Интересът към означението „планински продукт“ на производителите се повишава

Отчитаме повишаване на интереса на производителите към логото „планински продукт“. Това заяви заместник-министърът на земеделието, храните и горите Георги Събев по време на Десетата национална научно-практическа конференция на тема „Актуални проблеми на хранително-вкусовата индустрия според най-съвременните изисквания на българската и европейска нормативна уредба“, която се провежда в Интер Експо Център-София.

Той допълни, че се наблюдава и ръст при регистрацията на производителите на планински продукти.

„От заварените в началото 9 регистрации, към момента вече имаме 13 производители в списъка“, съобщи заместник-министър Събев и допълни, че това са близо 50% повече, отколкото са били през месец май тази година. Той отбеляза, че подобряване качеството и безопасността на предлаганите храни на пазара в страната е сред най-важните приоритети на Министерството на земеделието, храните и горите. Заместник-министър Събев изтъкна, че начините, чрез които се реализират тези приоритети са чрез многопосочни политики. По думите му, те обхващат, както създаването на ново законодателство и усъвършенстване на съществуващото, така и подобряване и развиване механизмите на контрол, извършван от компетентните структури на ведомството. Като много важен акцент ресорният заместник-министър подчерта и необходимостта от подкрепа на родния производител на храни и създаване на възможно най-добри условия на достъп на българските храни на пазара.

„Научните прогнози показват, че за да бъде изхранено нарастващото население на света, през следващите 40 години селскостопанската продукция трябва да нарасне от два до три пъти. Това ще бъде едно истинско изпитание, предвид факта, че ресурсите са ограничени. Към това трябва да прибавим и предизвикателствата, свързани с бързо настъпващите климатични промени, както и пандемиите, които ни съпътстват. Извънредната ситуация, в която се намираме показа, че е необходимо да се предприемат мерки, за преориентиране на агрохранителния бизнес, който осигурява нашата продоволствена сигурност. На преден план излиза жизненоважната роля на земеделските стопани за устойчивостта на веригата на предлагане на храни“, каза още заместник-министър Събев.

Той изтъкна, че запазването на снабдяването с храни е от фундаментално значение за обществената сигурност и здраве. Георги Събев е категоричен, че е необходимо изграждането на нов подход. „Трябва по-голяма съгласуваност между селското стопанство и други свързани с него политики – климат и околна среда, научни изследвания, иновации и технологии, енергийна и ресурсна ефективност, храни. Днешните глобални предизвикателства, свързани с изменението на климата, недостига на ресурси и нарастващото население, са твърде взаимосвързани, за да се търсят самостоятелни отговори. Трябва да прилагаме междудисциплинарен подход, обвързващ всички заинтересовани страни, ако искаме да изградим устойчиви агрохранителни системи“, уточни още той.

Заместник-министър Събев съобщи, че министерството отдава много голямо значение на производството на качествени и здравословни суровини за храните. Това обаче не би било възможно, без да се обхванат процесите по цялата хранителна верига. По думите му, извършването на интегриран контрол от „полето и фермата до трапезата“, в съответствие с европейското законодателство, е една от най-важните предпоставки за производството на качествени и безопасни храни.

За развитието на хранителната промишленост, секторът има пълна подкрепа от страна на министерството. Ресорният заместник-министър поясни, че браншовете в хранителната промишленост залагат едновременно на традициите и новаторството и представят най-добрата продукция на пазара. „Наложиха се високи изисквания към производителите за достигане на европейските стандарти за безопасност и качество, като също така се работи активно и по регистрацията на наименования по европейските схеми за качество. Информираният избор за качествена храна е свързан с грижата за здравето на потребителите и засилване на доверието им. Този форум е поредната проява, която продължава и доразвива очертаната вече трайна тенденция на висок интерес и разбиране от страна на обществото, за предимствата и безспорните качества на българските храни“, каза още Георги Събев. Той подчерта, че постигането на поставените високи цели зависи от съвместните усилия на всички и може да бъде реализирано чрез отговорно отношение и подкрепа на производството на безопасни и с високо качество български храни.

mountains 

www.infoz.bg  www.infoz.bg