Места за продажба на дини и пъпеши в Стара Загора

Определени са 13 места, където могат да бъдат разположени преместваеми обекти за продажба на дини и пъпеши от 1 юли до 30 септември 2023 г. в Стара Загора. Заявленията за издаване на разрешение за временно обособяване на такива обекти се подават в административното бюро, по местонахождение на обекта, лично от кандидатите или упълномощени от тях хора – от 8:30 часа на 15 юни до 17:00 часа на 22 юни 2023 г.

Цената на конкурсната документация е 10 лева.

За местата, за които има повече от един кандидат, ще се проведе жребий в съответното административно бюро, където се намират те. Тегленето ще бъде на 28 юни от 10 часа.

Утвърдените схеми от главния архитект на Общината, критериите за участие и образци на заявление и декларация са достъпни на сайта на администрацията, в секция Обявления.

dini stara zagora

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg