Средната работна заплата в област Стара Загора нараства с 5,7% за период от една година

Средната брутна месечна заплата в област Стара Загора за април 2019 г. е 1166 лева, за май е 1163 лева, а за юни 2019 г. - 1164 лева. Средно през второто тримесечие на 2019 г. средната месечна работна заплата в област Стара Загора е 1164 лева. Сумата се увеличава спрямо първото тримесечие на 2019 г. с 2,6%.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Култура, спорт и развлечения“ - с 14% и „Строителство“ - с 9%. Най-голямо намаление на средната работна заплата е регистрирано в дейност „Професионални дейности и научни изследвания“ с 5,9%, показват данни на Националния статистически институт.

Спрямо същия период на предходната година през второто тримесечие на 2019 г. средната месечна работна заплата в област Стара Загора нараства с 5,7%, като в обществения сектор нарастването е с 5%, а в частния - с 5,4%.

Средна брутна месечна работна заплата в област Стара Загора по форми на собственост

naeti zaplati 01

В сравнение с останалите области на страната, през второто тримесечие на 2019 г., област Стара Загора е на четвърто място по показателя средна работна заплата, след областите София (столица) – с 1729 лева, София (област) – с 1197 лева и Враца, където тя е 1183 лева.

Фиг. 2. Средна брутна месечна работна заплата по области за второто тримесечие на 2019 година (левове)

naeti zaplati 02

Хората, които работят по трудово или със служебно правоотношение в област Стара Загора към края на юни 2019 г. намаляват с 1% спрямо края на март 2019 г. и са малко над 102 хиляди души.

Спрямо края на първото тримесечие на  2019 г. най-голямо намаление на наетите на работа е регистрирано в икономическите дейности „Професионални дейности и научни изследвания“ - със 7,5% и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 5,0%, показват данни на Националния статистически институт. Увеличение на наетите хора има при дейност „Операции с недвижими имоти“ - с 1,7%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“- съответно 32,9% и 12,7%.

В края на юни 2019 г. в сравнение с година по-рано (края на юни 2018 г.) наетите намаляват с 3,4 хиляди, или с 3,3%. Най-голямо е намалението в икономическите дейности „Преработваща промишленост“ - с 2,1 хил., а най-голямо увеличение се отчита при фирмите, които се занимават с доставяне на води; канализационни услуги; управление на отпадъци и възстановяване, където има ръст на работниците с около 300 души. В процентно изражение намалението е най-значително в икономическите дейности „Професионални дейности и научни изследвания“ - с 20% и „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 10%, а най-голямо увеличение - в „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ (26,1%).

www.infoz.bg  www.infoz.bg