Стойчев е магистър по Бизнес администрация със специалност „Стратегически мениджмънт и управленско консултиране“ в Масачузетски Технологичен Институт в САЩ и магистър по Международни икономически отношения в Университет за национално и световно стопанство. Има дългогодишен опит в сферата на финансите, бизнес стратегиите и анализите, и управленското консултиране. Той е съветник по образование към Масачузетския Технологичен институт и член на УС на Българската асоциация на магистратите по бизнес администрация.

Теодора Стоянова е магистър по Право в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Тя има над 25 години доказан опит в областта на инвестиционните режими, търговското законодателство, проектното финансиране, смесените дружества и законодателството в областта на чуждите инвестиции. Работила в сътрудничество с международни компании и институции, сред които Световната банка, ЕБВР И ЕИБ. Била е консултант и юридически съветник на едни от най-големите чужди инвеститори в България. Г-жа Стоянова е участвала в разработването на редица законови и нормативни актове в областта на регулативната, законово-финансова инфраструктура и подобряването на климата за чужди инвестиции у нас.

Елена Болтаджиева е завършила Университет за национално и световно стопанство, където придобива квалификационна степен Магистър в специалност „Право“. Тя има познания в областта на нормативните актове в българското законодателство и притежава над 20-годишен ръководен опит в управлението на административни процеси в редица държавни институции. През годините Елена Болтаджиева е заемала ръководни позиции в институции като Сметна палата, Държавна комисия по стоковите борси и тържищата, Министерство на правосъдието, институцията на омбудсмана на Република България, Министерство на здравеопазването и Главен секретар в Министерството на иновациите и растежа.

Десислава Чалъмова е машинен инженер по комплексна механизация в строителството от Технически университет София и магистър-инженер по околна среда и устойчиво развитие от Химико-технологичния и металургичен университет в София. Тя притежава следдипломни квалификации от Минно-геоложкия, Софийския и Американския университети. Инж. Чалъмова има 30-годишен опит в предприемачество, търговия и инвестиции, в индустрия, енергетика и околна среда, работейки със стратегически български и чуждестранни индустриални оператори и инвеститори.

Асен Ненчев е бакалавър по Икономика и бизнес с източноевропейски науки в Лондонски университетски колеж и магистър по „Мениджмънт“ в Имперски колеж Лондон. Има дългогодишен опит в областта на финансите и финансовите операции и анализи, одитирането на големи компании и стратегическото планиране. Като изпълнителен директор на София Тех Парк, той е отговарял за управлението и развитието на парка с научно-изследователска и развойна дейност. През годините Ненчев е заемал ръководни позиции в структури от частния и от публичния сектор.

 

новини Стара Загора  www.infoz.bg