От 1 август максималната сума за плащане в брой става 5 хил. лева

От 1 август 2017 г. таванът за плащане в брой да падне от сегашните 10 хил. лева на 5000 лева. Предлага се също от януари 2018 г. сумата отново да се коригира надолу - до 3000 лева, а след това да падне до 1500 лева.

Плащане в по-големи размери може да се прави само по банков път.

Това предвиждат преходните и заключителни разпоредби на проект за промени на Данъчно-осигурителния и процесуален кодекс. Те са предложени от финансовия министър Владислав Горанов, проектът вече беше одобрен от кабинета и е внесен в парламента за обсъждане и гласуване.

Предложена е и промяна в Кодекса на труда, която ще задължи работодателите да плащат трудовите възнаграждения на служителите си само по безкасов път в избрана от тях банка. В мотивите за поправките се изтъква, че така ще се ограничат “плащанията в плик” и сивата икономика. Според вносителите банковата система вече има достатъчна клонова мрежа, за да не затрудни разплащанията. Предложенията за промени в Данъчно-осигурителния и процесуален кодекс пък предвиждат да не могат да бъдат регистрирани едноличен търговец, прокурист или управител на дружество с ограничена отговорност на лица, които са управлявали компании, обявени в несъстоятелност, ако са оставили след себе си неудовлетворени кредитори. В момента такава забрана има само пред участие в управителните органи на акционерните дружества. Вносителите посочват, че приемането на това предложение ще защити, освен интересите на бюджета, също и частните кредитори.

Предлага се още да бъде разширен кръгът на тези, които отговарят с имуществото и активите си като трети лица за задълженията на фирми, като към тях се добавят прокуристи и други търговски представители.

7-дневният срок за уведомяване на Националната агенция по приходите за предстоящо прехвърляне на предприятие или преобразуване по търговския закон да се удължи на 2 месеца, гласи друга промяна в Данъчно-осигурителния и процесуален кодекс. Целта е да се даде възможност на данъчните да могат да наложат допълнителни обезпечителни мерки за да гарантират събиране на задължения към хазната. Сега, заради краткия срок честа практика е прехвърлянето на фирми с дългове на безимотни лица, от които не могат да бъдат събрани неплатени суми.

 

www.infoz.bg