Заради нарушения на нормите за чистота на въздуха принудително спира дейността на ТЕЦ „Марица 3“ в Димитровград

Регионалната инспекция по околната среда и водите в Хасково спира дейността на ТЕЦ „Марица 3“ АД в Димитровград заради нарушения на нормите за качество на въздуха. Днес инспекцията издаде принудителна административна мярка за спиране на горивната инсталация. Решението е след поредица от нарушения на Закона за опазване на околната среда и неспазване на условия в комплексното разрешително на предприятието.

Преди това за тях са съставени редица административни актове и наказателни постановления през последните месеци. Със спирането на инсталацията се преустановяват нарушенията и се предотвратява непосредствената опасност от замърсяване на околната среда по компонента атмосферен въздух, с което се ограничава и рискът за здравето на хората.

power station

Според заповедта за налагане на мярката „ТЕЦ Марица 3“ АД трябва да спре работа незабавно. Горивната инсталация ще бъде спряна на 21 април 2022 г. чрез принудително извеждане от експлоатация и пломбиране на местата за подаване на гориво (въглища и биомаса) към котел ОР 380в за производство на електроенергия с мощност 370 MWth.

Операторът не е спазил условието в комплексното разрешително за емисиите на отпадъчни газове и емисиите на серен диоксид са довели до нарушение на нормите за съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух на Димитровград.

От Регионалната инспекция по околната среда и водите – Хасково припомнят, че през 2021 г. след възобновяване на работата на оператора на 25 май са регистрирани стойности на серен диоксид, които превишават пределната средночасова норма от 350 µg/m3 (при нормативно регламентирани 24 стойности за една календарна година). Данните са от автоматичната измервателна станция „Раковски“ в Димитровград. При една от последните проверки през февруари инспекцията е установила и изпускане на видими неорганизирани емисии от вредни вещества в сиво-черен цвят от компрометираните участъци на сградата на котелното помещение.

Не е спазено съотношението за комбинирано изгаряне на въглища и биомаса, заложено също като условие на разрешителното – нарушението е установено от Регионалната инспекция по околната среда и водите – Хасково всеки месец от юни 2021 г. насам.

В края на октомври при проверка по сигнал за запрашаване са установени и неорганизирани емисии от въглищен прах заради липсваща обшивка от ламарина, повредена от корозия и силни ветрове. На 5 ноември е дадено предписание за ремонт, което не е изпълнено и до момента.

От май до декември 2021 г. в Регионалната инспекция по околната среда и водите – Хасково са регистрирани 25 сигнала във връзка с нередности при дейността на ТЕЦ „Марица 3“ АД – Димитровград, а за по-малко от четири месеца през тази година са подадени още 20 сигнала.

Срокът на действие на принудителната административна мярка е до привеждане на горивната инсталация в състояние, което да не позволява възникване на непосредствена опасност от замърсяването на околната среда по компонент атмосферен въздух по смисъла на чл. 4 от Закана за опазване на околната среда, както и до недопускане на неорганизирани емисии на вредни вещества, констатирани от контролния орган по Закана за опазване на околната среда и контролния орган по Закона за устройство на територията.

Припомняме също, че превишенията на нормите за серен диоксид са предмет на дело на Европейската комисия срещу България, което е в напреднала фаза и се очаква решение на Съда на Европейския съюз и налагане на санкции на страната ни.

tec maritsa 3

tec maritsa 3 zapechatano

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg

24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24