Европа стимулира екологични практики чрез селскостопанската си политика

В новата Обща селскостопанска политика на Европейския съюз 25% от годишния бюджет по директните плащания ще бъде насочен към екологични практики. Това обяви заместник-министърът на земеделието, храните и горите Явор Гечев по време на 14-ото заседание на Тематичната работна група за разработване на Стратегическия план. Той припомни, че годишно в страната ни се разпределят около 1,1 млрд. лева по директните плащания.

bell peppers eco

През новия програмен период земеделските стопани ще могат да кандидатстват по 10 схеми за климата, околната среда и хуманното отношение към животните, т. нар. еко-схеми. Това са екосхема за поддържане на биологично земеделие (земеделски площи); екосхема за поддържане на биологично земеделие (селскостопански животни); екосхема за поддържане и подобряване на биологичното разнообразие и екологичната инфраструктура; екосхема за запазване и възстановяване на почвения потенциал; екосхема за намаляване използването на пестициди; екосхема за екологично поддържане на трайните насаждения; екосхема за екстензивно поддържане на постоянно затревените площи; екосхема за поддържане и подобряване на биоразнообразието в горски екосистеми; екосхема за разнообразяване на отглежданите култури и буферни екологични ивици.

Всяка от интервенциите отговаря на определени цели на Зелената сделка. По думите му, мерките са лесно изпълними и са с доброволен характер. „Сега ще заложим параметри, които обаче на втората година от изпълнението на Стратегическия план ще трябва да се актуализират“, посочи още той. Заинтересованите страни бяха запознати с видовете интервенции по екосхемите, условията за допустимост по тях, както и изискванията за кандидатстване.

В рамките на Тематичната работна група бяха представени и схемите за обвързано подпомагане за животни, плодове и зеленчуци, както и тези за необвързаните плащания. Всички схеми, които страната ни прилага по обвързана подкрепа и към момента, ще останат и в новата Обща селскостопанска политика на Европейския съюз.

Аграрният заместник-министър съобщи, че в края на месец октомври предстои да бъдат обсъдени интервенциите по Втори стълб, а именно подпомагането по Програмата за развитие на селските райони. „Предвиждаме и схеми, които ще допълнят Първи стълб. Целта е да направим така, че едни и същи дейности да не бъдат подпомагани по Първи и Втори стълб едновременно. Ние искаме Стратегическият план да бъде изпратен в ЕК до края на годината“, каза още той.

www.infoz.bg  www.infoz.bg